Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 275-285

Article title

Knowledge spillovers and innovation: analysis of the relationships between service centres and MSMEs from the regional perspective

Content

Title variants

PL
Przepływ wiedzy a innowacyjność: analiza relacji pomiędzy centrami usług a sektorem MMSP w ujęciu regionalnym

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The innovativeness of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) is dependent on accessibility to appropriate knowledge resources that enable creation of new market offers. Due to inherent limitations related to the possibilities of investing in the acquisition or creation of new knowledge, smaller entities may benefit from the proximity of large companies, especially multinational corporations, which are actively involved in new knowledge creation, and this knowledge has the ability to spill over. The flow of knowledge from service centres to local smaller companies has the potential to stimulate innovativeness in regional service functions, creating opportunities for local entrepreneurs to develop and grow. Hence, the purpose of the considerations presented in this paper is to analyse the impact of the flow of knowledge from service centres to MSMEs as a result of interactions between them. For this purpose, empirical data from quantitative research carried out by the research team in 2016 on a representative sample of 1,100 micro small and medium-sized enterprises in the Zachodniopomorskie (West Pomerania) voivodeship were used. The analysis shows that service centres can have a positive impact on the innovativeness of companies in the regions in which they are located, provided that there is a flow of knowledge as a result of direct transfer or personal interactions.
PL
Innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) determinowana jest posiadaniem odpowiednich zasobów wiedzy, które umożliwiają tworzenie nowych ofert. Ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestowania w nabycie lub wytworzenie nowej wiedzy, mniejsze podmioty mogą odnosić korzyści z bliskości dużych firm, w tym szczególnie międzynarodowych korporacji, które tworzą nową wiedzę, która następnie rozprzestrzenia się w obszarze swojego oddziaływania. Przepływ wiedzy z centrów usług do lokalnych mniejszych firm niesie za sobą potencjał rozwoju innowacyjności w regionalnych funkcjach usługowych, stwarzając lokalnym przedsiębiorcom możliwość rozwoju i wzrostu. Stąd celem przedstawionych w artykule rozważań jest ocena wpływu przepływu wiedzy z centrów usług do MMSP, następującego jako rezultat występujących pomiędzy nimi interakcji, na innowacyjność MMSP. W opracowaniu posłużono się danymi empirycznymi z badań ilościowych zrealizowanych przez zespół badawczy w 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że centra usług mogą pozytywnie oddziaływać na innowacyjność firm w regionach, w których się lokują, pod warunkiem wystąpienia przepływu wiedzy w wyniku bezpośredniego transferu lub styczności występujących pomiędzy personelem.

Contributors

author
 • Department of Organisation and Management Institute of Management University of Szczecin
 • Department of Business Management Institute of Management University of Szczecin

References

 • Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., Carlsson, B. (2009). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small Business Economy, 32, 15–30. DOI: 10.1007/s11187-008-9157-3.
 • Arrow, K. (1962). The economic implications of learning by doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155–173. DOI: 10.2307/2295952.
 • Altenburg, T. (2000). Linkages and spillovers between Transnational Corporations and Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Countries – Opportunities and Policies. The UNCTAD (Ed.) MNC-SME Linkages for Development. Issues – experiences – best practices. Proceedings of the Special Round on MNCs, SMEs and Development. February 15, 3–61, Bangkok, United Nations. Geneva: UNCTAD X.
 • Baruk, J. (2016). The Role of Knowledge in the Processes of Creating and Implementing Innovations. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 21(3), 79–104. DOI:10.14611/minib.21.09.2016.10.
 • Bayar, Y. (2017). Greenfield and Brownfield Investments and Economic Growth: Evidence from Central and Eastern European Union Countries. Naše Gospodarstvo /Our Economy, 63(3), 19–26. DOI: 10.1515/ngoe-2017-0015.
 • Blomstrom, M., Kokko, A. (1997). The Impact of Foreign Investment on Host Countries: A Review of the Empirical Evidence. World Bank Policy Research Working Paper No. 1745. New York: World Bank.
 • Dunning, J. H. (1988). The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions. Journal of International Business Studies, 19(1), 1–31. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490372.
 • Hansen, M. W., Schaumburg-Müller, H. (Eds.) (2006). Transnational Corporations and Local Firms in Developing Countries – Linkages and Upgrading. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 • Łobacz, K. (2018). Innovating and growing service-based entrepreneurial businesses – development model based on European and Asian case studies. European Journal of Service Management, 4(28/2), 231–238. DOI: 10.18276/ejsm.2018.28/2-29.
 • MacDougall, G. D. A. (1960). The Benefits and Costs of Private Investment from Abroad: A Theoretical Approach. Economic Record, 36(73), 13–35. DOI: 10.1111/j.1475-4932.1960.tb00491.x.
 • Navaretti, G. B., Venables, A. J. (2004). Multinational Firms in the World Economy. Princeton: Princeton University Press.
 • Niedzielski, P., Łobacz, K. (Eds.). (2017). Centra Usług w układach regionalnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Piłat, M. (2016). How Organizational Culture Influences Building a Learning Organization. Forum Scientiae Oeconomia, 4(1), 83–92.
 • Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037.
 • Rugraff, E., Hansen, M. W. (2011). Multinational corporations and local firms in emerging economies. An Introduction. In: E. Rugraff, M. W. Hansen (Eds.), Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies (pp. 13–37). Amsterdam: University Press.
 • Sass, M. (2011). The impact of foreign direct investment in business services on the local economy. The case of Hungary. In: E. Rugraff, M. W. Hansen (Eds.), Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies (pp. 51–69). Amsterdam: University Press.
 • Scott-Kennel, J., Enderwick, P. (2005). FDI and Inter-Firm Linkages: Exploring the Black Box of the Investment Development Path. Transnational Corporations, 14(1), 13–23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eee7e6d9-aa27-4143-91f6-141128cd5f8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.