Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 8-28

Article title

Krótkie wprowadzenie do terminologii etnokulturowej

Content

Title variants

EN
A Short Introduction to Ethnocultural Terminology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rosnące zainteresowanie szeroko pojmowaną tematyką etnokulturową – tak na polu nauki, jak i w życiu publicznym w ogóle – datuje się szczególnie od lat 60. XX wieku. Tendencja ta inspiruje naukowców i polityków do analizowania jej znaczenia tak z europejskiej, jak i pozaeuropejskiej perspektywy porównawczej. Procesy etnicznej mobilizacji narodów małych i bezpaństwowych okazały się stale obecnymi zjawiskami społecznymi. U schyłku minionego wieku dopomogły one nawet w zburzeniu dotychczasowego porządku ustrojowo-terytorialnego. Wymienione wyżej procesy zwiększają potrzebę odniesienia się do pojęć ułatwiających zarówno ich zrozumienie, jak też ich dalszą ewolucję. W pierwszym rzędzie dotyczy to takich terminów, jak naród i nacjonalizm, etniczność, państwo, w tym zwłaszcza narodowe, ranga kwestii językowych czy (etno)regionalnych.
EN
The interest in some broadly understood ethnocultural issues – both in the field of science and public life – has been growing since the 1960s. This tendency has been inspiring the politicians and researchers to make comparative analyses of its importance both from the European and extra-European perspective. The processes of ethnic mobilization of small and stateless nations have become an ever-present social phenomenon. At the end of the previous century they contributed to the collapse of the existing governmental and territorial order. The above mentioned processes make it necessary to investigate the notions which facilitate their understanding and enable their further evolution. This concerns especially such terms as nation, nationalism, ethnicity, the state and, especially, the nation-state, as well as the importance of the linguistic and (ethno)regional issues.

Year

Issue

1

Pages

8-28

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Regionalnych, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

References

 • Brubaker R. , Nacjonalizm inaczej: Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-Kraków 1998
 • Hroch M. , Małe narody Europy, Wrocław et al. 2003
 • Waldenberg M. , Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej: Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000
 • Gellner E. , Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991
 • Heywood A. , Politologia, Warszawa 2006
 • Kłoskowska A. , Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996
 • Kwaśniewski K. , O nacjonalizmie inaczej [w]: Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, tom V, zeszyt 1 (8), 1996
 • Krejči J. , Velimsky V. , Ethnic and Political Nations in Europe, London 1981
 • Smith A.D. , Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika, Kraków 2009
 • Konarski W. , Pragmatycy i idealiści: Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, Pułtusk-Warszawa 2001
 • Kłoskowska A. , dz. cyt., s. 83; Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny [w]: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Warszawa 1991
 • Wiatr J.J. , Drogi do wolności: Polityczne mechanizmy rozwoju krajów postkolonialnych, Warszawa 1982

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ec998915-2342-440f-baf5-7bde22bbad9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.