Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | Volume 4 | Issue 1 June 2019 | 13-27

Article title

Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym

Content

Title variants

EN
Community inequalities: features of societies with high income differentiation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Motywacja: Kwestia nierówności dochodowych znajduje się obecnie w centrum debaty publicznej. W ostatnich latach można dostrzec nasilenie się zjawiska dysproporcji dochodowych, choć nie we wszystkich państwach. Jego następstwem jest pogarszająca się kondycja społeczna, rozumiana jako zachowania społecznie niepożądane. Cel: Celem jest próba ujęcia cech, które pojawiają się wraz ze wzrostem nierówności dochodowych w społeczeństwie. Materiały i metody: Wykorzystano dane pochodzące z różnych źródeł: Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Banku Światowego (World Bank) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO). Zakres czadowy obejmuje lata 1960–2017. Posłużono się metodą opisową, jak również wybranymi metodami ilościowymi: wskaźnikiem korelacji, metodą dendrogramu Warda oraz analizą spektralną, wykorzystywaną do oceny cykliczności zjawisk ekonomicznych. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy można dostrzec podwyższony i bardziej niestabilny poziomu bezrobocia w państwach o wyższym zróżnicowaniu dochodowym.
EN
Motivation: The issue of income inequality is now at the center of public debate. In recent years, the phenomenon of income disproportions can be noticed, although not in all countries. Its consequence is the deteriorating social condition, understood as socially undesirable behavior. Aim: The aim of this study was to identify the features that appear with increasing income inequality in society. Materials and methods: Data from various sources was used: the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the World Bank and the World Health Organization (WHO). The time range covers the years 1960–2017. The descriptive method as well as selected quantitative methods were used: the correlation index, the Warda dendrogram method and spectral analysis, used to assess the cyclicality of economic phenomena. Results: On the basis of the conducted analysis, it is possible to notice the increased and more unstable level of unemployment in countries with higher income disparities.

Journal

Year

Volume

Pages

13-27

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Atkinson, A.B. (1993). What is happening to the distribution of income in the UK? Proceedings of the British Academy, 82.
 • Atkinson, A.B. (2017). Nierówności: co da się zrobić? Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Bauman, Z. (2012). To nie jest dziennik. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Brzeziński, M. (2017). Nierówności dochodowe i majątkowe w Europie: fakty, przyczyny, konsekwencje. W: J. Kleer, i K. Prandecki (red.), Zróżnicowanie dochodowe i społeczne Europy. Warszawa: PAN.
 • Forbes. (2018). Najbogatsi ludzie świata 2018. Pobrane 29.04.2019 z https://www.forbes.pl.
 • Księżopolski, M. (1995). Pojęcie rozwoju społecznego. Różne koncepcje postępu społecznego i regresu a idea „rozwoju społecznego”. W: Raport o Rozwoju Społecznym: Polska, UNDP.
 • Marx, I., Nolan, B., i Olivier, J. (2015). The welfare state and anti-poverty policy in rich countries. W: A.B. Atkinson, i F. Bourguignon (red.), Handbook of income distribution. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/b978-0-444-59429-7.00024-8.
 • McCarty, N., Poole, K.T., i Rosenthal, H. (2006). Polarized America: the dance of ideology and unequal riches. Cambridge: MIT Press.
 • Mierzejewski, M. (2015). Interwencjonizm na liberalnych rynkach. O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku. Rynek, Społeczeństwo, Kultura, 14(2).
 • Mierzejewski, M. (2018). Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych. Problems of Economics and Law, 1(1).
 • OECD. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://data.oecd.org.
 • Romer, J. (1998). Equality of opportunity. Cambridge: Harvard University Press.
 • Stiglitz, J. (2015). Cena nierówności: w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Szopa, B. (red.). (2012). Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa. Kraków: UE w Krakowie.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 • WHO. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://www.who.int.
 • Wilkinson, R., i Pickett, K. (2011). Duch nierówności: tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej. Warszawa: Czarna Owca.
 • Wojtyna, A. (2007). Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. Gospodarka Narodowa, 216(5–6). doi:10.33119/gn/101367.
 • World Bank. (2019). Pobrane 08.05.2019 z https://data.worldbank.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eddc9a1e-53df-4f9e-b455-f8971dffd1d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.