Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 13-36

Article title

Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu

Content

Title variants

EN
Field, Habitus and Imago Regionis: An Alternative Approach to the Study of Region

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Odnosząc się do polskiej regionalizacji z perspektywy integracji europejskiej i globalizacji, artykuł proponuje model analizy regionu oparty na myśli teoretycznej Pierre'a Bourdieu i Anssi Paasiego. Kluczowe kategorie modelu to region jako pole społeczne nowej generacji, wytwarzany w jego obrębie habitus regionalny oraz imago regionis nowa forma tożsamości regionalnej. Główny proces analizowany za pośrednictwem modelu to wielofazowa instytucjonalizacja regionu, w wyniku której zyskuje on swoistą tożsamość. Tożsamość ta funkcjonuje z jednej strony w wymiarze marketingu terytorialnego, z drugiej zaś wchodzi w interakcję ze wzorami mentalnymi i behawioralnymi w ramach regionalnego habitusu, warunkując potencjał adaptacyjny i innowacyjny regionalnej społeczności. Proponowane podejście z jednej strony pozwala ujmować region w perspektywie zmiany globalnej, z drugiej zaś strony zwraca uwagę na możliwość lokalnej modyfikacji warunków, w których się ona dokonuje. Podtrzymując znaczenie czynników społeczno-kulturowych w analizie regionu, jednocześnie umożliwia wyjście poza wąsko pojętą perspektywę tożsamości kulturowej, która dominuje w socjologicznie zorientowanych badaniach nad regionami.
EN
Referring to the Polish regionalization from the perspective of European integration and globalization, the paper proposes a model of regional analysis based on theoretical conceptions of Pierre Bourdieu and Anssi Paasi. Region as a social field of new generation, regional habitus constructed within it and an imago regionis as a new type of regional identity are the key concepts of the proposed model. Multi-stage institutionalization of region, which results in an idiosyncratic regional identity, is the main process analysed by means of the model. The identity functions on the one hand at the level of territorial marketing, on the other it interacts with mental and behavioural patterns constitutive of regional habitus, conditioning adaptive and innovative potential of regional communities. The proposed approach enables to see region in the perspective of global change on the one hand, while on the other, it draws attention to possibilities of local modification of the conditions, within which it is implemented. While it sustains the weight of socio-cultural factors in regional analyses, at the same time it makes it possible to reach beyond narrowly conceived perspective of cultural identity, dominant in sociologically minded studies of regions.

