PL EN


2015 | 232 | 193-203
Article title

Sposoby integracji kształcenia na poziomie wyższym ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego – wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Ways of the integration of the tertiary education with gaining professional experience – research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczenie zawodowe jest jedną z cech warunkujących skuteczną tranzycję absolwentów szkół wyższych na rynek pracy. W Polsce istnieje wiele różnych możliwości łączenia zdobywania doświadczenia zawodowego ze studiami w trybie stacjonarnym. Występuje też znaczny zakres swobody w tym zakresie. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów wykazały, że w ich opinii najlepszym modelem łączenia studiów ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego byłby system dualny, gdyby taki funkcjonował. Dla studentów istotna jest możliwość osiągania dochodu, dlatego w obecnych realiach wybrali pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w elastycznym czasie pracy jako najlepszą formę zdobywania doświadczenia zawodowego w czasie studiów.
EN
Professional experience is one of the features which condition the effective transition of the university graduates into the labor market. There are many possibilities in Poland to combine gaining job experience with studying full-time. There is also great freedom in this area. Questionnaire surveys carried out over a group of students proved that from the students’ point of view the best model of combining studies with parallel job experience would be a dual system if only such a possibility existed. Students want to receive financial reward for their work. This is why nowadays they choose the employment under civil law contracts with flexible working hours provided as the best form of gaining work experience.
Year
Volume
232
Pages
193-203
Physical description
Contributors
author
References
 • Arak P. (2013), Wejście młodych ludzi na rynek pracy. Oczekiwania i możliwości realizacji, „Polityka Społeczna”, nr 10.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Brzeziński K. (2013), Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Łódź.
 • GUS (2003, 2010a i 2012), Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa.
 • GUS (2010b), Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., Warszawa 2010.
 • GUS (2014), Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2013, Warszawa.
 • Harvey L., Locke W., Morey A. (2002), Enhancing Employability, Recognizing Diversity. Making Links Between Higher Education and the World of Work, Universities UK, London.
 • IPiSS, e-Dialog Sp. z o.o. (2012), Raport z badań II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Warszawa.
 • Jeruszka U. (2002), Dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – uwarunkowania i możliwości [w:] U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W. (2009), Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność [w:] M. Noga, M.K. Stawicka (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalczyk E. (2012), Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, „Ekonomista”, nr 1.
 • Marszałek A. (2012), „Zatrudnialność” – nowa i poszukiwana cecha pracownika, „Polityka Społeczna”, nr 11-12.
 • Piróg D. (2013), Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 160.
 • Wincenciak L. (2010): Graduates’ Characteristics and Labour Market Entry: Polish Experience, „Ekonomista”, nr 6.
 • [www 1] Sejm przyjął nowe prawo dla uczelni. Informacja z dnia 11 lipca 2014, http://www.nauka.gov.pl (dostęp:15.07.2014).
 • [www 2] Politechnika Poznańska, http://www3.put.poznan.pl/news/3979 (dostęp: 6.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ecaf9d85-7bc5-4ed0-9fa4-80d6ff5433e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.