PL EN


2015 | 3 (356) | 216-226
Article title

Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej

Content
Title variants
EN
Consumers’ Choices in the Market for Fish, Seafood and Its Products against the Background of the Situation in the Fish Branch
RU
Выборы протребителей на рынке рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки перед лицом ситуации в рыбной отрасли
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów wyborów konsumenckich dotyczących ryb, owoców morza i ich przetworów na tle ogólnej charakterystyki branży rybnej. Wykorzystano wtórne oraz uzyskane metodą internetowego badania ankietowego pierwotne źródła informacji. Dane wtórne wskazują na niskie spożycie ryb i przetworów w Polsce, tymczasem wyniki własnego badania wykazały dużą popularność ich spożycia. Świadomość konsumentów w zakresie walorów prozdrowotnych ryb, zwłaszcza morskich jest wysoka, a czynnikami wyboru są także chęć urozmaicenia diety i cechy sensoryczne tej żywności. Stwierdzono, że istnieje duży potencjał wzrostu popytu na wyroby sektora rybnego, ale jego wykorzystanie warunkują przekształcenia w branży, zwłaszcza jej konsolidacja i dalsza modernizacja, rozszerzenie i unowocześnienie oferty oraz poprawa dostępności fizycznej i ekonomicznej produktów. Niezbędne jest także wykorzystanie narzędzi marketingowych, w tym marketingu żywieniowego i realizacja programów edukacyjnych. Wobec udowodnionych naukowo korzyści zdrowotnych ze spożywania ryb, owoców morza i przetworów zwiększenie ich spożycia powinno wpłynąć na poprawę wskaźników zdrowia populacji Polski. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the work is to present the selected aspects of consumers’ choices concerning fish, seafood and its products against the background of overall description of the fish branch. There are used secondary as well as obtained by the method of Internet survey primary sources of information. The secondary data indicate the low level of consumption of fish and fish products in Poland, whereas the results of the authors’ own research indicated great popularity of consumption thereof. Consumers’ awareness as regards healthy values of fish, especially sea fish, I high, and the factors of choice are also the desire to diversify diet and the sensory features of that food. The authors have stated that there is a great potential of growth of demand for the fish sector’s products, though its use is conditioned by the transformations in the branch, particularly its consolidation and a further modernisation, extension and modernisation of the offer as well as improvement of the products physical and economic accessibility. There is also the need to make use of the marketing tools, including nutrition marketing and fulfilment of the educational programmes. Having in mind the scientifically proved healthy benefits of consumption of fish, seafood and their products, an increase of consumption thereof should affect improvement of the Polish population’s health indicators. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – представить избранные аспекты потребительских выборов, касающихся рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки на фонеобщей характеристики рыбной отрасли. Использовали вторичные, а также полученные по методу интернет-опроса первичные источники информации. Вторичные данные указывают низкий уровень потребления рыбы и рыбопродуктов в Польше, тогда как результаты собственного обследования выявили большую популярность их потребления. Сознание потребителей в отношении оздоровительных ценностей рыбы, в особенности морской, высокое, а факторами выбора являются также желание разнообразить диету и сенсорные качества этих продуктов питания. Констатировали, что существует большой потенциал роста спроса на продукты рыбного сектора, но его использо- вание обусловлено преобразованиями в отрасли, особенно ее консолидацией и дальнейшей модернизацией, расширением и повышением современного качества предложения, а также улучшением физической и экономической доступности продуктов. Необходимо тоже использовать маркетинговые инструменты, в том числе маркетинг питания, и осуществление программ обучения. Перед лицом доказанной наукой оздоровительной пользы от потребления рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки повышение уровня их потребления должно повлиять на улучшение показателей здоровья населения Польши. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
216-226
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Brzózka M. (2012), Ekspert: Sytuacja w sektorze rybnym pokazuje, iż konsolidacja w branży jest niezbędna, http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/ekspert-sytuacja-w-sektorze-rybnympokazuje- iz-konsolidacja-w-branzy-jest-niezbedna,63339.html [dostęp: 10.03.2014].
 • FAO (2012), The State of World Fisheries and Aquaculture, FAO, Rome.
 • FAO (2014), Food Balance Sheets, http://faostat3.fao.org [dostęp: 10.03.2014].
 • GUS (2013a), Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku, GUS, Warszawa.
 • GUS (2013b), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013, GUS, Warszawa-Szczecin.
 • Janowska M. (2013), Preferencje konsumentów dotyczące spożycia ryb, owoców morza i przetworów, SGGW, WNoŻ, Warszawa.
 • Pieniak Z., Kołodziejczyk M., Kowrygo B., Verbeke V. (2010), Consumption patterns and labelling of fish and fishery products in Poland after the EU accession, “Food Control”, No. 22.
 • Portalspożywczy.pl (2014a), Graal: Konsolidacja branży rybnej jest nieunikniona, http://www.portalspozywczy.pl/ryby/wiadomosci/graal-konsolidacja-branzy-rybnej-jestnieunikniona,97732.html [dostęp 10.03.2014].
 • Portalspożywczy.pl(2014b), Prezes Seko: Konsolidacja branży rybnej jest nieunikniona, http://www.portalspozywczy.pl/serwis/przetworstwo-ryb/wiadomosci/prezes-seko-konsolidacjabranzy-rybnej-jest-nieunikniona,96867.html, [dostęp: 10.03.2014].
 • „Rynek ryb, stan i perspektywy” (2007), nr 7, IERiGŻ-PIB, MIR-PIB, ARR, MRWiR, Warszawa.
 • „Rynek ryb, stan i perspektywy” (2013), nr 20, IERiGŻ-PIB, MIR-PIB, ARR, MRWiR, Warszawa.
 • Szczepańska M. (2014), Jednej z najpopularniejszych ryb szkodzą wysokie ceny i… spadek konsumpcji czystej wódki. Bez agresywnej promocji lepiej nie będzie, „Puls Biznesu”, nr 50.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eec8266c-a66c-4d61-a9e0-8135122ba4d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.