Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 6: Językoznawstwo | 31-52

Article title

Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej

Authors

Title variants

EN
Eda Ostrowska’s Little Dictionary of the Khakhlak Language

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Mały słownik języka chachłackiego Edy Ostrowskiej to artykuł, który rękopiśmienne materiały przekazane przez autorkę Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prezentuje w formie uporządkowanej wraz z komentarzem językoznawczym. Najliczniejszą grupę w słowniku stanowią rzeczowniki, a wśród nich określenia osób, nazwy potraw, ubrań, części ciała, roślin i zwierząt. Kolejny znaczny zbiór przedstawiają czasowniki, inne części mowy, znacznie mniej jest zwrotów, powiedzeń, przekleństw i specyficznych zdań zasłyszanych. Zaprezentowany materiał zebrany przez niespecjalistę, wybierany subiektywnie charakteryzuje duży ładunek emocjonalny. Z zebranego materiału wyłania się specyficzny dla obszaru pogranicza językowy obraz świata.
EN
Eda Ostrowska’s little dictionary of the Khakhlak language is an article that presents the manuscripts donated to the Library of the Catholic University of Lublin by the author, in an arranged form along with a linguistic commentary. The most numerous group in the dictionary is constituted by nouns, and among them – terms denoting people, names of dishes, of clothes, parts of the body, plants and animals. Another considerably big group is made up by verbs and other parts of speech; there are much fewer phrases, sayings, curses and peculiar sentences heard in the language. The presented material, gathered by a person who was not a specialist and selected the material in a subjective way is characterized by a great emotional charge. The collected material shows a linguistic picture of the world characteristic of the borderland.

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Brückner A.: Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000 (BrSE).
 • Czyżewski F.: Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Lublin 1986 (Czyż).
 • Даль B.: Толковый словарь живого великорусского языка, t. I-IV, Москва 1881-1882 (1979-1980, wydanie fototypiczne).
 • Фасмер М.: Этимологический словарь русского языка, t. I-IV, Москва 1986.
 • Gałecki Z.: Ekspresywne dźwięczne h w polskich gwarach na Podlasiu, „Roczniki Humanistyczne” 39-40 (1991-1992), z. 6, s. 95-105.
 • Gałecki Z.: Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Lublin 2014.
 • Грінченко Б. Д.: Словарь української мови, t. I-IV, Київ 1907-1909 (Hrin).
 • Internetowy słownik gwary Podlasia (LP).[OPIS]
 • Janiak B.: Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie gwary Niemirowa nad Bugiem, Łódź 1995.
 • Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2010 (NSRP).
 • Pelcowa H.: Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I-II, Lublin 2013-2014.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. I-L, Poznań 1994-2005 (PSWP).
 • Reichan J.: Wyraz „mamałyga” i jego rozwój semantyczny w języku polskim, „Roczniki Humanistyczne” 39-40(1991-1992), z. 6, s. 173-180.
 • Rymut K.: Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I, Kraków 1999.
 • Słownyk ukrаjins’koj mowy, red. I.K. Biłodid, t. I-XI, Kyjiw 1970-1980 (SUM).
 • Wojtyła-Świerzowska M.: Z historii polskiego słownictwa: „perkaty”, „parskonosy”, „Język Polski” 60(1980), s. 24-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ebf4c4f5-fef3-4291-8fb4-c72fff22f685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.