PL EN


2016 | 1 | 12-26
Article title

Wsparcie monitorowania i prognozowania rynku pracy przez statystykę publiczną

Content
Title variants
EN
Support of the monitoring and forecasting labour market by official statistics
Поддержка мониторинга и прогнозирования рынка труда официальной статистикой
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Głównym źródłem danych o rynku pracy są zbiory statystyki publicznej. Celem artykułu jest analiza dostępności danych wykorzystywanych w prognozowaniu: podaży i popytu pracy według zawodów, liczby absolwentów według zawodów, zmiennych dotyczących bezrobocia, a także diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Analizę przeprowadzono na przykładzie systemu stworzonego dla woj. zachodniopomorskiego, dla którego zbudowano system wskaźników monitorujących.
RU
Главным источником данных по рынке труда являются фонды официальной статистики. Целью статьи является анализ доступа к данным используемым в прогнозировании: к предложению и спросу работы по профессиям, к числу выпускников по профессиям, к переменным по безработице, а также к диагнозу спроса на квалификации и знания на местных и региональных рынках труда. Анализ осуществлялся на примере системы разработанной для западнопоморского воеводства, для которого была разработана система показателей для мониторинга. Ключевые слова: рынок труда, мониторинг, прогнозирование, официальная статистика
EN
The main source of data on the labour market are sets of the official statistics. The aim of the article is to analyze the availability of the data used in forecasting: supply and demand of labour by occupation, the number of graduates by occupation, variables related to unemployment, as well as diagnosing demand for qualifications and skills at the local and regional labour markets. The analysis was conducted on the example of a system devised for the Zachodniopomorskie voivodship. A system of monitoring indicators was built for this very province.
Year
Issue
1
Pages
12-26
Physical description
Dates
published
2016-01
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Urząd Statystyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie. Raport końcowy (2009), ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009—2011 (2010), Załącznik do uchwały nr 111/2010 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r., Warszawa.
 • Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012—2014 (2012), Załącznik do uchwały nr 138/2012 Rady Ministrów z 21 sierpnia 2012 r., Warszawa.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.) (2010), Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.
 • Kryńska E. (red.) (2014), Prognozowanie zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 1, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.) (2013), Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 r., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2014), Podstawy teoretyczne analiz i prognoz rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 2—8.
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2006), Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 • Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia (2000), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Projekcja rynku pracy na lata 2004—2020 (2005), [w:] Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007—2013, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • Skills Supply and Demand in Europe. Medium-Term Forecast up to 2020 (2010), European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (2013), Załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z 18 czerwca 2013 r.
 • Strzelecki Z. (red.) (2002a), Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Strzelecki Z. (red.) (2002b), Uwarunkowania prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Suchecki B. (red.) (2003—2005), System prognozowania popytu na pracę w Polsce, cz. I—IV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed79ecfc-f937-4287-a368-6c5028358a90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.