Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) |

Article title

Представления о будущей семье у подростков, воспитывающихся в приемных и биологических семьях

Content

Title variants

PL
Wyobrażenia nastolatków adoptowanych i wychowujących się w rodzinach biologicznych na temat przyszłej rodziny

Languages of publication

Abstracts

EN
Representationsabout future family are systemic element of the children’s picture of the world and serve as a basis for regulatory activity and predicting future prospects at the teenager in a situation of family living arrangement. Set the specific content of representationsabout future family in adolescents in foster and biological families. In general, adolescents see their future family wealthy, happy; in their family are presentchildren, mutual respect, kindness and beauty. But the content of representations of teenagers from families with unfavorable parent-child relationship in the past reflects their personal experience of working with parents. Children growing up in foster care, focusing on pragmatic, rational approach to the image of the future of the family, are sure to indicate the presence and love of children in the family. These features allow you to use the results of preventive and corrective psychological care for adolescents in order to increase the flexibility of the family system in foster care, as well as to the formation of future positive family units in adolescents and the formation of psychological preparedness for marriage.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy pojęcia o przyszłej rodzinie nastolatków adoptowanych i wychowujących się w rodzinach biologicznych. Pomysły dotyczące przyszłej rodziny są ogólnym elementem obrazu świata każdego dziecka. Autorka pokazuje specyfikę konkretnej treści wyobrażeń o przyszłości rodziny u młodzieży w rodzinach zastępczych i biologicznych. Wyniki badań pokazują, że młodzież widzi przyszłość swojej rodziny jako rodzinę szczęśliwą, w której obecne są dzieci, wzajemny szacunek, życzliwość i piękno. Wypowiedzi reprezentacji młodzieży z rodzin z niekorzystnej relacji rodzic – dziecko w przeszłości, odzwierciedlają ich osobiste doświadczenie w pracy z rodzicami. Dzieci dorastające w rodzinach zastępczych, koncentrując się na pragmatycznym, racjonalnym podejściu do obrazu rodziny w przyszłości, pamiętają, aby wskazać na obecność w rodzinie miłości do dzieci. Funkcje te pozwalają na wykorzystanie wyników zapobiegawczych i naprawczych opieki psychologicznej dla młodzieży w celu zwiększenia elastyczności systemu rodzinnego w rodzinie zastępczej, a także do tworzenia przyszłych pozytywnych obrazów rodziny u młodzieży i tworzenia psychologicznego przygotowania do małżeństwa.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ee787d94-e586-4b8a-8518-9b14e8120b0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.