PL EN


2018 | 3(28) | 59-73
Article title

Funkcjonowanie studentów nie(do)słyszących komunikujących się polskim językiem fonicznym i Polskim Językiem Migowym

Authors
Content
Title variants
EN
Functioning of Deaf and Hearing Impaired Students Who Speak Polish and Polish Sign Language
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiony jest zarys współczesnych studentów z wadą słuchu, funkcjonujących zarówno z językiem fonicznym polskim, jak i językiem migowym jako pierwszym. Problematyka niepełnosprawności słuchowej to złożone zagadnienie. Jest to jeden z bardziej skomplikowanych rodzajów dysfunkcji, gdyż wymaga odrębnego podejścia do różnych grup znajdujących się w środowisku studentów z uszkodzeniami słuchu. Inaczej należy pomóc w funkcjonowaniu studentom, którzy posiadają możliwości protezowania słuchu, umożliwiające im, pod pewnymi warunkami, funkcjonowanie w środowisku osób słyszących. Inaczej natomiast trzeba podejść do osób głuchych, które komunikują się przede wszystkim za pomocą języka migowego (najczęściej Polski Język Migowy). Alternatywną metodą mogącą częściowo wesprzeć funkcjonowanie tych grup są fonogesty. Studenci nie(do)słyszący mogą spotykać się z niezrozumieniem i nawet odrzuceniem w środowisku akademickim. Obok nakładów na zmniejszenie barier akustycznych (pętle indukcyjne, systemy FM), niezbędna jest stała edukacja w tym zakresie, skierowana także do wykładowców.
EN
The article presents an outline of contemporary hearing impaired people, who function both with the Polish language and the sign language as the first. The problem of hearing disability is a complex issue. This is one of the more complicated types of dysfunction, as it requires a distinct approach to the different groups in the environment of deaf and hearing impaired students. Otherwise you have to help students who have hearing aids enabling them to function, under certain conditions, under the hearing environment. Otherwise you have to approach deaf people. They communicate mainly by means of sign language (most commonly Polish Sign Language). An alternative method that can partially support the functioning of these groups is the phonogest. In addition to reducing the acoustic barriers (inductive loops, FM systems), constant education in this area is required, also addressed to lecturers.
Year
Issue
Pages
59-73
Physical description
Dates
published
2018-12-12
Contributors
 • Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Domagała-Zyśk E., Stowarzyszenia i organizacje promujące fonogesty w Stanach Zjednoczonych i Europie, [w:] Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] Pedagogika specjalna, red. Dykcik W., Poznań, Wydawnictwo UAM, 2001
 • Jagoszewska I., Aktualizacje w kształceniu niesłyszących studentów surdopedagogiki, [w:] Edukacja niesłyszących. Publikacja konferencyjna, red. Twardowska E., Kowalska M., Łódź, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 2011
 • Krakowiak K., Sękowska J., Mówimy z fonogestami – przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Krakowiak K., O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003
 • Krakowiak K., Polskie fonogesty, [w:] Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. Domagała-Zyśk E., Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Kraków, Impuls, 2012
 • Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. Domagała-Zyśk E., Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, red. Polak Z., Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2008, [w:] Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. Domagała-Zyśk E., Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Podgórska-Jachnik D., Głusi: emancypacje, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, 2013
 • Romanowska P., Rzeźniczak D., Garncarek M., Migaj migiem. Polski Język Migowy dla początkujących, Łódź, Studio Koloru, 2011
 • Sacks O., Zobaczyć głos, Poznań, Zysk i Spółka, 2011
 • Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa, WSiP, 1999
 • Szczepankowski B., Wyrównywanie szans osób niesłyszących, Siedlce, Wydawnictwo Uczelniane WSRP, 1998
 • Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-krytyczne, Kraków, Impuls, 2013
 • Woźnicka E., Stereotyp osoby niesłyszącej w opinii studentów pedagogiki, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. Woźnicka E., Łódź, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 2007
 • Wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. Domagała-Zyśk E., Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009
 • Studenci z niepełnosprawnością, https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni, [dostęp: 15.06.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eed70b44-f19a-47ed-826f-d152a057c41c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.