Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 152-171

Article title

Dyskusja nad błędem językowym w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978–2008 (przegląd)

Title variants

EN
Discussion of a language mistake in selected Polish linguistic works published in 1978-2008 (review)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper is a review of more important Polish works on a language mistake, in a broad sense of the term. These polemical works are part of a discussion of the definition of a language mistake and try to identify the most appropriate term (terminological polemic) in order to determine it as well as to list its types and causes. The problem of a language mistake has been discussed and examined for a long time. For over thirty years, various authors have been explaining the sources of language mistakes. However, these researchers have been unanimous in their attitude towards the fact that this phenomenon is interdisciplinary and that it goes beyond the linguistics itself. These mistakes have also been examined in psychology (e. g. Freudian mistakes); from these mistakes much information on human beings has been drawn. It is necessary to distinguish between a mistake which is made in one's mother tongue and the one made by a foreigner in a foreign language. Thus, there are different norms to be taken into account: a different norm is applied for a native user of a language and for a person who is at a certain stage of learning a foreign language (a glottodidactic norm, a glottodidactic mistake). Moreover, it seems indispensable that these mistakes should be taken advantage of in the process of teaching since they may hold the clue to the efficient working both for the teacher and for the student. Therefore, these mistakes do not result from a lack of willingness to learn only. They are necessary as they seem to be the element of skills practice. One that does not practice (does not make mistakes), will acquire no skills.

Year

Issue

1

Pages

152-171

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • BALKOWSKA G. (1986) Zagadnienia interferencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 549–555.
 • BARANOWSKI WŁ. (1924) Słowniczek polski i błędy językowe, Warszawa. BARBASZ W. (1938) Najczęstsze błędy językowe, Warszawa.
 • CIENKOWSKI W. (1980) Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i proble- matyka, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 442–447.
 • CHOMICZ-JUNG K. (1990) Norma glottodydaktyczna i jej rola w procesie glottodydaktycznym, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 11, s. 21–38.
 • CIENKOWSKI W. (1977) Sprawność językowa, błąd językowy, usterki i zakłócenia, w: LUBAŚ W. (red.) Socjolingwistyka, 1, Katowice.
 • DĄBROWSKA A. (2004) Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, w: SERETNA A., MARTYNIUK W., LIPIŃSKA E. (red.) Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • DOROSZEWSKI W. (1952) Rozmowy o języku, Warszawa. GARCZYŃSKI S. (1973) Błąd: źródła, unikanie, Warszawa.
 • GRUCZA F. (1978) Ogólne zagadnienia lapsologii, w: GRUCZA F. (red.) Z problematyki błędów obcojęzycznych, Warszawa.
 • GRUCZA F. (red.) (1979) Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, Warszawa.
 • JEDLIŃSKI R. (2008) Błąd językowy jako przypadek relewancji negatywnej w dyskursie szkolnym, w: „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, nr 56, s. 159–170.
 • KACZMAREK B.L.J. (1992) Psychospołeczne uwarunkowania trudności w opanowywaniu języka obcego, w: GRUCZA F. (red.) Język, kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympo- zjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Zaborów, 5–8 listopada 1987 r., Warszawa, s. 110–114.
 • KALETA R. (2009) Język polski w Mińsku, „Kwartalnik Polonicum”, nr 8, s. 50–54.
 • KALETA R. (2009a) Podstawowe błędy językowe Białorusinów uczących się języka polskiego, „Acta Albaruthenica”, nr 9.
 • KALETA R. (2009b) Polski dla Banglijczyków – czyli kurs banglijski, „Kwartalnik Polonicum”, nr 9
 • KOMOROWSKA H. (1980) Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja, Warszawa.
 • KOZŁOWSKA Z. (2002) O błędach językowych w tekstach polskich przekładów, w: KOPCZYŃSKI A., ZALIWSKA-OKRUTNA U. (red.) Język rodzimy a język obcy, Warszawa, s. 138–141.
 • MARKOWSKI A. (red.) (2006) Encyklopedia szkolna WSiP. Nauka o języku, Warszawa.
 • MARKOWSKI A. (red.) (2004) Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.
 • PASSENDORFER A. (1904) Błędy językowe, Lwów – Warszawa.
 • POLAŃSKI K. (red.) (2003) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław. SŁOŃSKI S. (1947) Słownik polskich błędów językowych, Warszawa.
 • SZULC A. (1982) Błąd językowy a dydaktyka języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, z. 5, s. 259–266
 • SZWED J. (1931) Mów poprawnie! słownik błędów językowych, Wilno.
 • URBAŃCZYK S., KUCAŁA M. (red.) (1999) Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.
 • URBAŃCZYK S. (red.) (1978) Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • ŻYDEK-BEDNARCZUK U. (1993) Błędy językowe a zjawisko interferencji międzyjęzykowej, „Przegląd Glottodydaktyczny”, t. 12, s. 69–82.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-edf153a9-34d4-4b90-8c4e-885b69d804b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.