PL EN


2003 | 6 | 77-86
Article title

Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego przemysłu w dobie globalnych wyzwań rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z głównych cech współczesnej gospodarki światowej jest postępujący proces jej globalizacji, przejawiający się m.in. znoszeniem kolejnych barier w przepływie towarów i usług oraz czynników produkcji. Próba przebudowy polskiej gospodarki po 1989 r. z myślą o dostosowywaniu jej do wymagań integrującego się rynku światowego oznaczała konieczność uruchomienia procesów gospodarczych prowadzących do zwiększenia zdolności konkurencyjnej naszej gospodarki. W warunkach gospodarki rynkowej proces ten w dużej mierze uzależniony jest od działań podejmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Jednakże w polskich realiach prowadzenie działalności gospodarczej nadal obwarowane jest wieloma barierami, m.in. natury organizacyjnej (np. brak zaplecza instytucjonalnego wspierającego rozwój przedsiębiorczości), administracyjnej (rozbudowane procedury, biurokracja, zmienność przepisów), finansowej i fiskalnej (zadłużony budżet ogranicza możliwości dostępu do kapitału, wysokie stopy podatkowe), co w znacznym stopniu ogranicza swobodę działania. Taka sytuacja pozwala wysnuć wniosek, iż prowadzona od ponad10 lat restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, rozumiana jako radykalna zmiana w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tj. w zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy, miała charakter wstępny. Istotą restrukturyzacji powinno być bowiem zwiększenie konkurencyjności.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
 • Balicka M., 2002, Ogon, dawniej tygrys, „Polityka” nr 3, 19 stycznia
 • Bogdanowicz A., Kosiedowski W. red., 2000, Konkurencyjność regionów w państwach przechodzących do gospodarki rynkowej, Toruń
 • Grzeszak A., 2001, Pod dobrym znakiem, „Polityka” nr 51/52, 22/29 grudnia
 • Kowalczewski W. red., 2000, Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, Warszawa
 • Markiewicz W., 2002, Eurokoszyk 2001, „Polityka” l, 5 stycznia
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski, 1995, Raporty – studia nad konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa
 • Ostrowski M., Szostkiewicz A., 2002, Rok 2004, „Polityka” 12, 23 marca
 • Zioło Z. red., 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków
 • Raport z badania „wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, http://www.parp.gov.pl/innowacje.php
 • Rochnowski H., 2000, Niektóre cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarkirynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków
 • Stańczyk A., 2002, Innowacyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji, [w:] Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-eef7065f-ee3b-4cfb-9a51-0726d2ef2a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.