PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 160-173
Article title

Determinants of sustainable development of industrial enterprises in Poland in the period from 2010 to 2019 – a statistical evaluation

Content
Title variants
Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2010-2019 – ocena statystyczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to assess the impact of internal and external determinants for the sustainable development of industrial enterprises in Poland in the period from 2010 to 2019. The sustainable development of enterprises means the development in economic, social and ecological spheres. Its level depends on a number of external factors, which, for the needs of the study, have been identified with the quantitative socio-economic development of the country, and internal factors, which have been limited to assessing the financial situation. The first part of this paper presents the basic theoretical issues related to sustainable development and its determinants. The second, main part presents the results of the study, which show that both internal and external factors affect the sustainable development of enterprises. In the vast majority of cases, macroeconomic factors have a greater impact.
PL
Podstawowym celem artykułu jest ocena wpływu determinant wewnętrznych i zewnętrznych na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2010-2019. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw oznacza rozwój w trzech sferach: ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Jego poziom uzależniony jest od czynników, zewnętrznych, które na potrzeby badania utożsamiono z ilościowym rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, oraz czynników wewnętrznych, które ograniczono do oceny sytuacji finansowej. W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia teoretyczne związane ze zrównoważonym rozwojem i jego determinantami. Przedstawiono także wyniki badania, które pozwalają stwierdzić, że czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne mają wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Przy tym w większości przypadków wyższy wpływ mają czynniki makroekonomiczne.
References
 • Barbosa, G. S., Drach, P. R., and Corbella, O. D. A. (2014). Conceptual Review of the Terms Sustainable Development and Sustainability. International Journal of Social Sciences, 3(2), 1-15.
 • Blewitt, J. (2008). Understanding sustainable development. London: Earthscan.
 • Ciegis, R. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Inzinerine Ekonomika − Engineering Economics, 20(2), 28-37.
 • Ciegis, R., and Zeleniute, R. (2008). Ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu. Taikomoji Ekonomika: Sisteminiaityrimai, 2(1).
 • Dernbach, J. C. (2003). Achieving sustainable development: The centrality and multiple facets of integrated decision making. Indiana Journal of Global Legal Studies, 10(1), 247-285.
 • Duran, C. D., Gogan, L. M., Artene, A., and Duran, V. (2015). The components of sustainable development − a possible approach. Procedia Economics and Finance, (26), 806-811.
 • Dvořáková, L., and Zborková, J. (2014). Integration of sustainable development at enterprise level. Procedia Engineering, 69, 686-695.
 • Emas, R. (2015). The concept of sustainable development: Definition and defining principles (Brief for GSDR).
 • Eslami, Y., Dassisti M., Lezoche M., and Paneto, H. (2018). A survey on sustainability in manufacturing organisations: Dimensions and future insights. International Journal of Production Research, (57), 5194-5214.
 • Gadomska-Lila, K., and Wasilewicz, J. (2016). Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej, Studia i Prace WNEIZ US, (46), 299-309.
 • Garbie, I. H. (2014). An analytical technique to model and assess sustainable development index in manufacturing enterprises. International Journal of Production Research, (52), 4876-4915.
 • Gatto, M. (1995). Sustainability: Is it a well defined concept?, Ecological Applications, 5(4).
 • Grudzewski, W. M., Hejduk, I. K., Sankowska, A., and Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext: Warszawa.
 • Hongfang, L., Zheng Y., Xinfeng, Z., and Shaolin, P. (2003). A new energy index for urban sustainable development. Acta Ecologica Sinica, 23(7), 1363-1368.
 • Jabłoński, A. (2010). Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, (2).
 • Kaczmarek, B., (2011). Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa − zarys problematyki. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, (2), 507-510.
 • Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. Zagreb International Review of Economics & Business, 21(1), 67-94.
 • Kowalska, M., and Misztal, A. (2019). Rozwój ekologiczny przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Latoszek, E., Proczek M., and Krukowska, M. (2016). Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Lele, S. M. (1991). Sustainable development: A critical review. World Development, (19), 607-621.
 • Marin, C., Dorobanțu, R., Codreanu, D., and Mihaela, R. (2012). The fruit of collaboration between local government and private partners in the sustainable development community case study: County Valcea. Economy Transdisciplinarity Cognition, 15(2), 93-98.
 • Marszałek, J., and Kuna-Marszałek, A. (2011). Zarządzanie środowiskowe w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (261), 293-305.
 • Meadows, D. H. (1998). Indicators and information systems for sustainable development. A report to the Balaton Group 1998. The Sustainability Institute.
 • Misztal, A. (2018). Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw − ewaluacja, Handel Wewnętrzny, 2(373), 27-40.
 • Paehlke, R. (2005). Sustainability as a bridging concept. Conservation Biology, 19(1), 36-38.
 • Pearce, D., and Turner, R. K. (1990). Economics of Natural Resources and Environment, New York: Harvester Wheatsheaf.
 • Piontek, B. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie systematyczne). Problemy Ekorozwoju, (2).
 • Poskrobko, B. (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Roszkowska, E., and Filipowicz-Chomko M. (2016). Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju województw Polski w zakresie rozwoju społecznego w roku 2005 oraz 2013. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(81), 94-118.
 • Sagar, S. (2018). Higher education and sustainable development. Economic Development of India, 1(1), 160-169.
 • Shao, C. (2009). Research on evaluation index system of enterprise innovation culture based on sustainable development. Journal of Sustainable Development, 2(1), 143-146.
 • Sterling, S. (2010). Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconciliation in a paradigm of sustainable education. Environmental Education Research, 16, 511-528.
 • Stoddart, H. (2011). A pocket guide to sustainable development governance. Stakeholder Forum.
 • Tarabusi, E. C., and Palazzi, P. (2004). An index for sustainable development. PSL Quarterly Review, 57(229), 185-206.
 • Trojanowski, T. (2015). Przedsiębiorstwa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (1927), 239-244.
 • United Nations. (1978). Report of the World Commission on Environment and Development. Our common future.
 • Vare, P., and Scott, W. (2007). Learning for a change exploring the relationship between education and sustainable development. Journal of Education for Sustainable Development, (1), 191-198.
 • Weidinger, C. (2014). Business success through sustainability. Sustainable Entrepreneurship, 287-301.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ee7a831a-4bc4-4413-831b-ef12714548a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.