PL EN


2018 | 2(52) | 105-111
Article title

Identification of Conditions of the Spatial Economy in Cross-Border Regions

Title variants
PL
Identyfikacja uwarunkowań gospodarki przestrzennej w regionie transgranicznym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of the article is the analysis of conditions of conducting coherent spatial management specific to cross-border regions. The most important are geopolitical conditions, determining the character and functions of the national border. Socio-economic and spatial processes occurring in the conditions of both closed and open borders are also of importance. The institutional-legal distance occurring between entities located on both sides of the border may prove to be a serious hindrance in the conducting of coherent spatial policy in cross-border regions.
PL
Celem artykułu jest analiza specyficznych dla regionów transgranicznych uwarunkowań prowadzenia spójnej gospodarki przestrzennej. Najważniejszymi z nich są uwarunkowania geopolityczne, które decydują o charakterze i funkcjach granicy państwowej. Nie bez znaczenia są także procesy społeczno-ekonomiczne i przestrzenne zachodzące w warunkach zarówno granicy zamkniętej jak i otwartej. Bardzo dużym utrudnieniem w prowadzeniu spójnej polityki przestrzennej w regionach transgranicznych może okazać się dystans instytucjonalno-prawny, występujący pomiędzy podmiotami tej polityki, położonymi po obu stronach granicy.
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Anderson, J., and L. O’Dowd. 1999. “Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance.” Regional Studies 33 (7): 593–604.
 • Bennett, R.J. 1997. “Administrative Systems and Economic Spaces.” Regional Studies 31 (3): 323–336. doi: 10.1080/00343409750134728.
 • Borsa, M. 2008. “Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej.” In Gospodarka regionalna i lokalna, edited by Z. Strzelecki, 174–196. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chojnicki, Z. 1996. “Region w ujęciu geograficzno-systemowym.” In Podstawy regionalizacji geograficznej, edited by T. Czyż, 7–43. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
 • Chojnicki, Z. 1998. “Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne.” In Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, edited by J.J. Parysek and B. Gruchman, 11–48. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Golunov, S. 2014. “Border Fences in the Globalizing World: Beyond Traditional Geopolitics and Post-Positivist Approaches.” In Borders, Fences and Walls State of Insecurity?, edited by E. Vallet, 117–130. London: Routledge.
 • Jakubowski, A., A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, and R. Szul. 2017. The EU’s New Borderland. Cross-Border Relations and Regional Development. Regions and Cities. Regional Studies Association. Oxon – New York: Routledge-Taylor&Francis Group.
 • Koter, M. 2003. “Multicultural Border Regions of Europe — Forms of Ethnic Composition and Process of their Differentiation.” Region and Regionalism 6 (1): 13–22.
 • Kuciński, K. 2015. “Organizacja przestrzenna gospodarki.” In Geografia ekonomiczna, edited by K. Kuciński, 47–57. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Martinez, O.J. 1994. “The Dynamics of Border Interaction. New Approaches to Border Analysis “ In Global Boundaries, edited by C.H. Schofield, 1–15. London: Routledge.
 • Miszczuk, A. 2012. “Dysproporcje społeczno-ekonomiczne jako uwarunkowanie współpracy transgranicznej (na przykładzie pogranicza polsko-ukraińskiego).” In Kadry dla gospodarki transgranicznej, edited by M. Kowerski and I. Pieczykolan, 37–50. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Miszczuk, A. 2013. Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia.
 • Miszczuk, A. 2014. “Strategia transgraniczna jako instrument współpracy województwa lubelskiego z obwodami — brzeskim, lwowskim i wołyńskim.” Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej (1): 69–82.
 • Moraczewska, A. 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Parysek, J.J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rykiel, Z. 2006. Podstawy geografii politycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Śleszyński, P. ed. 2013. Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 • Wojtaszczyk, K.A. 2003. “Państwo współczesne.” In Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, edited by K.A. Wojtaszczyk and W. Jakubowski, 233–284. Warszawa: “Aspra-Jr”.
 • Wolters, M. 1994. “Euroregions along the German Border.” In Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa der Union, edited by U. Bullmann, 407–418. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed82228b-f309-43bd-8871-287def735cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.