PL EN


2021 | vol. 65, nr 1 | 11-27
Article title

Determinants of purchasing catastrophe insurace by communes – behavioural perspective

Content
Title variants
PL
Determinanty nabywania ubezpieczeń katastroficznych przez gminy – perspektywa behawioralna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper examines whether Polish communes are willing to buy catastrophe insurance considering behavioural factors such as heuristics and biases. The core methods used in this contribution involve a survey among 348 Polish communes in 2020. The necessary empirical data of a qualitative nature was collected by a consortium of two research agencies, Biostat Research & Development Sp. z o.o. and Biostat Sp. z o.o. The research results supported the hypothesis that the levels of commune income do not have a decisive impact on decisions about the purchase of insurance against catastrophic losses by Polish communes, which allowed to emphasize the role of behavioural aspects of the decision-making process. The article extends the BDM area to municipalities.
PL
W artykule zbadano, czy polskie gminy nabywają ubezpieczenie katastroficzne pod względem czynników behawioralnych, takich jak heurystyki czy uprzedzenia decydentów. Główne metody, jakie zostały zastosowane, to: ankieta przeprowadzona metodą CAWI na próbie 348 polskich gmin w okresie od 1.08.2020 r. do 21.09.2020 r., metoda CART oraz analiza literatury przedmiotu. Niezbędne dane empiryczne zostały zebrane przez konsorcjum dwóch agencji badawczych: Biostat Research & Development Sp. z o.o. oraz Biostat Sp. z o.o. Wyniki badań potwierdziły hipotezę, że dochody gminy nie są najistotniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie takiego ubezpieczenia, co pozwoliło na podkreślenie wagi czynników o charakterze behawioralnym.
Contributors
author
 • Wroclaw University of Economics and Business
 • Wroclaw University of Economics and Business
References
 • Botzen, W. J. W., & van den Bergh, J. C. J. M. (2009). Bounded rationality, climate risks, and insurance: Is there a market for natural disasters? Land Economics, 85(2), 265-278.
 • Botzen, W. J. W., & van den Bergh, J. C. J. M. (2012). Risk attitudes to low-probability climate change risks: WTP for flood insurance. Journal of Economic Behavior & Organization, 82, 151-166.
 • Browne, M., Knoller, C., & Richter, A. (2015). Behavioral bias and the demand for bicycle and flood insurance, Journal of Risk and Uncertainty, 50, 141-160.
 • Burby, R. (1991). Sharing environmental risks: How to control governments’ losses in natural disasters (Westview special studies in public policy and public systems management). Boulder, Co: Westview Press.
 • Buzatu, C. (2013). The influence of behavioral factors on insurance decision – the Romanian approach. Procedia Economics and Finance, 6, 31-40.
 • CRED. (2018). Natural disasters 2017: Lower mortality, higher cost. Cred Crunch, 50
 • Deloitte, Polska Izba Ubezpieczeń. (2019). Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie? Warszawa: Polska Izba Ubezpieczeń.
 • Eling, M., Pradhan, S., & Schmit, J. T. (2014). The determinants of microinsurance demand. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 39, 224-263.
 • Endres, A., Oh, C., & Rundshagen, B. (2003). Land unter! Ein institutionenökonomische Zwischenruf’. List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik Band, 29(3), 284-294.
 • Faure, M., & Bruggeman, V. (2008). Catastrophic risks and first-party insurance. Connecticut Insurance Law Journal, 15(1), 1-52.
 • Federation of European Risk Management Associations [FERMA]. (2002). A risk management standard, London. Retrieved from: https://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-english-version.pdf.
 • Fischhoff, B., Slovic, P., Lichtenstein, S., & Read, S. J. (1978). How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. Policy Sciences, 9, 127-152.
 • Gallagher, J. (2014). Learning about an infrequent event: Evidence from flood insurance take-up in the United States. American Economic Journal: Applied Economics, 6(3), 206-233.
 • Hertwig, R., Barron, G., Weber, E., & Erev, I. (2004). Decisions from experience and the effect of rare events in risky choice. Psychological Science. 15(8), 534-539.
 • Hogarth, R. M., & Kunreuther, H. (1989). Risk, ambiguity, and insurance. Journal of Risk and Uncertainty, 2, 5-35.
 • Hsee, K., & Kunreuther, H. (2002). The affection effect in insurance decisions. Journal of Risk and Uncertainty, 20, 141-159.
 • Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., & Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. The American Economic Review, 93(5), 1449-1475.
 • Kogut-Jaworska, D. (2013). Decyzje finansowe i ich główne determinanty w procesach gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomiczne Problemy Usług, 108, 163-176.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84)
 • Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11)
