PL EN


2014 | 61 | 3: Teologia Moralna | 077-096
Article title

Jana Pawła II koncepcja rozwoju człowieka

Authors
Title variants
EN
John Paul II's conception of the development of man
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
A b s t r a c t. One of the fundamental anthropological subjects in John Paul II’s teaching is the truth about a dynamic structure of the human existence that opens a man to the possibility of a personal development. A diligent consideration of man allows one to notice that as an individual of the species he is unchangeable, no matter what dispositions, skills or moral features characterize him at the moment. However, as a personal subject he can ever more fully realize or lose his humanity. This is so because creative activity of man is not limited to the outer world. On the strength of the structure of self-determination typical of him, by anything he does he first and first of all forms himself. As a subject and at the same time an object of his actions he becomes its creator and at the same time its first material. This dynamism, that is characteristic of him, not only influences his accidental sphere, but it concerns the very essence of his personal being, giving him the ability to transcend himself. The triad of values that is important for the development of a person: truth – good – freedom, leads to the attitude of love that both in the earthly and in the eternal order proves to be the fulfillment of human existence. John Paul II gives the person of Jesus Christ as an example of a fully realized humanity.
PL
Jednym z fundamentalnych tematów antropologicznych nauczania Jana Pawła II jest prawda o dynamicznej strukturze ludzkiego bytu, która otwiera człowieka na możliwość osobowego rozwoju. Rzetelny namysł nad człowiekiem pozwala zauważyć, iż jako jednostka gatunku, zawsze jest on sobą (homo sapiens) i nie może istnieć inaczej. Jego ontyczny status pozostaje niezmienny, bez względu na cechujące go aktualnie dyspozycje, sprawności czy przymioty moralne. Jednakże jako osobowy podmiot może on swoje człowieczeństwo coraz pełniej urzeczywistniać albo zatracać. Twórcza aktywność człowieka nie ogranicza się bowiem jedynie do świata zewnętrznego. Na mocy właściwej mu struktury samostanowienia, przez wszystko co czyni, kształtuje on najpierw i przede wszystkim siebie samego. Jako podmiot i zarazem przedmiot swego działania, staje się jego twórcą i jednocześnie pierwszym tworzywem. Ten charakterystyczny dla niego dynamizm ma wpływ nie tylko na jego sferę akcydentalna, ale dotyczy samej istoty jego osobowego bytu, sprawiając, że człowiek jest w stanie przekraczać siebie samego. Istotna dla rozwoju osoby triada wartości: prawda – dobro – wolność, prowadzi do postawy miłości, która zarówno w porządku doczesnym, jak i wiecznym okazuje się spełnieniem ludzkiego bytu. Jako przykład w pełni urzeczywistnionego człowieczeństwa Jan Paweł II stawia Osobę Jezusa Chrystusa.
Contributors
author
 • Katedra Teologii Moralnej Ekumenicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, t.picur@libero.it
References
 • Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995.
 • Jan Paweł II: Encyklika Laborem exercens. Watykan 1981.
 • Jan Paweł II: Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979.
 • Jan Paweł II: Encyklika Redemptoris Mater. Watykan 1987.
 • Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Watykan 1987.
 • Jan Paweł II: Encyklika Veritatis splendor. Watykan 1993.
 • Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Watykan 1981.
 • Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Redemptionis donum. Watykan 1984.
 • Jan Paweł II: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…” (Wrocław,21.06.1983). OsRomPol 4:1983 numer nadzwyczajny II s. 6-7.
 • Jan Paweł II: Bogactwa człowieka (Rimini, 29.08.1982). OsRomPol 3:1982 nr 9 s. 20-21.
 • Jan Paweł II: Chrześcijanie w pełnym tego słowa znaczeniu (Rzeszów, 2.06.1991). OsRomPol 12:1991 numer specjalny s. 14-16.
 • Jan Paweł II: Czysty zdrój wiedzy (Bolonia, 18.04.1982). OsRomPol 3:1982 nr 5 s. 23.
 • Jan Paweł II: Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna (Gdańsk-Westerplatte, 12.06.1987). OsRomPol 8:1987 numer specjalny s. 56-59.
 • Jan Paweł II: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla alumnów, młodzieży zakonnej i służby liturgicznej (Częstochowa, 6.06.1979). W: tenże. Pielgrzymki do Ojczyzny.Przemówienia, homilie. Red. J. Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo Znak 2006 s. 113-116.
