PL EN


2018 | 1(21) | 227-244
Article title

ŚLADAMI RODU LICHNOWSKICH – O TRANSGRANICZNYM SZLAKU TURYSTYCZNYM NA POGRANICZU ŚLĄSKO-MORAWSKIM

Content
Title variants
EN
ON THE TRAIL OF THE LICHNOWSKI FAMILY – A CROSS-BORDER TOURIST ROUTE ON THE SILESIAN-MORAVIAN BORDERLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyznaczonego i oznaczonego w 2017 roku transgranicznego szlaku turystycznego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części subregionu Górnego Śląska, w dwóch gminach: Krzanowice (po stronie Rzeczypospolitej Polskiej) i Chuchelna (w Republice Czeskiej). Jest to trasa rowerowa o długości 20 km, oznaczona żółtym kolorem, prowadząca przez najważniejsze i najbardziej wyeksponowane miejsca działalności rodu Lichnowskich – XV-wiecznej książęcej rodziny z Woszczyc koło Pszczyny. W latach 1608–1943 ten możny ród miał siedzibę w Chuchelnej, zaś okoliczne wsie były w jego posiadaniu. Lichnowscy, żyjąc przez stulecia na ziemi śląsko-morawskiej, pozostawili na niej liczne ślady kultury materialnej – w postaci: rezydencji, kościołów, kaplic czy obiektów gospodarczych – stanowiące współcześnie niemałą atrakcję turystyczną. Utworzony szlak propaguje wspólne dziedzictwo kulturowe Krzanowic i Chuchelnej.
EN
The article presents a cross-border tourist route mapped out and marked in 2017, located in the south-western part of the sub-region of Upper Silesia, in two districts: Krzanowice (in Poland) and Chuchelna (in the Czech Republic). It is a 20 km long cycle route, marked in yellow, leading through the most important and the most exposed places of activity of the Lichnowski family (15th-century duke family from Woszczyce near Pszczyna). For centuries they lived in the Silesian- Moravian land and left many traces of material culture in the form of residences, churches, chapels, or economic objects - which are a great tourist attraction now. The route promotes the common cultural heritage of Krzanowice and Chuchelna.
Year
Volume
Pages
227-244
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bednarowska Z., Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, „Marketing i Rynek” 2015, 7.
 • Buczek-Kowalik M., Klamar R., Mitura T., Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-słowackiego, [w:] Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. J. Buko, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 701, Ekonomiczne Problemy Usług nr 86”, Szczecin 2012.
 • Delowicz J., Z dziejów kolejnictwa na Śląsku, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2008.
 • Fulneczek L., Lichnowscy, czyli o czasach, kiedy na Śląsku gościli z wizytą van Beethoven, Liszt i Paganini, „Nasza Historia”, nr 12 (25).
 • Jung J., Julius Bühler – architekt knížete Karla Maxe Lichnowského, Filozofická fakulta Ostavské univerzity, Ostava 2011.
 • Jung J., Lichnovští z Voštic a jej ich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928, Ostavská univerzita, Ostava 2017.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2005.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, z. 13: Powiat raciborski, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1967.
 • Kincel R., Karol Maksymilian książę von Lichnovsky (1860–1928) – najsławniejszy z rodu, [w:] Z dziejów ziemi raciborskiej. Miejsca – ludzie – problemy, Starostwo Powiatowe, Racibórz 2003.
 • Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków 2007.
 • Lach K., Piesze i konne procesje dziękczynno-błagalne w Raciborskiem, [w:] Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński, Wyd. KUL, Lublin 2015.
 • Lach K., 100 lat parafii Borucin, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006.
 • Lach K., Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004.
 • Lichnowsky E.M., Die Geschichte des Hauses Habsburg, Vol. 1–8, Wien 1836–1843.
 • Mika N., Historia miasta i gminy Krzanowice, Avalon, Kraków 2013.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, [w:] Kultura i turystyka razem, ale jak?, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne jako oferta turystyki kulturowej, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 2010.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010.
 • Newerla P.J., Siwik W., Zarys historii Krzanowic. Abriß der Geschichte von Kranstädt, Antykwa Kluczbork, Krzanowice 1996.
 • Richards G., Cultural Tourism in Europe, CAB International, Wallingford 1997.
 • Štěpán V., Dějiny obce Chuchelné, Obec Chuchelná, Opava 2009.
 • Tożsamość morawska na pograniczu polsko-czeskim. Materiały z konferencji popularnonaukowej, red. M. Wasiczek, Wyd. WAW, Racibórz 2012.
 • Uhlíř D., Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny Zaháňské, Paseka, Praha–Litomyšl 2009.
 • Wolny R., Fürst Felix Lichnowsky (1814–1848). Ein früh vollendetes Ritterleben, Eos-Verlag, Erzabtei, St. Ottilien 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-edf9e4fe-c6da-4743-875d-7e712582bb55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.