Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 159-168

Article title

DYLEMATY I ZASADY DOSTĘPNOŚCI DÓBR PUBLICZNYCH W ASPEKCIE AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ (WYBRANY ZAKRES)

Authors

Content

Title variants

EN
DILEMMAS AND RULES OF AVAILABILITY OF PUBLIC GOODS IN THE ASPECT OF TOURIST ACTIVITY (SELECTED RANGE)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia próbę identyfikacji dóbr publicznych, w tym głównie społecznych, które mogą być udostępniane konsumentom w sposób nieodpłatny (bądź za częściową odpłatnością). Ponadto poruszono kwestię wykorzystania tych zasobów w aspekcie ich naturalnej ograniczono- ści i kosztów utrzymania. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, zapisy aktów prawnych, a także doświadczenia samorządu warszawskiego we wdrażaniu projektów mających na celu realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
EN
The article presents an attempt to identify public goods, including mainly social goods, which can be made available to consumers of public services free of charge (or for partial payment). In addition, the issue of using these resources in terms of their natural limitations and maintenance costs was also discussed. The work uses the subject literature, provisions of legal acts as well as the experience of the Warsaw self-government in implementing projects aimed at performing tasks in the field of physical culture.

Year

Volume

Pages

159-168

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Bluj A., Stokłuska E., Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa 2015.
 • Borek M. et al., Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji, Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego, 2007.
 • Brelik A., Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agroturystycznej na Pomorzu Zachodnim, PWN, Warszawa 2015.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z Badań BS/155/2012. O dobrach wspólnych i moralności publicznej, Warszawa 2012.
 • Filipiak-Dylewska B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gmin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Gałczyńska A., Siłownie plenerowe w Warszawie. Zobacz, która jest najbliżej Ciebie!, https://warszawa.naszemiasto.pl/silownie-plenerowe-w-warszawie-zobacz-ktora-jest-najblizej/ar/c1-3364860 [11.08.2020].
 • Jakubowski M., Dobra publiczne i dobra wspólne, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa 2005.
 • Kargol-Wasiluk A., Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 3(5).
 • Kłopotowski M., Klasyfikacje i zadania terenów zieleni we współczesnym mieście, „TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2016, nr 4.
 • Kowalczyk K., Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – studium przypadku gminy miejskiej Skierniewice, „Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law” 2019, vol. 3(23).
 • Malesa K. J., Tereny zielone jako przykład dóbr publicznych i połączenia tkanki miejskiej z obszarami wiejskimi, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa iAgrobiznesu” 2012, t. 14, z. 5.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Słodowa-Hełpa M., Odkrywanie na nowo dobra wspólnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 43(3).
 • Szkop A., Sierant A., Katarzyna Terentiew K., Siłownie zewnętrzne w Warszawie – lista lokalizacji stołecznych siłowni plenerowych, https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekreacja/sporty-letnie/silownie-zewnetrzne-w-warszawie-lista-lokalizacji-aa-WTUL-mT7Z-x1LJ.html [18.08.2020].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebe2bc3a-d288-453a-b5d5-6f225f91eaea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.