PL EN


2015 | 1 | 22-35
Article title

UCZENIE SIĘ STAROŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
Learning old age
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia gerontologii edukacyjnej (geragogiki) jako subdyscypliny pedagogicznej. Poddano analizom edukację gerontologiczną, wyróżniono cztery zakresy uczenia się starości.
EN
Selected problems of educational gerontology (geragogy) were discussed in the article as pedagogical subdiscipline. Gerontological education was analysed and four scopes of learning old age were distinguished.
Year
Issue
1
Pages
22-35
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny
References
 • Bołtuć P. (2011), Konstruktywizm w e-edukacji oraz jego krytyka, „E-mentor” nr 4 (41) [www.e-mentor.edu.pl].
 • Bugajska B. (2015), Dziewiąta faza cyklu życia – propozycja rozszerzenia teorii psychospołecznego rozwoju E.H. Eriksona, „EXLIBIRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej” nr 1(9), s. 19–36.
 • Chrzanowski M. (2014), Monitorowanie jakości usług publicznych, Raport Badania jakości życia i usług publicznych w Krakowie (badania pilotażowe), INQUISIO, maszynopis
 • Čornaničová R. (2008), Geragogika ako teória edukácie seniorov a edukácie vo vzťahu k séniu (formovanie, terminológia, definícia, status), „Rocznik Andrago- giczny 2007”, s. 163–173.
 • Czerniawska O. (2007), Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydaw. WSHE, Łódź.
 • Demetrio D. (2006), Edukacja dorosłych, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika Tom 3 Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, s. 113–236.
 • Długołęcka A. (2014), Seksualność seniorów, [w:] A.A. Zych (red.), Starość darem,
 • zadaniem i wyzwaniem. Wybór materiałów konferencyjnych. Dąbrowa Górnicza,s. 91–102.
 • Dubas E. (2002), Drogi rozwojowe starości, [w:] E. Woźnicka (red.), Gerontologia.Ludzie starsi – jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Dubas E. (2008), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, [w:] M. Kuchcińska (red.), Edukacja do i w starości, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Dubas E. (2009), Etapy dorosłości i proces kształcenia, [w:] B. Cyboran, A. Fabiś (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Bielsko-Biała – Zakopane, s. 115–132.
 • Erikson E.H., Erikson J.M. (2012), Dopełniony cykl życia, Wydaw. HELION, Gli-wice, s. 145–152.
 • Fabiś A., Fabiś A. (2008), Aktywność seksualna osób starszych, [w:] A. Jodko (red.),Tabu seksuologii, Wydaw. Academica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, War-szawa, s. 157–164.
 • Halicki J. (2007), Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla andragogiki, „Gerontologia Społeczna”, nr 1(2), s. 17–24.
 • Jan Paweł II, red. T. Styczeń SDS (2011), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, rozdział I, Lublin: Wydaw. KUL.
 • Kijak R.J. (2013), Życie intymne ludzi starych, [w:] R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa, s. 52–76, [irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Starość.pdf]
 • Klasyfikacja dziedzin nauki i techniki wg OECD, [www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf]
 • Komeński J.A. (1973), Pampaedia, przełożyła K. Remerowa. Wstęp i komentarzB. Suchodolski, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk 1973.
 • Kotarbiński T. (1985), Opiekun spolegliwy. Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1987), Problematyka etyki niezależnej (1), [w:] T. Kotarbiński, Pis- ma etyczne, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kunowski S. (2004), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, WydawnictwoSalezjańskie.
 • Lehr U. (2003), Oblicza starości, „Etnografia Polska”, t. XLVII: z. 1–2, s. 71–102.
 • Łaszyn J., Wnęk-Gozdek J. (2013), Oddam siebie w dobre ręce”. Osoby 60+ jako użytkownicy portali randkowych, [w:] A. Fabiś (red.), Współczesne oblicza starzenia się, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” nr 3, s. 106–126.
 • Makiełło-Jarża G. (2004), Oblicza starości, [w:] M. Krobicki, Z. Szarota (red.), Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 79–84.
 • Olbrycht K. (2014), Senior – strażnik i przewodnik w świecie wartości wspólnoto-wych, [w:] A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji spo- łecznej osób starszych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 13–26.
 • Skibińska E., Proces kształcenia seniorów, „Rocznik Andragogiczny 2007”, 2008.
 • Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Wy-
 • daw. Nauk. AP, Kraków.
 • Szarota Z. (2013a), Kwalifikacje kadr gerontologicznych, [w:] R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa, s. 47–51 [irss.pl/
 • wp-content/uploads/2014/01/Starość.pdf].
 • Szarota Z. (2013b), Wartości służące pomyślnemu starzeniu się, [w:] I. Adamek, Z. Szarota, E. Żmijewska (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydaw.
 • Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 33–49.
 • Szarota Z. (2014), Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1(84), s. 7–19 [www.edukacjaustawicznadorosłych.eu/dow-
 • nload/2014/edu_1_2014.pdf].
 • Szarota Z., Łaszyn J. (2012), Autopercepcja dojrzałych kobiet, „Ruch Pedagogiczny” nr 2, Rok LXXXIII, s. 83–102.
 • Theiss W. (2006), Edukacja środowiskowa – wprowadzenie, [w:] W. Theiss,B. Skrzypczak (red.), Edukacja i animacja w środowisku lokalnym, Warszawa.
 • Tornstam L. (1989), Gero-transcendence: A meta-theoretical re-formulation of theDisengagement Theory. Aging, 1, s. 55–63.
 • Wieloletni program „Senior – WIGOR” na lata 2015–2020, Projekt z dnia 31 grudnia 2014 r. [http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekyu--programow-i-inne/].
 • Winiarski M. (2003), Edukacja środowiskowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I., T. Pilch (red.), PWN, Warszawa.
 • Zaorska Z. (2012), Dodać życia do lat (wydanie trzecie, zmienione), Klanza, Lublin.
 • Zbyrad T. (2013), Dysfunkcje, trudności i tematy tabu, czyli o „ukrytych” stronach domów pomocy społecznej, [w:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 200–215.
 • Zdebska E. (oprac.), Mapa pomocy osobom starszym. Metody pracy z seniorami (2012). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef35764d-ad86-49a9-9f34-afafe044bb1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.