PL EN


2017 | 3(49) | 59-71
Article title

Clusters as a Tool for Raising Tourism Competitiveness of a Region (on the Example of the Land of Loess Gorges in Lubelskie Voivodship)

Title variants
PL
Klastry jako narzędzie podnoszenia turystycznej konkurencyjności regionu (na przykładzie Krainy Lessowych Wąwozów w województwie lubelskim)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to analyze a case study of a successfully developing tourism cluster, named the Land of Loess Gorges, located in the western part of Lubelskie Voivodship and consisting of 11 communes. The content of the present study consists of: (1) a synthetic description and typology of clusters, taking into account the specificity of tourism clusters; (2) an assessment of tourism potential (in the natural and cultural dimension) of the Land of Loess Gorges; (3) an analysis and evaluation of tourism products offered by this cluster and their impact on tourism competitiveness of the Lubelskie Voivodship.
PL
Celem artykułu jest analiza studium przypadku, rozwijającego się lokalnego klastra turystycznego, noszącego nazwę Kraina Lessowych Wąwozów, zlokalizowanego w zachodniej części województwa lubelskiego, położonego na terenie 11 gmin i 3 powiatów. Na treść prezentowanego opracowania składa się: (1) syntetyczna charakterystyka oraz typologia klastrów, uwzględniające specyfikę klastrów turystycznych, (2) ocena przyrodniczego i kulturowego potencjału Krainy Lessowych Wąwozów, (3) analiza oferowanych przez ten lokalny klaster produktów turystycznych.
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University
References
 • Balińska, A., A. Sieczko, and J. Zawadka. 2014. Turystyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.
 • Baran, M. 2008. “Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce.” In Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, edited by M. Stawicki and W. Pander, 39–46. Kraków: Wydawnictwo AT Group.
 • Boudeville, J.-R. 1966. Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Budner, W. 2011. Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Czapiński, J. 2015. “Stan społeczeństwa obywatelskiego.” In Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, edited by J. Czapiński and T. Panek, 314–354. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Dawkins, C.J. 2003. “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments.” Journal of Planning Literature 18 (2): 131–172. doi: 10.1177/Balińska, A., A. Sieczko, and J. Zawadka. 2014. Turystyka. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin. Baran, M. 2008. “Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce.” In Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, edited by M. Stawicki and W. Pander, 39–46. Kraków: Wydawnictwo AT Group. Boudeville, J.-R. 1966. Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh: Edinburgh University Press. Budner, W. 2011. Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Czapiński, J. 2015. “Stan społeczeństwa obywatelskiego.” In Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, edited by J. Czapiński and T. Panek, 314–354. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Dawkins, C.J. 2003. “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments.” Journal of Planning Literature 18 (2): 131–172. doi: 10.1177/ 0885412203254706. Gliński, P., and J. Przesmycki. 2011. “Wpływ erozji wodnej na krajobraz.” Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych 7: 99–107. Hoover, E.M. 1937. Location Theory and the Shoe and Leather Industry. Cambidge, Mass.: Harvard University Press. Klasik, A. 2006. “Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny — wprowadzenie.” In Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, edited by A. Klasik, 15–58. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Kondracki, J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Kozak, M.W. 2009. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Marshall, A., and C.W. Guillebaud. 1961. Principles of Economics. 9th (variorum) ed. 2 vols. London – New York: Macmillan for the Royal Economic Society. Nessel, K. 2014. “Warunki sukcesu przedsiębiorstwa turystycznego w dobie globalizacji.” In Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, edited by M. Bednarczyk and M. Najda-Janoszka, 13–27. Warszawa: CeDeWu. Perroux, F. 1950. “Economic Space: Theory and Applications.” The Quarterly Journal of Economics 64 (1): 89–104. Pleśniarski, Z. 2013. “Klaster w turystyce. Współpraca czy konkurencja?” Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (4): 173–186. Porter, M.E. 2001. Porter o konkurencji. Translated by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Rzewuski, T. 2007. “Rozwój klastrów jako innowacyjna forma funkcjonowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw.” Zeszyty Naukowe — Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług (8): 253–263. Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy. 2015. 2015. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Gliński, P., and J. Przesmycki. 2011. “Wpływ erozji wodnej na krajobraz.” Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych 7: 99–107.
 • Hoover, E.M. 1937. Location Theory and the Shoe and Leather Industry. Cambidge, Mass.: Harvard University Press.
 • Klasik, A. 2006. “Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny — wprowadzenie.” In Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, edited by A. Klasik, 15–58. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • Kondracki, J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozak, M.W. 2009. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marshall, A., and C.W. Guillebaud. 1961. Principles of Economics. 9th (variorum) ed. 2 vols. London – New York: Macmillan for the Royal Economic Society.
 • Nessel, K. 2014. “Warunki sukcesu przedsiębiorstwa turystycznego w dobie globalizacji.” In Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, edited by M. Bednarczyk and M. Najda-Janoszka, 13–27. Warszawa: CeDeWu.
 • Perroux, F. 1950. “Economic Space: Theory and Applications.” The Quarterly Journal of Economics 64 (1): 89–104.
 • Pleśniarski, Z. 2013. “Klaster w turystyce. Współpraca czy konkurencja?” Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (4): 173–186.
 • Porter, M.E. 2001. Porter o konkurencji. Translated by A. Ehrlich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rzewuski, T. 2007. “Rozwój klastrów jako innowacyjna forma funkcjonowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw.” Zeszyty Naukowe — Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług (8): 253–263.
 • Województwo Lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy. 2015. 2015. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef3ba7d1-c09f-4184-871c-8e0480c35ba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.