Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 55-68

Article title

Konceptualizacja procesu konwersji wiedzy w innowacje

Content

Title variants

EN
Conceptualization of the process of converting knowledge into innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba identyfikacji procesu konwersji wiedzy w innowacje twórcze ze wskazaniem i omówieniem jego poszczególnych etapów. Problemem naukowym jest proces powstawania innowacji twórczych. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu dwóch zagadnień: współczesnym rozumieniu pojęcia wiedza, oraz prezentacji modelu procesu konwersji wiedzy w innowacje. W modelu wyodrębniono sześć etapów tego procesu, począwszy od pomysłu a kończąc na wdrożeniu innowacji. Poszczególne etapy zostały przeanalizowane pod kątem uwarunkowań i efektywnego ich wykorzystania, w celu wyeliminowania, bądź ograniczenia ryzyka i niepewności związanej z tworzeniem innowacji. Jako, iż każda innowacja jest skutkiem określonego procesu twórczego i wdrożeniowego, przedsiębiorstwa powinny myśleć o uruchomieniu procesu tworzenia innowacji twórczych, głównie w oparciu o wiedzę załogi, chociaż także przy pomocy ekspertów zewnętrznych: pracowników naukowych i specjalistów. Teoretycznie proces twórczych innowacji można zacząć od uruchomienia procesu ustawicznego uczenia się załogi i tworzenia kultury kreatywności pracowników.
EN
The aim of the paper is to try to identify the process of converting knowledge into creative innovations and to indicate and discuss its stages. The scientific problem is the process of creating innovations. The paper focuses on the two issues: contemporary understanding of the concept of knowledge and the model of the process of converting knowledge into innovation. The model identifies six stages of this process from the idea to the implementation of innovation. The individual stages are analyzed considering their conditions and efficient use, in order to eliminate or reduce the risk and uncertainty associated with innovation. As every innovation is a result of a specific creative and implementation process, enterprises should think about starting the process of creating innovations, mainly based on the knowledge of the staff, although also with the help of external experts: scientists and specialists. Theoretically, the process of creative innovations can be put into motion by starting the process of lifelong learning of the staff and building a culture of creativity of employees.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

55-68

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

References

 • 1. Baruk J., Rola wiedzy w procesach tworzenia i wdrażania innowacji, MINIB 3/2016, vol. 21;
 • 2. Czyż M., Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwa (w:) Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych, red. Kaczmarek J., Krzemiński P., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017;
 • 3. Dąbrowski M., Rola komunikacji niewerbalnej w twórczym kreowaniu wiedzy, (w:) Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej, red. Kiełczewski D., Matel A., Wydawnictwo UwB, Białystok 2017;
 • 4. Dereń A., Skonieczny J., Zarządzanie twórczością organizacyjną, podejście procesowe, Difin, Warszawa 2016;
 • 5. Hayek F. A., Competition as a Discovery Procedure, “The Quarterly Journal of Austrian Economics” 2002, vol. 5, no 3;
 • 6. Jasiński A.H., Procesy innowacji, transferu techniki i dyfuzji, (w:) Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. Jasiński A.H., Ciborowski R., Wydawnictwo UwB, Białystok 2012;
 • 7. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i powolnym, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2012;
 • 8. Perkins D. N., The Mind’s Best Work, Harvard University Press, 1981 za : Ph. Goldberg, Doświadczenie intuicji, (w:) W.H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998;
 • 9. Piotrowska K., Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84), cz.1;
 • 10. Poskrobko B., Nauka o kreowaniu wiedzy, Podręcznik kreatywnego naukowca i menedżera, Difin, Warszawa 2017;
 • 11. Poskrobko B., Gospodarka oparta na wiedzy, WSE, Białystok 2011;
 • 12. Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.F., The influence of Human Capital on the Innovativeness of Firm, „International Business & Economic Research Journal” 2010, Vol. 9, No.9;
 • 13. Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ed68badb-7391-48fc-8ff8-99dc2ca01ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.