Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(47) | 39-54

Article title

Realizm i liberalizm w badaniach nad bezpieczeństwem i polityką bezpieczeństwa państwa

Title variants

EN
Realism and liberalism in the research concerning security and security policy of state

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kwestie bezpieczeństwa od zawsze były jednym z głównych punktów zainteresowania wszystkich państw. Na gruncie naukowym ta problematyka może być badana w szeroki sposób. Nauka o bezpieczeństwie czerpie wiele z ogólnej teorii stosunków międzynarodowych i wykorzystuje do badania tego zagadnienia kilka paradygmatów teoretycznych oraz metod badawczych. W artykule zaproponowano szerokie podejście do problemu bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa państwa. W oparciu o podstawę teoretyczno-metodologiczną, którą stanowiły założenia realistów i liberałów oraz przy wykorzystaniu konkretnych metod badawczych zaprezentowano, w jaki sposób można podjąć badania nad zagadnieniem bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa współczesnych państw.
EN
Security issues have always been one of the main points of interest of all states. Scientifically, this issue can be researched using a wide range of perspectives. Security studies use much from the general theory of international relations. The field uses theoretical paradigms and concrete methods of research. In this article, a wide approach to the issue of security and security policy is presented. In accordance with the theoretical-methodological foundation of realist and liberal theories, this article inquires in what way research concerning the issues of security and security policy of contemporary states can be conducted.

Year

Issue

Pages

39-54

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Instytut Studiów Politycznych PAN

References

 • BIERNAT Tadeusz (1978), Nauki polityczne jako dziedzina nauk społecznych, w: Julian Wielgosz (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków.
 • BUZAN Barry, WEAVER Ole, DE WILDE Jaap (1998), Security: A New framework for Analysis, London.
 • CHMAJ Marek, ŻMIGRODZKI Marek (2001), Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin.
 • CHODUBSKI Andrzej (2004), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa.
 • DOGAN Mattei (1996), The Hybridization of Social Science Knowledge, „Library Trends”, Vol 45, nr 2, https://pdfs.semanticscholar.org/dfac/198bb9a38dfbc4eba73d81d8257df83710ef.pdf (26.02.2018).
 • DOYLE Michael W. (1986), Liberalism and World Politics¸ „American Political Science Review”, Vol. 80, nr 4.
 • EASTON David (1953), The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, New York.
 • FEHLER Włodzimierz (2012), Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa.
 • FEHLER Włodzimierz (2014), O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 23.
 • GARLICKI Jan (2010), Socjologiczny wymiar studiów europejskich, w: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa.
 • HERTZ John H. (1950), Idealist Internationalism and the Security Dilemma, „World Politics”, Vol. 2, nr 2, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2009187.pdf (26.02.2018).
 • KARCZEWSKI Maciej (2013), Czy politologia to nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”, nr 7, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10526/1/Maciej%20Karczewski.pdf (26.02.2018).
 • KAUFMANN Franz-Xaver (1970), Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart.
 • KEOHANE Robert (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton.
 • KEOHANE Robert, NYE Joseph S. jr. (1977), Power and interdependence: World Politics in Transition, Boston.
 • KOMOROWSKI Stanisław M. (1988), Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/3375/12._scenariusz_jako_metoda_diagnozy_i_prognozy.pdf (25.11.2017).
 • KOWALSKI Jerzy, LAMENTOWICZ Wojciech, WINCZOREK Piotr (1978), Teoria państwa, Warszawa.
 • KRAUZ-MOZER Barbara (2005), Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa.
 • MARCZUK Karina P. (2009), Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem (szkoła kopenhaska i human security), w: Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 • MIŚKIEWICZ Benon (1988), Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań.
 • MORGENTHAU Hans J., THOMPSON KEENETH W. (2010), Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój (przeł. Renata Włoch), Warszawa.
 • MORGENTHAU Hans J.(1993), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York.
 • NOCOŃ Jarosław (2008), Współczesne dylematy politologicznej profesji. W poszukiwaniu tożsamości nauki o polityce, „Świat Idei i Polityki”, t. 8, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4292 (26.02.2018).
 • NYE Joseph S. jr. (2007), Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa.
 • PIETRAŚ Jacek Ziemowit (1997), Teoria stosunków międzynarodowych, w: Teresa Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław.
 • SAŁAJCZYK Sławomir P. (2006), Wizje rzeczywistości międzynarodowej, w: Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika¸ Warszawa.
 • SEKŚCIŃSKI Arkadiusz (2013), Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych, „Bezpieczeństwo państwa”, OAP UW, nr 6, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/A.Sekscinski-bezpieczenstwo-wewnetrzne-w-ujeciu-teoretycznym.pdf (20.11.2017).
 • SKARŻYŃSKI Ryszard (2012), Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok.
 • STAŃCZYK Jerzy (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.
 • TUCHMAN MATHEWS Jessica (1989), Redefining Security¸ „Foreign Affairs”,
 • Vol. 68, nr 2.
 • ULLMAN Richard H. (1983), Redefining Security, „International Security”, Vol. 8, nr 1.
 • WALTZ Kenneth N. (1979), Theory of International Politics, New York.
 • WALTZ Kenneth N. (2010), Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 • WOJCIUK Anna (2012), Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, w: Roman Kuźniar i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa.
 • WOLEŃSKI Jan (1975), Spór o status metodologiczny nauki o polityce, w: Kazimierz Opałek, Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa.
 • WOLFF-POWĘSKA Anna (2012), Politologia – nauka w drodze, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-3-2012/007-016.pdf (26.02.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ee123122-6151-444c-a233-1329b58b218e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.