PL EN


2015 | 3 (356) | 24-36
Article title

Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista – pacjent

Authors
Content
Title variants
EN
Dehumanisation of Medical Services and Restitution of Symmetry of Relationships in the Professional-Patient Contacts
RU
Дегуманизация медицинских услуг и восстановление симметричности отношений в контактах профессионала с пациентом
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zdefiniowanie zjawiska asymetrii informacji i wskazanie sposobów jej przezwyciężania, wskazanie konieczności wykorzystania marketingowego zarządzania organizacją usługową w trakcie przywracania symetryczności relacji. Praca ma wymiar konceptualno-prewidystyczny. Główne wyniki badań: 1) układ lekarz – pacjent nie jest układem równym, chociaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji; 2) przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się również sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje bowiem na model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej; 3) przywrócenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie to możliwe przy uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego. Implikacje praktyczne: wprowadzenie symetryczności relacji, dzięki marketingowi relacyjnemu, zwiększy satysfakcję klienta wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu leczniczego. Implikacje społeczne: zapewnienie symetryczności relacji, wpłynie na ich jakość, a tym samym zwiększy poziom obsługi pacjenta.
EN
An aim of considerations is to define the phenomenon of asymmetry of information and to indicate the ways of overcoming thereof, to indicate the need to make use of marketing management of a service organisation in the course of restitution of symmetry of relationships. The study is of the conceptual and predictive dimension. Main research findings: 1) the physician-patient scheme is not an equal scheme though lack of equality does not exclude reciprocity in the relationship; 2) adoption of the relationship marketing paradigm causes that there basically changes also the way of perception of a service organisation. Selection of this version of marketing indicates the model of marketing management being a part of the pro-quality strategy context; 3) restitution of the symmetry of relationships is a condition of contribution to value and this will be possible while taking into account new competencies of the medical personnel. Practical implications: introduction of the symmetry of relationships, owing to relationship marketing, will increase satisfaction of the client of internal and external medical entity. Social implications: assurance of symmetry of relationships will affect their quality, thus increasing the level of patient servicing.
RU
Цель рассуждений – определить явление асимметрии информации и указать способы ее преодоления, указать необходимость использования маркетингового управления обслуживающей организацией по ходу восстановления аспект. Основные результаты исследований: 1) система врач-пациент – неравная система, хотя отсутствие равенства не исключает взаимности в отношениях; 2) принятие парадигмы маркетинга отношений приводит к тому, что принципиально меняется также способ восприятия обслуживающей организации. Выбор этой версии маркетинга указывает модель маркетингового управления, являющуюся частью стратегии, направленной на качество; 3) восстановление симметрии отношений – условие совместного создания ценности, а это будет возможным с учетом новых компетенций медицинского персонала. Практические импликации: введение симметричности отношений, благо- даря маркетингу отношений, повысит удовлетворение клиента внутреннего и внешнего лечебных учреждений. Социальные импликации: обеспечение симметричности отношений повлияет на их качество, тем самым повысит уровень обслуживания пациента.
Year
Issue
Pages
24-36
Physical description
Contributors
author
References
 • Baran B. (red.) (1991), Filozofia dialogu, Znak, Kraków.
 • Biegas T. (2006), Karta Pracowników Służby Zdrowia, „Medycyna Praktyczna”, nr 10.
 • Craft A. (2007), Differing views on quality of life, Archives of Disease in Childhood, Vol. 92, Iss. 5, s. 378, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083718/ [dostęp: 15.01.2013].
 • Domosławski Z. (2003), W poszukiwaniu źródeł dehumanizacji medycyny, „Miesięcznik Informacyjny AM we Wrocławiu”, rok IX, nr 7 (77), kwiecień, http://www.osk.am.wroc.pl/cgi-bin/news/gazeta.cgi?nr=16&?zr=77 [dostęp: 15.01.2013].
 • Gibiński K. (1994), Przedmowa, (w:) Gibiński K. (red.), Tajemnica lekarska, Prace Komisji Etyki Medycznej Wydawnictwo PAU, Kraków
 • Honings B. (2008), The Charter for Health Care Workers: A Synthesis of Hippocratic Ethics and Christian Morality, http://www.vatican.va/roman_curia/pontofical_councils/hlthwork/dokuments [dostęp: 13.02.2013].
 • Jaruzelska W., Grudniewski R., Agrawal A., Katib A. (2005), Relacja terapeutyczna pomiędzy lekarzem i pacjentem w szpitalu, jako spotkanie osób, (w:) Syroka A., Rudnicki J., Agraval A.K. (red.), Relacje lekarz – pacjent w procesie medykalizacji choroby, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Kiljańska M. (2009), Kluczowe przesłania Międzynarodowego Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Opiece Zdrowotnej, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, Wydawca GP przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 • Knowles R.L., Griebsch I., Bull C. (2007), Quality of Life and Congenital Heart Defects: Comparing Parent and Professional Values, “Archives of Disease in Childhood”, Vol. 92.
 • Korsch B.M., Harding C. (1999), Świadomy pacjent, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kucharz E.J. (2009), Medycyna personalizowana i jej wpływ na jakość terapii i bezpieczeństwo pacjenta, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, Wydawca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
 • Kurkowski J.L. (1997a), Błędy i zaniedbania lekarskie. Przypadki czy epidemia?, „Służba Zdrowia”, nr 79‑80.
 • Kurkowski J.L. (1997b), Człowiek i medycyna. Pieniądze albo życie, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Katowice
 • Kurkowski J.L. (2002), Medycyna. Bioetyka i polityka, Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Katowice.
 • Light D.W. (2003), Towards a New Professionalism in Medicine: Quality, Value and Trust, “Tidsskrift for Den norske legeforening”, No. 13‑14, http://tidsskriftet.no/article/843776 [dostęp: 15.01.2013].
 • Miłosz C. (2009), Wstęp, (w:) Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków.
 • Nuffield Council on Bioethics (2006), Critical care decisions in fetal and neonatal medicine, London.
 • Rogoziński K. (2001), O profesjonalizmie kształtującym osobowość oraz jego wpływie na kulturę organizacji usługowej, (w:) Rogoziński K. (red.), Marketing usług profesjonalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rogoziński K.W. (2009), Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Rój J, Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szczeklik A., (2009), Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków.
 • Syroka A., Rudnicki J., Agraval A.K. (red.) (2005), Relacje lekarz – pacjent w procesie medykalizacji choroby, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marman G. (1996), Wybrane elementy socjologii i zawodów medycznych, Collegium Medicum UJ, Kraków.
 • Włodarczyk W.C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce, Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 • Wulff H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R. (1993), Filozofia medycyny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed9a2062-9638-4135-972f-329c0f0862c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.