PL EN


2016 | 42 | 3 (161) | 223-253
Article title

CO SKŁANIA IMIGRANTÓW DO ZAKŁADANIA WŁASNYCH FIRM? ANALIZA PROCESU SAMOZATRUDNIANIA I ROZWIJANIA PRZEDSIĘBIORSTW ETNICZNYCH NA PRZYKŁADZIE SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃCÓW W POLSCE

Content
Title variants
EN
WHAT INCLINES IMMIGRANTS TO ESTABLISH THEIR OWN COMPANIES? AN ANALYSIS OF THE PROCESS OF SELF-EMPLOYMENT AND THE DEVELOPMENT OF ETHNIC ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF THE COMMUNITY OF UKRAINIANS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badania przedsiębiorców ukraińskich w Polsce, na które złożyło się 31 pogłębionych wywiadów oraz analiza danych urzędowych (z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw ukraińskich – jednoosobowej działalności gospodarczej – rejestrowanych w Polsce. Artykuł pokazuje, że wiąże się to zarówno z usprawnieniem i uelastycznieniem tej formy prowadzenia biznesu wskutek nowelizacji polskiego prawa, jak też ze specyficznymi uwarunkowaniami społeczności ukraińskiej: wzmożoną migracją z Ukrainy, a jednocześnie regulacjami ułatwiającymi niektórym kategoriom migrantów osiedlanie się w Polsce (ustawa o Karcie Polaka). Na założenie działalności gospodarczej decydują się przede wszystkim osoby o stabilnym statusie prawnym, osiadające w Polsce na stałe, dobrze zintegrowane, w szczególności znające język polski. Sama Karta Polaka jest często traktowana instrumentalnie, jako przepustka do otrzymania stabilnego statusu prawnego w Polsce – wymagane deklaracje o polskim pochodzeniu składają jednostki, które reprezentują typ wielowymiarowej tożsamości pogranicza, złożonej z elementów polskich, ukraińskich lub białoruskich. Biografie moich rozmówców pokazują, że motywacje do założenia działalności gospodarczej oraz sposoby rozwijania firmy są różnorodne. Niekiedy jest to rejestracja firmy wymuszona przez faktycznego pracodawcę – w takich wypadkach wiele zależy tego, czy jednostka postrzega takie samozatrudnienie jako szansę rozwoju zawodowego czy raczej zagrożenie bezpieczeństwa i stabilności pracy. Samozatrudnienie może też wiązać się z potrzebą niezależności i realizowania własnych pomysłów na biznes (często koncentruje się wówczas na współpracy z kontrahentami z państw b. ZSRR), wykonywania wolnego zawodu lub przekonaniem o niedostępności lub trudnej dostępności zatrudnienia na umowę o pracę. Sama rejestracja spółki może stać się podstawą, po kilku latach, do uzyskania statusu pobytowego, z czego korzystają imigranci ukraińscy samozatrudnieni na stanowisku prezesa zarządu.
EN
The article presents the outcomes of research on Ukrainian self-employed migrants in Poland. The research consisted of 31 in-depth interviews and analysis of official statistical data. The number of Ukrainians registered as self-employed in Poland increased dynamically in the last ten years. It is exposed to be a result, on the one hand, of legal amendments which simplified and facilitated registration and development of business in Poland. On the other hand, the raise in self-employment rates is also a consequence of specific determinants within the Ukrainian migrant community: intensified migration from Ukraine and regulations which facilitate settling down in Poland for certain categories of immigrants from the Soviet Union (act on the Card of Pole). The Card of Pole itself is often treated pragmatically, as a way to achieve a desirable legal status in Poland. Biographies of my respondents reveal that motivations of registering business activities are diversified. Sometimes self-employment is required by an actual employer – in such cases a lot depends on whether an individual perceives this situation as a chance for professional development, or rather as a threat to stability of work. Self-employment may also be associated with a desire for professional independence and realising own ideas for business (in such cases, it often focuses on cooperation with contractors from the former USSR). It may be connected with work as a freelancer, or belief that work in a form of employment contract is hardly achievable.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee5c348a-e447-4153-9315-074506eb7413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.