PL EN


2018 | 36 | 117-140
Article title

Szmaragd cesarza Tyberiusza – „prawdziwe” wizerunki Chrystusa w twórczości Norwida

Title variants
EN
The emerald of Emperor Tiberius – the “true” images of Christ in Norwid’s works
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia Norwidowskie próby odwzorowania „prawdziwej twarzy” Chrystusa, utrwalone na kartach drugiego tomu Albumu Orbis w postaci niewielkiej galerii wizerunków Zbawiciela. Na zbiór ten składają się pochodzące z różnych źródeł ilustracje oraz Norwidowskie odrysy obcych dzieł, których dobór wyraźnie ujawnia intencję sięgania do tradycji ikonograficznej pierwszych wieków Kościoła. Autorka ustala źródła wizerunków Zbawiciela oraz zwraca uwagę na predylekcję do ujęć profilowych, wpisując ją w szerszy kontekst plastycznej i literackiej twórczości Norwida.
EN
The article discusses Norwid’s attempts to reproduce the “true face” of Christ recorded on the pages of the second volume of Album Orbis in the form of a small gallery of the Saviour’s images. The collection consists of illustrations from various sources and Norwid’s copies of others’ works, the selection of which clearly reveals the intention of drawing on the iconographic tradition of the first centuries of the Church. The author determines the sources of the Saviour’s images and draws attention to the predilection for profile images, discussing it in the wider context of Norwid’s artistic and literary work.
Year
Volume
36
Pages
117-140
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, edytowo@gmail.com
References
 • Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przekł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
 • Bohusz-Szyszko M., Norwid – plastyk, [w:] Norwid żywy, red. W. Günter, Londyn, s. 242-254.
 • Chlebowska E., „Co byłeś smutny aż do śmierci a miłujący zawsze” – motywy pasyjne w plastyce Norwida, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Norwida, red. J.C. Moryc OFM, R. Zajączkowski, Lublin 2016, s. 133-144.
 • Dąbrowicz E., Profile Norwida, [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, red. P. Chlebowski, Lublin 2007, s. 171-190.
 • Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tłum. E. Klekot, Kraków 2005.
 • Gimaldi F., The Image of Christ, London: The National Gallery 2000.
 • Hill G.F., The medallic portraits of Christ. The false shekels. The thirty pieces of silver, Oxford 1920.
 • Kennedy A.R.S., The Medals of Christ with hebrew inscriptions, “The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society”, seria V, 1921, nr 1/2, s. 134-142.
 • Kobielus S., Lapidarium christianum. Symbolika drogich kamieni. Wczesne chrześcijaństwo i średniowiecze, Tyniec 2012.
 • Krzemieniecki L., Medal w poezji i prozie Norwida, [w:] tenże, Romantycy o numizmatyce i medalierstwie, Wrocław 1972, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1970, s. 54-58.
 • Kuziak M., Norwid – zmagania z podmiotowością. Epifanie poetyckie autora „Vade-mecum”, „Pamiętnik Literacki” 106(2015), z. 4, s. 9-13.
 • Lega C., La nascita dei Musei Vaticani: Le antichità cristiane e il museo do Benedetto XIV, „Bolletino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontificie” 28(2010), s. 95-184.
 • Melbechowska-Luty A., Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.
 • Merdas A., Łuk przymierza. Biblia w twórczości Norwida, Lublin 1983.
 • Sawicka-Lewczuk B., „Kto ze źródła pije…”. Wokół Norwidowskiej koncepcji poety, [w:] Czytając Norwida 2, red. S. Rzepczyński, Słupsk 2003, s. 89-102.
 • Shearman J.K.G., Raphael’s cartoons in the Collection of Her Majesty the Queen and the tapestries for the Sistine Chapel, London 1972.
 • Sienkiewicz J., Norwid malarz, [w:] Pamięci Cypriana Norwida, praca zbior., Warszawa 1946, s. 61-77.
 • Smeyers M., An Eyckian Vera Icon in a Bruges Book of Hours, ca. 1450 (New York, Pierpont Morgan Library, MS. 421), [w:] Serta Devota in Memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars Posterior: Cultura Mediaevalis, red. W. Verbeke i in., Leuven 1995, s. 195-224.
 • Stoichita V.I., Krótka historia cienia, Kraków 2001.
 • Trojanowiczowa Z., Dambek Z., przy współudziale J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I: 1821-1860, Poznań 2007.
 • Tycner-Wolicka E., Opowieść o wizerunku z Edessy. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta i nieuczyniony ręką wizerunek Chrystusa, Kraków 2009.
 • Wilson I., Całun Turyński, t. I, przekł. A. Polkowski, Bristol–New York 1978.
 • Zieliński J., Obraz pogodnej śmierci. Norwid – Rafael – Maratti i „Śmierć świętego Józefa”, Lublin 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee08a4e7-6e8f-4ea1-a700-63afb6640ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.