Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 91-106

Article title

Wycieczka jako metoda pracy wychowawczej Uniwersytetu Ludowego w koncepcji Feliksa Popławskiego

Content

Title variants

A trip as an educational working method of folk high school in Feliks Popławski ’s conception

Languages of publication

Abstracts

PL
Przybliżenie idei i koncepcji wychowania Feliksa Popławskiego realizowanej w UL ma na celu ukazanie trafności, piękna i aktualności jego poglądów na szerokie zastosowanie turystyki edukacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kontakcie z przyrodą, ludźmi i ich kulturą, z zabytkami cywilizacji i śladami przeszłości.
EN
The aim of this article is to formulate and bring closer Feliks Popławski’s ideas and conceptions of education carried out in Folk High Schools and to show the relevance, beauty and topicality of his views which have a wide range of application in a didactic-educational work. With nature, people and their culture, with civilization monuments and traces of the past.

Year

Issue

Pages

91-106

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Błaszczak I., Miejsce Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP w upodmiotowieniu polskiej wsi w latach 1945–1948, [w:] Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, red. T. Maliszewski, J. Żerko, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 44, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, „Ateneum” Szkoła Wyższa w Gdańsku, Warszawa–Gdańsk 2012.
 • Błaszczak I., Rola UL w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę, [w:] Wielokulturowość w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010.
 • Błażejczyk G., Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, „Lider” 2008, nr 7–8.
 • Denek K., Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2002, nr 2.
 • Gąsecki K., Wychowanie do dialogu z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A. Komorowska-Zielony, Wyd. UG, Gdańsk 2008.
 • Gołębiowski B., TUL wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku, „Młodzież – Kultura – Wieś. Polski Uniwersytet Ludowy” 1994, nr 21 (22).
 • Janowski I., Wycieczki szkolne, Wyd. AŚ, Kielce 2002.
 • Kmiecik Z., Działalność oświatowo-społeczna w Królestwie Polskim w latach 1900–1914, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1961, nr 3.
 • Misiorna E., Dynamika zmian w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, red. E. Misiorna, E. Ziętkiewicz, PDW „Ławica”, Poznań 1997.
 • Popławski F., Polski Uniwersytet Ludowy, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1985.
 • Turos L., Andragogika autokreacji, Piotr Turos, Warszawa 2007.
 • Turos L., Turystyka i inteligencja emocjonalna, Ypsylon, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ed23f197-dc2a-4a8b-bd92-6bf9ebf2862d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.