PL EN


2011 | 5 | 175-183
Article title

Psychologiczne aspekty percepcji ryzyka ekonomicznego jako potencjalne akceleratory zaburzeń równowagi rynkowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje najważniejsze czynniki z zakresu psychologii społeczne, które obok czynników typowo ekonomicznych, wpływają na podejmowanie decyzji ekonomicznych. Osią rozważań w niniejszym artykule jest percepcja ryzyka, traktowana jako proces zindywidualizowany. Opisano kilkanaście czynników jakościowych mogących powodować, że decydenci podejmują decyzje inne niż wynikające z kryteriów ilościowych. W dalszej części opisano i zegzemplifikowano wpływ heurystyk na ocenę ryzyka oraz zjawisko występowania autokorelacji cen instrumentów finansowych i psychologiczne mechanizmy mogące leżeć u ich podłoża. Oceniono, że czynniki psychologiczne mają na tyle duży wpływ na ocenę ryzyka ekonomicznego, że może to w znaczący sposób wpływać na podejmowane decyzje podmiotów rynkowych, a przez to na zachowanie się rynku.
EN
The article describes the most important factors in the field of social psychology which, apart from traditional economic factors, have a significant influence on economic decisions. The main axis of science analyses in this article is the perception of risk treated as individualized process. There are described several qualitative factors that may cause the decision-makers to make decisions other than those arising from the quantitative criteria. In the following paragraphs are described and exemplified the impact of heuristics on risk assessment and the phenomenon of autocorrelation in prices of financial instruments and the psychological mechanisms that may underlie their ground. It has been stated that psychological factors are significant enough to affect the assessment of economic risks that could substantially affect the decisions of market players, and thus the behavior of the market.
Year
Issue
5
Pages
175-183
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eeed8fdb-343b-494a-b43a-d28e4d965908
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.