 • Jan Paweł II: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach (Kraków, 10.06.1979). W: tenże. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Red. J. Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo M 2006 s. 198-205.
 • Jan Paweł II: Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry (Częstochowa, 4.06.1979). W: tenże. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie.Red. J. Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo M 2006 s. 45-52.
 • Jan Paweł II: Jak być narodem zmartwychwstałym (Warszawa, 8.06.1991). OsRomPol 12:1991 numer specjalny s. 101-103.
 • Jan Paweł II: Jezus zwraca się do waszej wolności (Adelaide, 30.11.1986). OsRomPol 8:1987 nr 4 s. 27-28.
 • Jan Paweł II: Kultura i perspektywy przyszłości świata (Coimbra, 15.05.1982). OsRomPol 3:1982 nr 5 s. 15.
 • Jan Paweł II: Obraz Boga (Rzym, 25.01.1984). OsRomPol 5:1984 nr 1-2 s. 20.
 • Jan Paweł II: Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą i wolnością (Rzym, 3.06.1983). OsRomPol 4:1983 nr 7-8 s. 20.
 • Jan Paweł II: Powołani do przebudowy świata (Maputo, 18.09.1988). OsRomPol 9:1988 nr 10-11 s. 27-28.
 • Jan Paweł II: Przem. Duchowa wizja człowieka (Delhi, 2.02.1986). OsRomPol 7:1986 nr 1 s. 21.
 • Jan Paweł II: Przemówienie do młodzieży (nie wygłoszone). W: tenże. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Red. J. Poniewierski. Kraków: Wydawnictwo M 2006 s. 176-179.
 • Jan Paweł II: Szczególna postać teologii wyzwolenia w Europie (Częstochowa, 15.08.1991). OsRomPol 12:1991 nr 8 s. 33-36.
 • Jan Paweł II: Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga (Sandomierz, 12.06.1999). OsRomPol 20:1999 nr 8 s. 65-67.
 • Jan Paweł II: Wierzymy w Boga, wielbimy Boga, szukamy Boga (Casablanca, 19.08.1985). OsRomPol 6:1985 numer nadzwyczajny II s. 15-16.
 • Jan Paweł II: „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” (Rzym, 13.09.1982). OsRomPol 3:1982 nr 10 s. 26.
 • Jan Paweł II. Wymiar świata i wymiar Boga (Rzym, 30.03.1982). OsRomPol 3:1982 nr 4 s. 3. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.
 • Wojtyła K.: Akt i przeżycie etyczne. W: tenże. Wykłady lubelskie. Red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski i in. Lublin: TN KUL 1986 s. 19-73.
 • Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 2001.
 • Wojtyła K.: Osoba i czyn. W: tenże. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń , W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 43-344.
 • Wojtyła K.: Osoba: podmiot i wspólnota. W: tenże. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń , W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 371-414.
 • Wojtyła K.: Osobowa struktura samostanowienia. W: tenże. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń , W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 421-432.
 • Wojtyła K.: Rozważania o istocie człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2003.
 • Wojtyła K.: Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka. W: Tenże. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń , W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 477-490.
 • Bajda J.: Odnaleźć siebie w darze. „Ethos” 4:1991 nr 3-4 s. 82-93.
 • Buttiglione R.: Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”. W: K. Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń , W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 9-42.
 • Buttiglione R.: Myśl Karola Wojtyły. Tłum. J. Merecki. Lublin: TN KUL 1996.
 • Dziuba A. F.: Miłość. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyn. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 327-333.
 • Gaudaniec A.: Miłość. Rodzaje miłości. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Red. A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz i in. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006 s. 246-251.
 • Philippe M.-D.: O miłości. Tłum. A. Kuryś. Kraków: Wydawnictwo M 1999.
 • Styczeń T.: Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola Wojtyły. Posłowie. W: K. Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń, W. Chudy i in. Lublin: TN KUL 2000 s. 491-526.
 • Styczeń T.: Comprendere l’uomo. La visione antropologica di Karol Wojtyla. Roma:Lateran University Press 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed8f616b-73b8-4b14-9aa1-e16b28d04de9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.