PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 131-149
Article title

Kanoniczna odpowiedzialność za dokonanie przestępstwa aborcji (kan. 1398) w kontekście przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży w prawie polskim

Title variants
EN
The Canonical Responsibility for a Crime of Abortion (can. 1398) in the Context of Permissibility of Abortion in Polish Law
FR
La responsabilité canonique pour un crime de l’avortement (can. 1398) dans le contexte des conditions pour permettre l’avortement en droit polonais
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauka Kościoła katolickiego wskazuje na bezwzględną ochronę życia poczętego. W artykule omówiono zagadnienia związane z karą ekskomuniki za dokonanie aborcji oraz relacją norm prawa kościelnego do przepisów obowiązujących w Polsce. Wskazano kwestie związane z możliwością dokonania aborcji wobec bezwzględnego zakazu jej dokonania na gruncie prawa kościelnego. Ponadto poruszono również kwestię obowiązków lekarza wobec zaistnienia przesłanek do przeprowadzenia legalnej aborcji oraz wskazanie na prawa, jakie mu w związku z tym przysługują.
EN
The learning of the Roman Catholic Church is pointing out to the absolute protection of the conceived life. The discussed issues associated with the penalty of excommunication for making abortion and the relation of norms of the Canon Law will stay in the article to provisions being in force in Poland. The issues associated with the possibility of making abortion in view of the absolute ban of for her making the Canon Law on land will be recommended. Moreover an issue of duties of the doctor to becoming known of premises to conducting the legal abortion and pointing at laws he therefore is entitled to which will also be addressed.
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska , p.gluchowski@wp.pl
References
 • Angelini, Fiorenzo. 1990. Quel soffio sulla creta. Roma: Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.
 • Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1311-1399.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Budyn-Kulik, Magdalena. 2014a. „Komentarz do art. 152 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367345. Warszawa.
 • Budyn-Kulik Magdalena. 2014b. „Komentarz do art. 153 Kodeksu Karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, wyd. 6, LEX 367346. Warszawa.
 • Giezek, Jacek Wojciech. 2014. „Komentarz do art. 153 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. Jacek W. Giezek, LEX 168285. Warszawa.
 • Grześkowiak, Alicja. 1994. Zagadnienia prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w pracach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1991. Szczecin: Ottonianum.
 • Jaros, Paweł. 2009. „Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem.” W Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, red. Bogdan Chazan, i Witold Simon, 15-22. Wrocław: Wydawnictwo Wektory.
 • Jan Paweł II. 2000. „Przemówienie do uczestników sesji upamiętniającej pięciolecie encykliki Evangelium vitae.” L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 21, nr 4:40-42.
 • Kalinowski, Mirosław. 2010. „Kościół i rodzina wobec problemu aborcji.” W Małżeństwo i rodzina wobec aborcji, red. Marian Z. Stepulak, 43-62. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krajewski, Radosław. 2004. Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka. Studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
 • Krokos, Jan. 1994. Argumenty za aborcją?. Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików MAG.
 • Myrcha, Marian. 1974. „Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 18, nr 3-4:141-205.
 • Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:44-78.
 • Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pietrzykowski, Tomasz. 2007. Spór o aborcję. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1985. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2: 85-96.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Szczęsny-Jerzyna, Aleksandra. 2011. Glosa do wyroku SN z dnia 27 września 2010 r., V KK/34/10. Teza nr 5 LEX 134966.
 • Szwarczyk, Maciej. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks Karny. Komentarz, red. Tadeusz Bojarski, wyd. 6, 358-404. Warszawa: LexisNexis.
 • Tołłoczko, Tadeusz. 2005. „Iusestqoudiustumest – prawem jest to, co prawe. Spojrzenie klinicysty.” W Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii, 73-90. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed14b245-2d42-4fa7-89b2-42c7eda8eb25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.