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56)
 • Kousky, C. (2010). Managing the risk of natural catastrophes – the role and functioning of state insurance programs. Discussion Papers dp-10-30, Resources for the Future. Retrieved from: http://www.rff.org/RFF/documents/RFF-DP-10-30.pdf.
 • Kousky, C., & Cooke, R. (2012). Explaining the failure to insure catastrophic risks. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 37, 206-227.
 • Krakow City Hall. (2010). Raport po powodzi z maja i czerwca 2010. Kraków: Urząd Miejski Krakowa.
 • Krawczyk, M. W., Trautmann, S. T., & van de Kuilen, G. (2016). Catastrophic risk: Social influences on insurance Decisions. Theory and Decision, 82, 309-326.
 • Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2, 193-195.
 • Kung, Y-W., & Chen, S-H. (2012). Perception of earthquake risk in Taiwan: Effects of gender and past earthquake experience. Risk Analyst, 32(9), 1535-1546.
 • Kunreuther, H. (2004). Neglecting disaster: Why don’t people insure against large losses? Journal of Risk and Uncertainty, 28(1), 5-21.
 • Kunreuther, H., & Pauly, M. V. (2005). Insurance decision-making and market behavior. Foundations and Trends in Microeconomics, 1(2), 63-127.
 • Kunreuther, H., & Heal, G. (2012). Managing catastrophic risk. In J. Shogren (Ed.), Encyclopedia of Energy, Natural Resources and Environmental Economics. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2049456
 • Maciążek, A. (2012). Doświadczenia rynku polskiego w likwidacji szkód powodziowych. Budowanie systemu ubezpieczeń katastroficznych w Polsce. In R. Pajewska-Kwaśny (Ed.), Powódź – infrastruktura – finansowanie. Wiadomości Ubezpieczeniowe, special issue, (1), 49-58.
 • Michalski, M. A. (2011). Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współ- czesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2011, 14(1), 139-154.
 • Munich Re. (2018a). NatCatSERVICE. Retrieved from https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html
 • Munich Re. (2018b). Topics Geo – Natural disasters 2017. Retrieved from https://www.munichre.com/ topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/topics-geo-2017.html
 • Munich Re. (2020) Risks posed by natural disasters. Retrieved from https://www.munichre.com/en/risks/natural-disasters-losses-are-trending-upwards.html#-1624621007
 • Nalepka, A., & Łach, K. (2018). Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego. Świat Nieruchomości. World of real estate journal, 102, 13-22.
 • Rottenstreich, Y., & Hsee, C. K. (2001). Money, kisses and electric shocks: On the affective psychology of risk. Psychological Science, 12(3), 185-190.
 • Savois, D. (1995). What is wrong with the new public management? Canadian Public Administration, 38(1), 112-121.
 • Schade, C., Kunreuther, H., & Koellinger, P. (2011). Protecting against low-probability disasters: The role of worry. Journal of Behavioral Decision Making, 25, 534-543.
 • Simon, H. (1956). Rational choice and the structure of the environment. Psychological Review, 63, 129-138.
 • Slovic, P., Finucane, M. L., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2004). Risk as analysis and risk as feelings: Some thought about affect, reason, risk and rationality. Risk Analysis, 311(2), 311-322.
 • Stewart, R. E., & Stewart, B. D. (2001). The loss of the certainty effect. Risk Management and Insurance Review, 4(2), 29-49.
 • Swacha-Lech, M. (2011). Potencjalne kierunki wpływu ekonomii behawioralnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 45(2), 9-16.
 • Tomal, M. (2019). Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych samorządów lokalnych – na przykładzie gmin województwa małopolskiego. Ekonomista, 2, 226-242.
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-292.
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297-323.
 • Tworek, P. (2017). Ryzyko w zarządzaniu publicznym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (316), 197-207.
 • Ulbinaite, A., Kucinskiene, M., & Le Moullec, Y. (2013). Determinants of insurance purchase decision making in Lithuania. Engineering Economics, 24(2), 144-159.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1116)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)
 • Viscusi, W., & Zeckhauser, R. (2006). National survey evidence on disasters and relief: Risk beliefs, self-interest, and compassion. Journal of Risk and Uncertainty, 33(1/2), Special Issue on Natural Disaster Risk, 13-36.
 • Viscusi, W., & Zeckhauser, R. (2015). The relative weights of direct and indirect experiences in the formation of environmental risk beliefs. Risk Analysis, 35(2), 318-331.
 • Wang, J. (2010). Catastrophe insurance policy for China. (EAP DRM Knowledge Notes No. 17, Working Paper of World Bank). Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10127
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef0f18d1-4920-496c-bfc7-09188e8f87ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.