PL EN


2013 | 909 | 17-27
Article title

Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych – porównanie modeli pomiarowych skali WSAW

Authors
Title variants
EN
Marketing Paradigms and Latent Variable Modelling – Comparison of Measurement Models of WSAW Scale
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki modeli pomiarowych ze zmiennymi ukrytymi w ramach trzech podstawowych paradygmatów marketingu: poznawczego, związanego z transakcyjnym nurtem (paradygmatem) marketingu, behawioralnego, odnoszącego się do predykcyjnego nurtu CRM, oraz relacyjnego paradygmatu sieciowego. W ewolucji modelowania strukturalnego i jego zastosowań w badaniach marketingowych scharakteryzowano trzy podstawowe klasy modeli odnoszących się do wskazanych paradygmatów i rozwijanych w ostatnich dwóch dekadach: model czynnika wspólnego, model składowej ze wskaźnikami formatywnymi oraz model losowych wskaźników.
EN
The purpose of this article is to present the evolution of measurement models with latent variables in the framework of three basic marketing paradigms: cognitive, associated with “transactional” marketing, behavioural, which applies to predictive CRM, and the relational and network paradigm in marketing. In the evolution of structural modelling and its applications in marketing research, three basic classes of measurement models applying to the above paradigms have been developed over the last two decades: the common factor model, the component model with formative indicators and the random loadings model.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, sagana@uek.krakow.pl
References
  • Asparouhov T., Muthen B. [2012], General Random Effect Latent Variable Modeling: Random Subjects, Items, Contexts, and Parameters, http://www.statmodel.com/download/NCME12.pdf (dostęp: 12.10.2012).
  • Rossiter J.R. [2002], The C-OAR-SE Procedure for Scale Development in Marketing, „International Journal of Research in Marketing”, vol. 19, nr 4.
  • Sagan A. [2012], Paradygmaty w marketingu – próba syntezy, „Marketing i Rynek”, nr 4.
  • Treiblmaier H., Bentler P., Mair P. [2012], Formative Constructs Implemented via Common Factors, „Structural Equation Modeling. A Multidisciplinary Journal”, vol. 18(1).
  • Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne [2011], red. A. Sagan, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee680b68-46c6-4d41-8601-2a5fc0c49fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.