PL EN


2018 | 9 | 2 | 92-97
Article title

Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Mobile Phone Dependence as a Threat to Child and Adolescent Development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Intensywny rozwój współczesnych technologii ICT (Information and Communication Tech-nologies), łatwość dostępu i ich różnorodność sprawiły, że dzisiaj coraz trudniej wskazać obszar działalności człowieka, który byłby pozbawiony chociażby pewnych elementów mediów cyfro-wych, szczególnie mediów komunikacyjnych, takich jak internet czy telefonia komórkowa. Tele-fon komórkowy jest dziś podstawowym przedmiotem, z którego korzystają osoby w każdym wieku, coraz częściej także najmłodsze, kilkuletnie dzieci. Niewątpliwie korzyści płynące z posia-dania i korzystania z telefonu komórkowego są bardzo duże. Należy jednak pamiętać również o zagrożeniach, które wynikają z faktu nieodpowiedniego posługiwania się telefonem komórko-wym, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Artykuł stanowi próbę zasygnalizowania skutków nie-właściwego korzystania z telefonów komórkowych (fonoholizmu) przez dzieci i młodzież.
EN
Due to intensive advancement of modern Information and Communication Technologies, easily accessible and highly various, it is more and more difficult nowadays to find an area of human life not bearing any sign of impact of digital media, in particular means of communication, such as the Internet or mobile telephony. The mobile phone is an essential tool used by persons of any age, in-cluding the youngest children. There is no doubt about the benefits of possessing and using a mobile phone. It is, however, vitally important to take into consideration the threats resulting from mobile phone misuse, especially among children and adolescents. This article is an attempt to demonstrate the consequences of mobile phone misuse (mobile phone dependence) by children and adolescents.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
92-97
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Peda-gogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
 • Dębski, M. (2016). Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. Gdynia: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.
 • Jarczyńska, J., Orzechowska, A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży. W: J. Jarczynska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria – diagnoza – profilaktyka – terapia (s. 121–148). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 • Jędrzejko, M. (2008). Typologia współczesnych patologii społecznych. Warszawa: Pedagogium WSNS.
 • Jędrzejko, M., Kowalewska, A. (2009). Uzależnienia – wybrane pojęcia i definicje. W: M. Ję-drzejko (red.), Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i nieche-micznych (s. 35–58). Warszawa: Aspra-Jr.
 • Klimkiewicz, A., Wojnar, M. (2013). Uzależnienia behawioralne w perspektywie medycznej. W: A. Jasińska, A. Klimkiewicz, K. Sękowski, M. Wojnar (red.), Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej (s. 6–34). Warszawa: Stowarzyszenie Młody Lekarz.
 • Kozak, S. (2013). Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i mło-dzieży od telefonu komórkowego. Warszawa: Difin.
 • Łuczak, E., Łuczak, W. (2007). Zagrożenia młodzieży uzależnieniem od telefonów komórkowych. W: M. Jędrzejko, M. Bożejewicz (red.), Człowiek w sieci zniewolonych dróg. Materiały kon-ferencyjne (s. 121–234). Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Wydział Pe-dagogiczny.
 • Majchrzyk-Mikuła, J., Matusiak, M. (2015). Analiza teoretyczna i empiryczna zjawiska fonoholi-zmu wśród studentów kierunku pedagogika. Journal of Modern Science, 4 (27), 417–436.
 • Ogińska-Bulik, N. (2014). Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą? Świat Proble-mów, 2. Pobrane z: http://www.swiatproblemow.pl/magazyn/luty-2014 (3.04.2018).
 • Pawłowicz, J. (2010). Fonoholizm – problem moralny. Collectanea Theologica, 4, 163–173.
 • Pawłowska, B., Potembska, E. (2011). Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowe-go mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, au-torstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat. Current Problems of Psychiatry, 12 (4), 443–446.
 • Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Rzeszów: Wyd. WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ec09363f-d2b7-44d4-81a9-ab8f9bec6ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.