PL EN


2017 | 8 | 1 | 58-65
Article title

Wsparcie i rola osób starszych – przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom

Content
Title variants
Support and the Role of the Elderly – Preventing Adverse Changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Starzenie się społeczeństw jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym, powodującym przeobrażenia we wszystkich sferach życia. Wobec postępujących procesów demograficznych wyzwaniem staje się wypracowanie rozwiązań i podjęcie takich działań, które uchronią nas przed zapowiedzią niekorzystnych zmian. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na najważniejsze obszary, takie jak: organizacja efektywnego systemu ochrony zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska starzenia oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia osób starszych, a także wzrost ich aktywności, w których możemy i należy podjąć intensywne działania, aby zapewnić wsparcie osobom starszym i zapobiegać negatywnym skutkom przeobrażeń.
EN
Population aging is an inevitable process and irreversible, causing transformations in all spheres of life. In view of the progressive process of demographic challenge is to develop solutions and to take such action which would protect us from the announcement of adverse changes. The article is an attempt to draw attention to key areas such as the organization of an effective system of health care, the provision of social security, the fight against social exclusion, raising public awareness. Phenomena of aging and the use of potential and experience of older people and increase their activity in which we can and must make a considerable effort to provide support to the elderly and prevent the negative consequences of transformation.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
58-65
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Czapiński, J., Błędowski, P. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Centrum Rozwoju Zaso-bów Ludzkich.
  • GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa.
  • IPiSS 92012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa.
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) 10.12.1948.
  • ROPS UMWŚ (2013). Sytuacja i potrzeby osób starszych w województwie świętokrzyskim. Raport z badania przeprowadzonego w 2013 r. Kielce.
  • ROPS UMWŚ (2016a). Raport z monitoringu świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych za 2015 rok. Kielce.
  • ROPS UMWŚ (2016b). Świętokrzyski Program na Rzecz Osób Starszych do roku 2020. Kielce.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich (2012). Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ed9aa636-2c7c-4463-980c-9471b8616104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.