PL EN


Journal
2016 | 12 | 2 | 155-164
Article title

Accounting tools vs. Logistics costs control in a trading company

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Narzędzia rachunkowości a kontrola kosztów logistyki w przedsiębiorstwie handlowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Logistics costs in trading companies constitute an important group. The main problem in logistics costs management is the fact that these costs are not included in financial statements. The profit and loss statement includes control accounts exclusively. In the article the accounting tools that may be used in trading companies in order to improve present logistics costs and an increase the management thereof have been discussed. Methods: In the article the author gives examples of the application of accounting tools in trading companies operating in the same industry. On the basis of the financial statements of selected companies for the years 2013-2015 it has been shown how to use the basic tools of accounting in business management. For this purpose a system of full cost accounting with the use of analytical accounts of logistics has been presented, and then a preliminary analysis of the balance sheet and an indicative analysis of costs for logistics has been shown. Results: The article is based on the research into the literature on the subject and the financial statements of the companies surveyed. The model solutions for the analysis and management costs allow to obtain detailed records of the cost of logistics, monitoring and evaluation of their management. The model solutions presented herein make it possible to create a detailed analysis of logistics costs and the assessment of how effectively they are managed. In this way, a foundation for further analyses related to logistics costs management is made. Conclusions: The result of the work is to present the accounting tools that assist the decision-making processes in the management of logistics costs. In the article an example of the plan of sub-accounts of the logistics costs for trading companies has been presented. Also the cost accounting system for the accounts of group 4 and 5 in trading companies has been featured, together with the benefits that this accounting system brings for the companies. The author also presented the preparatory and index analyses as the basic tools that assess the effectiveness of logistics costs management.
PL
Wstęp: Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych stanowią ważną grupę. Głównym problemem w zarządzaniu kosztami logistyki jest fakt, że nie są one prezentowane w sprawozdaniach finansowych. W rachunku zysków i strat umieszczone są tylko konta syntetyczne. W artykule wskazano narzędzia z obszarów rachunkowości, które można zastosować w przedsiębiorstwach handlowych w celu poprawy prezentacji kosztów logistyki i zwiększenia kontroli nad nimi. Metody: W artykule autor przedstawia przykłady zastosowania narzędzia rachunkowości w przedsiębiorstwach handlowych działających w tej samej branży. Na podstawie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw za lata 2013-2015 przedstawiono, w jaki sposób można wykorzystać podstawowe narzędzia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym celu przedstawiono system pełnej ewidencji kosztów z wykorzystaniem kont analitycznych logistyki, następnie wykonano wstępną analizę bilansu oraz wskaźnikową dla kosztów logistyki. Rezultaty: Artykuł został przygotowany na podstawie literatury z badanego obszaru oraz sprawozdań finansowych badanych firm. Przedstawione modelowe rozwiązania z zakresu analizy i zarządzania kosztami pozwalają na szczegółową ewidencje kosztów logistyki, kontrolę i ocenę ich zarządzania. Stanowi to podstawę do przeprowadzenia dalszych analiz związanych z gospodarowaniem kosztami logistyki. Wnioski: Wynikiem pracy jest przedstawienie narzędzie rachunkowości, które wspomagają procesy decyzyjne w zarządzaniu kosztami logistyki. W artykule przedstawiono przykładowy dla przedsiębiorstw handlowych plan kont pomocniczych dotyczących kosztów logistyki. W artykule również zaprezentowano system ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5 łącznie w firmach handlowych oraz korzyści, jakie ten sposób księgowania przynosi zarządzającym przedsiębiorstwom. Autor przedstawił również analizę wstępną i wskaźnikową, jako podstawowe instrumenty oceniające efektywności zarządzania kosztami logistyki.
Journal
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
155-164
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee066344-c637-423a-89ee-b96e749772ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.