Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 51-62

Article title

Wyzwania i zadania współczesnego uniwersytetu z perspektywy edukacji międzykulturowej

Content

Title variants

EN
Challenges and tasks of the contemporary university from the perspective of intercultural education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wielokulturowa Europa i świat potrzebuje dziś tolerancji nie tyle dla zdefiniowanych różnic, lecz dla nowych, zmiennych i dynamicznych tożsamości hybrydowych. Potrzebna jest nie tylko tolerancja dla wielu kultur w jednym społeczeństwie, ale i tolerancja dla wielu kultur w jednym człowieku. Transnarodowość, transkulturowość i superróżnorodność stanowią potencjalne strategie włączania migrantów w pluralistyczne społeczeństwa. Obywatele poszczególnych krajów różnią się i chcą się różnić i coraz częściej upominają się o prawo do redefinicji swoich tożsamości osobowych i kulturowych. Zatem – o czym piszę w artykule - edukacja międzykulturowa odgrywa i może odgrywać ważną rolę (translatora i mediatora między kulturami) uwrażliwiając na daleko posuniętą różnorodność członków naszej planety.
EN
Multicultural Europe and the world itself need today the tolerance not only for the defined differences, but for the new, variable and dynamic hybrid identities. There is a need not only for the tolerance for many cultures in one society, but also for the tolerance for many cultures in one man. Trans‑nationality, trans-culture, super-diversity become potential strategies of including immigrants into pluralistic societies. The citizens of particular countries differ and want to be different and more and more often claim the right to redefine their personal and cultural identities. Thus – what I refer to in this article – the intercultural education plays and may play an important part (of a translator and mediator between cultures) sensitizing to the far gone diversity of our planet’s inhabitants.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

51-62

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet w Białymstoku

References

  • Duderstadt J.J. (2000), A univeristy for the 21st century, Ann Arbor, University of Michigan Press.
  • Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, red. J. Delors (1998), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwa UNESCO, Warszawa.
  • Nikitorowicz J. (2010), Tolerancja w procesie kreowania dialogu w wielokulturowym świecie, [w:] O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, red. I. Jakubowska-Branicka, Wyd. „TRIO”, Warszawa.
  • Nussbaum M.C. (2008), W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
  • „Przegląd” nr 24 z 17 czerwca 2007 r., s. 62-63.
  • Schweitzer A. (1971), Życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
  • Schweitzer A. (1981), Z mojego życia…, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
  • Twardowski K. (1992), O dostojeństwie Uniwersytetu, [w:] Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wyb. i oprac. R. Jadczak, WSiP, Warszawa, s. 462.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ee7ded2e-a4cb-48a7-a94b-ec41521a47b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.