Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 54-65

Article title

Wpis sądowy w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi

Authors

Content

Title variants

EN
Court Fee in Tax Cases before the Administrative Courts

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wpisowi sądowemu podlega każde pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym. Strona, która chce dochodzić swoich praw z zakresu zobowiązań podatkowych w trybie sądowym musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia ciężaru wpisu uiszczanego na rachunek bankowy sądu, do którego wnoszone jest pismo procesowe. W tym wypadku wpis sądowy może być uzależniony od wartości przedmiotu zaskarżenia (wpis stosunkowy) lub właściwy dla danego przedmiotu sprawy (wpis stały). Wątpliwości po stronie podatnika (jak też pełnomocników profesjonalnych) może budzić fakt braku precyzyjnych przepisów, kiedy należy stosować właściwy rodzaj wpisu sądowego. Niezasadne bowiem zastosowanie wpisu stosunkowego może oznaczać konieczność poniesienia dużego ciężaru majątkowego przez podatnika, pragnącego wzruszyć akt administracyjny. Jednak brak uiszczenia wpisu w odpowiedniej kwocie skutkuje niemożliwością podjęcia czynności przez sąd. W artykule zastosowano analityczną, porównawczą metodę badawczą. Wskutek przeprowadzonych badań przyjęto, że wpis stosunkowy jest właściwy do spraw, w których organ określa wartość zobowiązania podatkowego do zapłaty przez podatnika. Taki sam rodzaj wpisu będzie właściwy do postępowań, w których podatnik dochodzi zwrotu od organu konkretnej kwoty przysługującej mu należności. Jako postulat de lege ferendauznano potrzebę zmiany legislacyjnej w kierunku wprowadzenia ustawowego prawa do skierowania wniosku o przyznanie zwolnienia z wpisu sądowego także w sytuacji wezwania strony przez sąd do dokonania tego wpisu. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Each pleading initiating proceedings before the administrative court is subject to court fee. The party in litigation, which wants to assert their rights in the field of tax liabilities judicially, must face the obligation to incur the burden of court fee paid on the bank account of the court, to which the pleading is brought. In this case, court fee may depend on the value of the object of litigation (proportional fee) or the relevant for a given subject matter (fi xed fee). Doubts on the side of taxpayer (as well as professional proxies) may be aroused by the fact of lack of precise regulations when there should be applied the relevant type of court fee as unjustified application of the proportional fee may mean the necessity to incur heavy financial burden by the taxpayer who wants to shrug an administrative act. However, the lack of payment of the fee in the proper amount results in inability to take actions by the court. In his article, the author applied the analytical, comparative research method. In result of the carried out surveys, it was assumed that the proportional fee is proper in case of the matters in which the body determines the value of tax liability to be paid by the taxpayer. The same type of fee will be proper in case of procedures where the taxpayer pursues reimbursement from the body of the specific amount due. As the postulate de lege ferendathere is considered the need to amend the legislation towards introduction of the statutory right to refer the application to grant remission of the court fee also in the situation of summons to pay that fee. The article is of the research nature.

Year

Issue

Pages

54-65

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Chlebny J. (2005), Udostępnianie strony akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu, ,,Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego’’, nr 3.
 • Czeszejko-Sochacki Z. (1997), Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka),,,Państwo i Prawo’’, nr 11-12.
 • Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M. (2011), Prawo o postę-powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gomułowicz A. (2005), Glosa do wyroku NSA z dnia 15 września 2004 r., FSK 481/2004, ,,Przegląd Podatkowy’’, nr 6.
 • Kmieciak Z. (1997), Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, ,,Glosa’’, nr 1.
 • Kulikowska M., Piłaszewicz M. (2004), Koszty w ustawie o postępowaniu przed sądem administracyjnym – zagadnienia wybrane,,,Glosa’’, nr 2.
 • Mądrzak H. (1997), Prawo do sądu jako ochrona praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego), (w:) Wiśniewski L. (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Sibiński W. (2009), Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego realizowana przez samorządowe kolegia odwoławcze, ,,Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych’’, nr 10.
 • Tarno J.P. (red.) (2008), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Akty normatywne
 • Konstytucja Rzeczpospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) – zwana ,,Konstytucją RP’’
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193) – zwane dalej ,,Rozporządzeniem’’.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określania wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu udokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. z 2003 r., Nr 227, poz. 2245) – zwana także ,,Rozporządzeniem o prawie pomocy’’.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, j.t.) – zwana także ,,PPSA’’.
 • Orzeczenia (wg kolejności występowania)
 • Postanowienie NSA z dnia 11 marca 2010 r., II FZ 87/2010, LexPolonica nr 2293210
 • Wyrok NSA z dnia 20 lutego 2014 r., II FZ 134/14, Lex nr 1426682.
 • Postanowienie NSA z dnia 3 września 2004 .r, OZ 344/2004, Lex Polonica nr 371473.
 • Postanowienie NSA z dnia 8 lutego 2011 r., II OZ 42/2011, LexPolonica nr 2464657.
 • Postanowienie NSA z dnia 19 października 2010 r., II OZ 1038/2010, LexPolonica nr 2410786.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r., SK 11/2005, LexPolonica nr 401606.
 • Postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2004 r., FZ 28/2004, ONSAiWSA 2004, nr 1, poz. 4.
 • Wyrok NSA z dnia 7 marca 2012 r., II FZ 155/12, Lex nr 1121106.
 • Postanowienie NSA z dnia 22 marca 2012 r., II FZ 218/12, Lex nr 1137725.
 • Postanowienie NSA z dnia 1 kwietnia 2008 r., I OZ 208/08, LEX nr 477191.
 • Postanowienie NSA z dnia 24 lutego 2012 r., II FZ 101/12, Lex nr 1116154.
 • Postanowienie NSA z dnia 3 marca 2009 r., I OZ 156/2009, Lex nr 2149753.
 • Postanowienie NSA z dnia19 kwietnia 2012 r., II FZ 171/12, Lex nr 1137690.
 • Postanowienie NSA z dnia 5 stycznia 2011 r., II FZ 687/2010, LexPolonica nr 2483041;
 • Postanowienie NSA z dnia 21 lutego 2006 r., II GZ 14/2006, LexPolonica nr 2112698;
 • Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r., VI SA/Wa 2121/2010, LexPolonica nr 3847072.
 • Postanowienie NSA z dnia 11 września 2006 r., II GZ 95/2006, LexPolonica nr 3111235.
 • Postanowienie NSA z dnia 20 września 2006 r., II GZ 114/2006, LexPolonica nr 3111023.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ee796b8a-6a41-428c-ac10-8868579395b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.