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny; Katedra Politologii

References

 • Anderson В., 1983, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.
 • Bagnasco A., 2002, "Societa fuori squadra". Referat na seminarium Frammenti di un concetto... Il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale, Roma: Università La Sapienza.
 • Banfield E.C., 1979, "The moral basis of a backward society" (w:) A.J.Heidenheimer (red.), Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, New Brunswick: Transactions Books.
 • Boisier S., 1997, "The elusive goal of regional development: between the black box and the political agenda", Essays series document 95/30, Santiago de Chile: Latin American and Carribean Institute for Economic and Social Planning.
 • Bourdieu P., 1973, "Cultural reproduction and social reproduction" (w:) R. Brown (red.), Knowledge, Education, and Cultural Change, London: Tavistock.
 • Bourdieu P., 1991, Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity.
 • Bourdieu P., 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Castells M., 2000, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 1:1 The Rise of the Network Society; vol. II: The Power of Identity, Oxford: В lack well Publishers.
 • Cooke P., Morgan K., 1998, The Associational Economy. Firms, Regions, and Innovation, Oxford: Oxford University Press.
 • Dirven E., Groenewegen J., van Hoof S. (red.), 1993, Stuck in the Region? Changing Scales for Regional Identities, Utrecht: Nederlandse Geographische Studies, nr 155 (cyt. w Perulli 1998).
 • Donolo C. (red.), 2001, Verso Sud, FrancoAngeli: Milano.
 • Foucault M., 1977, Archeologia wiedzy, Warszawa: PIW.
 • Gąsior-Niemiec A., 2003a, Europeanisation and Myth-making. (New) Regionalism in Poland, Warszawa: IFiS PAN (niepublikowana praca doktorska).
 • Gąsior-Niemiec A., 2003b, "Traces of Europeanization: Poland", Polish Sociological Review, t. l (141).
 • Gilowska Z., 2001, "Możliwości i bariery prowadzenia polityki regionalnej" (w:) J. Szomburg (red.), Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Gorzelak G., Jalowiecki B. (red.), 1993, "Czy Polska będzie państwem regionalnym?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 9 (42).
 • Gorzelak G., 2003, "Wschodnia ściana płaczu", Polityka, nr 2(2383) 11 stycznia.
 • Grosse T.G., Mackiewicz M., 2003, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Halbwachs M., 1969, Społeczne ramy pamięci, Warszawa: PWN.
 • Hausner J., Marody M. i in., 1998, Accession or Integration? Poland's Road to the European Union, Warsaw: EU-Monitoring I. Friedrich Ebert Stiftung.
 • Hausner J., Marody M. (red.), 2000a, The Polish Talk Show: Social Dialogue and European Integration, Kraków: EU-Monitoring V, Friedrich Ebert Stiftung, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Hausner J., Marody M. (red.), 2000b, The Quality of Governance. Poland Closer to the European Union?, Kraków: EU-Monitoring IV, Friedrich Ebert Stiftung, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego, School of Public Administration.
 • Hirschman A., 1970, Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organisations and States, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Hobsbawm E., Ranger T. (red.), 1983, The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hoekveld G., 1993, "Regional identity as the product of regional integration" (w:) E. Dirven, J. Groenewegen, S. van Hoof (red.)., Stuck in the Region? Changing Scales for Regional Identities, Utrecht: Nederlandse Geographische Studies, nr 155.
 • Jalowiecki B. (red.), 1997, Oblicza regionów, Warszawa: EUROREG.
 • Keating M., 1998, The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Kukliński A. (red.), 1990, Polskie województwo: doświadczenia i perspektywy, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kukliński A. (red.), 1997, Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa: EUROREG.
 • Kukliński A., 2002a, "The regional elites. The Polish experiences in comparative perspective", a discussion paper.
 • Kukliński A., 2002b, "Education and the challenge of dual societies in Europe", preliminary outline.
 • Kukliński A., 2004, "O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (14).
 • Markowski T. (red.), 2002, "Marketing terytorialny", Studia KPZK PAN, t. CXII.
 • Marody M., 1997, "Post-Transitology or Is there any Life after Transition?", Polish Sociological Review, nr l (117), s. 13-21.
 • Olsen J.P., 2001, "The many faces of europeanization", ARENA Working Papers, nr 1/2.
 • Paasi A., 1990, "Deconstructing regions: notes on the scales of spatial life", Environment and Planning A, vol. 23, s. 239-256.
 • Paasi A., 1999, "The Finnish-Russian Border in a World of Deterritorialisation", The NEBI Yearbook, Springer: Nordregio, s. 215-228.
 • Paasi A., 2000, "Territory" (w:) J. Agnew, K. Mitchell, G. O'Tuathail (red.), Companion to Political Geography, Oxford: Blackwell.
 • Paasi A., 2002, "Bounded spaces in the mobile world: deconstructing 'regional identity'", Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, t. 93, nr 2, s. 137-148.
 • Perulli P. (red.), 1998, Neoregionalismo. L'economia - arcipelago, Torino: Bollati Boringhieri.
 • Pietrzyk I. (red.), 1999, Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Robotycki Cz., 1996, Nie wszystko jest oczywiste, Kraków.
 • Sulima R., 2001, "Małe ojczyzny" (w:) R. Sulima, Glosy tradycji, Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 129-147.
 • Szromnik A., 2002, "Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne" (w:) T. Markowski, "Marketing terytorialny", Studia KPZK PAN, t. CXII, s. 37-102.
 • Tarkowski J., 1994, Patroni i klienci, t. 2: Socjologia świata polityki, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Trutkowski C., 2000, Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Veggeland N., 1999, Region, Regionalism, Regionality. Key concepts in Regional Europe, http://www.kultgeo.uu.se/WebNST000616/Veggeland26.html.
 • Wasilewski J., 1986, "Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie", Studia Socjologiczne, nr3.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-eee81836-d4c1-4f29-a0af-d806f96ffcfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.