PL EN


2015 | 2(33) | 9-42
Article title

Samorządy i europeizacja Polski lokalnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Local self‑governments and Europeanization of local Poland: sociological, pragmatic and axiological aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the sources of positive attitudes toward the European integration in local communities and among local elites. The economic reasons (European funds) are important, but the socio‑cultural aspects of the support is very significant. The Polish local communities have many reasons to be afraid of the European integration, because of their backwardness, lack of knowledge, low human capital, and introductory negative influence of the europeization on agriculture and local industry. In spite of all of these, local communities and local elites have been supporting the integration since its beginning. The citizens treated this as common cultural advance. Under the new conditions, the local communities experienced revitalization of the local identity. For the local elites the Europeanization means modernization of local governments and their adaptation to new standards of governance. In effect there is broad support for emerging multilevel government in the European Union, perceived as a subsidiary relation within the EU.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bartkowski J., Europeizacja jako modernizacja. Samorządy polskie a idea integracji europejskiej, [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kurczewska, Warszawa 2008.
 • Bartkowski J., Kulturowe wzory budowania lokalnej współpracy międzynarodowej na pograniczach, [w:] Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, red. J. Kurczewska, H. Bojar, Warszawa 2010.
 • Bartkowski J., Narodowe, lokalne i europejskie identyfikacje elit lokalnych, [w:] Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych, red. M. Malikowski, D. Wojakowski, Kraków 2005.
 • Bartkowski J., Mossakowska M., Wiatr J.J., Władza lokalna w województwie zachodniopomorskim w świetle badań socjologicznych, Koszalin 2003, Współczesne Problemy Socjologii Polityki, 5.
 • Bryk‑Świerzko E., Przywracanie historycznej pamięci jako element kreowania tożsamości lokalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica” 2000, nr 18.
 • CBOS, Komunikat z badań nr 52/2014, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, IV 2014.
 • Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych, red. Z. Pucek, Rzeszów 1991, Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, 8.
 • Eurobarometer Qualitative Study „The Promise of the EU”. Aggregate report, September 2014, [online] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_6437_en.pdf (wersja polska:
 • Badanie jakościowe Eurobarometr „Obietnica UE”. Streszczenie – wersja polska, Rzym, 12 IX 2014, [online] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_6437_sum_pl.pdf ).
 • Frieske K., Przestępczość w Polsce – lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002.
 • Galent M., Natanek M., Turyk E., Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a postawy wobec integracji, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2002.
 • Hooghe L., Marks G., Schakel A., The Rise of Regional Authority. A Comparative Study of 42 Democracies, London–New York 2010.
 • Kaczmarczyk‑Kapera A., Polska wieś wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2000, nr 1.
 • Kinder D., Kiewiet R., Sociotropic Politics: The American Case, „British Journal of Political Science” 1981, Vol. 11, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0007123400002544.
 • Kocik L., Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi, Kraków 2001.
 • Kolasa‑Nowak A., Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, Lublin 2010.
 • Krzyworzeka A., Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej, Warszawa 2014.
 • Kubicki P., Rekonstrukcja pamięci. Powrót idei wielokulturowości do miejskiego dyskursu w Europie Środkowej, [w:] Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo‑Wschodniej. Kontynuacja, konflikt, zmiana, red. E. Jurczyńska‑McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek, Bielsko‑Biała 2012.
 • Kubicki P., Pożarlik G., Obrazy integrującej się Europy. Autoidentyfikacja lokalna narodowa i europejska mieszkańców regionu dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2002.
 • Mach E., Wiedza o Unii Europejskiej – liderzy lokalni, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2002.
 • Mach Z., Niedźwiedzki D., Posłowie, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. ciż, Kraków 2002.
 • Michels R., Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, przeł. E. i C. Paul, New York 1959.
 • Modzelewski K., Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Warszawa 2013.
 • Niedźwiedzki D., Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec integracji, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2002.
 • Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989‑1999, red. K. Zagórski, M. Strzeszewski, Warszawa 2000.
 • Pilot M., Jestem chłop, ale pan, rozm. K. Naszkowska, „Gazeta Wyborcza” 2014, 6‑7 XII.
 • Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, red. A. Jasińska‑Kania, M. Marody, Warszawa 2002.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2002.
 • Polska wieś. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, Warszawa 2002.
 • Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2010.
 • Rybicki P., Wizja zbiorowego awansu społecznego, [w:] Ziemie Zachodnie w polskiej literaturze socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Kwilecki, Poznań 1970, Ziemie Zachodnie, 12.
 • Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.
 • Tucholska A., Powiat. Między zbiorowością a wspólnotą, Warszawa 2007.
 • Walczak‑Duraj D., Postawy społeczeństwa polskiego wobec integracji ze strukturami europejskimi, [w:] Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi, red. taż, Płock 2001, Politea, 4.
 • Wilkin J., Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2002.
 • Wilkin J., Zagubiona wieś – miejsce polskiej wsi i rolnictwa w polityce państwa w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, red. K. Gorlach, A.M. Pyrć, Kraków 2000.
 • Władza lokalna po reformie samorządowej, red. J.J. Wiatr, Warszawa 2002.
 • Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, red. J. Kurczewska, H. Bojar, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ebeaba57-f262-4c2c-b97d-912e50e78795
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.