PL EN


2011 | 1 | 16-64
Article title

Problematyka czeska i stosunki polsko-czeskie we wczesnym średniowieczu w polskich badaniach historycznych i archeologicznych w ostatnim piętnastoleciu

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
16-64
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Abłamowicz D., Górny Śląsk a Wielkie Morawy. Fakty i mity, [w:] Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K. Wachowski, Wrocław 1997, s. 77–84.
 • Barciak A., Problemy świadomości narodowej w stosunkach czesko-polskich, [w:] Czechy i Polska na szlakach ich kulturowego rozwoju, red. J. Wyrozumski, (seria: Nauka nr 8), Kra­ków 1998, s. 43–52.
 • Barciak A., Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu książąt górnośląskich w średniowieczu, [w:] Polacy w Czechach–Czesi w Polsce X–XVIII wiek, red. H. Gmiterk, W. Iwań­czak, Lublin 2004, s. 31–39;.
 • Barciak A., Uwagi o konstrukcjach czasowych narracji historycznej Galla Anonima i Ko­smasa, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowie­czu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 63–75.
 • Bartczak A., Finds of dirhams in Central Europe prior to the beginning of the 10th century A.D., [w:] Origins of Central Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 227–239.
 • Early Christianity in Central and East Europe, ed. by P. Urbańczyk, (Christianity in East Central Europe and its relations with the West and the East, vol. 1), Warsaw 1997.
 • Benyskiewicz K., Udział rycerstwa polskiego w bitwie pod Mailbergiem (1082 r.), „So­bótka” 2006, 61, nr 4, s. 507–518.
 • Boroń P., Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wcze­snym średniowieczu, Katowice 2010.
 • Brzostowicz M., Elementy kultury wielkomorawskiej na wczesnośredniowiecznym grodzi­sku w Bruszczewie, woj. leszczyńskie, [w:] Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K. Wachowski, Wrocław 1997, s. 135–140.
 • Buko A., Małopolska „czeska” i Małopolska „polańska”, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 143–168;
 • Buko A., Początki państwa polskiego. Pytania – problemy – hipote­zy, „Światowid” 1998, 42, fasc. 2, s. 32–45.
 • Buko A., Początki Sandomierza, Warszawa 1998.
 • Buko A., Początki przedlokacyjnego Sandomierza, [w:] Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wcze­snośredniowiecznej. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 1998, s. 71–76.
 • Buko A., Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego: bilans założeń i wyników Programu, [w:] Osadnictwo i architek­tura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa 2000.
 • Buko A., Gdzie osiedlili się w Sandomierzu wielkopolscy Polanie?(na marginesie artyku­łu T. i H. Rysiewskich Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w San­domierzu: próba reinterpretacji materiałów, „Archeologia Polski” 1997, 42, z. 1–2, s. 248–251).
 • Buko A., Wczesnośre­dniowieczna aglomeracja sandomierska. Początki i podstawy rozwoju, [w:] Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Spotkania Bytomskie t. 3, red. S. Moździoch, Wrocław 1999, s. 197–206.
 • Buko A., Ziemie południowej Polski na przełomie I i II millennium w świe­tle nowszych badań archeologicznych, [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocław­skiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 23–42.
 • Buko A., Origins of towns In southern Poland: the example of Sandomierz, „Acheologia Polona” 1994, 32, s. 171–184.
 • Daim F., Byzantine belts and Avar birds. Diplomacy, trade and cultural transfer in the eighth century, [w:] The Transformation of the Roman World, vol. 10: The transfor­mation of frontiers. Form Late Antiquity to the Carolingians, ed. by W. Pohl, I. Wood, H. Re­imitz, Leiden–Boston–Köln 2001, 143–188.
 • Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU t. 99, Kra­ków 2003, s. 284–286.
 • Dulinicz M., Wczesnosłowiańskie obiekty archeologiczne na południe od Karpat, Sudetów i Rudaw datowane metodami bezwzględnymi, „Archeologia Polski” 2007, 52, z. 1–2, s. 81–127.
 • Europe around the year 1000, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 2001.
 • Europas mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Hrsg. A. Wieczorek, H-M. Hinz, Bd 1–2, Stuttgart 2000.
 • Europas mitte um 1000: Katalog, Hrsg. A. Wieczorek, H-M. Hinz, Stuttgart 2000.
 • Fried J., Otto III i Bolesław Chrobry. Miniatura dedykacyjna z Ewan­geliarza z Akwizgranu, zjazd gnieźnieński a królestwa polskie i węgierskie. Analiza ikonograficz­na i wnioski historyczne, Warszawa 2000.
 • Fried J., Otto III und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachanger Evangeliars, das „Akt von Gnesnen” und das frühe polnische und ungarische königtum, Stuttgart 1989.
 • Firlet J., Pianowski Z., Kraków – Wawel. Badania architektoniczno-archeologiczne pała­cu królewskiego oraz katedry latach 1995–1998, [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 275–283.
 • Firlet J., Pianowski Z., Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wa­welu w świetle nowych badań, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”2000, 44, z. 4, s. 207–237.
 • Gawlas A., Polska Kazi­mierza Wielkiego a inne monarchie Europy Środkowej – możliwości i granice modernizacji wła­dzy, [w:] Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, War­szawa 1999, s. 5–34.
 • Gediga B., Opolski ośrodek grodowy w państwie wcze­snopiastowskim, [w:] Śląsk około roku 1000. Materiały z sesji naukowej we Wrocławiu w dniach 14–15 maja 1999 roku, red. M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław 2000, s. 166–183.
 • Goetz H.- G., Concepts of realm and frontiers from late antiquity to the early Middle Ages: some preliminary remarks, [w:] The Transformation of the Roman World, vol. 10: The transfor­mation of frontiers. Form Late Antiquity to the Carolingians, ed. by W. Pohl, I. Wood, H. Re­imitz, Leiden–Boston–Köln 2001, s. 73–82.
 • Halecki O., Historia Euro­py – jej granice i podziały, Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej t. 1, Lublin 1994 (prze­druk z wyd. 1950).
 • Heck R., Historiography in social life of mediewal Bohemia and Poland, [w:] La Polotne an XVe Congrès International des Sciences Historiques à Bucarest. Études sur l’histoire de la culture de l’Europe Centrale-Orientale, par S. Bylina, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 51–67.
 • Heck R., Problem słowiański w średniowiecznej historiografii czeskiej, [w:] Europa – Sło­wiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 281–304.
 • Heck R., Problemy świadomości historycznej średniowiecznego społeczeństwa pol­skiego, [w:] Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Prace Polsko-Cze­skiej Komisji Historycznej, red. R. Heck, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 47–67/
 • Historia chrześcijaństwa. Religia – kultura – polityka. t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610– –1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999.
 • Histo­ria chrześcijaństwa. Religia – kultura – polityka. t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054– –1274, red. A. Vauchez, Warszawa 2001.
 • Hlaváček I., Luxemburgs and Rupert of the Palatinate, 1347–1410, [w:] The New Cambridge Medieval History, vol. VI c. 1300–c.1415, ed. by M. Jones, Cambridge 2000, s. 551–569.
 • Hoczyk-Siwkowa S., Małopolska północno-wschodnia około roku 1000, [w:] Śląsk około roku 1000. Materiały z sesji naukowej we Wrocławiu w dniach 14–15 maja 1999 roku, red. M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław 2000, s. 227–245.
 • Iwańczak W., Jan Luksemburski a Polska, [w:] Polacy w Czechach–Czesi w Polsce X–XVIII wiek, red. H. Gmiterk, W. Iwań­czak, Lublin 2004 s. 13– 29.
 • Iwańczak W., Krucjaty Jana Luksemburskiego, [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 2002, s. 113–123.
 • Iwańczak, W., Kult świetego Prokopa w średniowiecznych Czechach, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 165–177.
 • Iwańczak W., Nowsze badania mediewistyczne w Cze­chach – refleksje niezobowiązujące, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2002, 50, nr 3–4, s. 305–308; Východoevropská studia v České republice 1990–2000: hi­storie: I. Stav, výsledky a perspektivy východoevropských studii v České republice 1990–2000, II: Bibliografe, red. M. Šesták, R. Vlček, „Slovanské historické studie” 2001, 27.
 • Janiak T., Czy Bolesław Chrobry był czczony jako świę­ty? Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańskiej katedry w poznaniu (do połowy XI w.), „Slavia Antiqua” 2003, 44, s. 67–95.
 • Janiak T., Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowieczną architektu­rą sakralną w Polsce w perspektywie ostatnich 15 lat, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń–Wrocław– –Warszawa 2006, s. 83–121.
 • Jasiński T., Początki polskiej annalistyki, [w:] Nihil super­fluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, współpraca Z. Górczak, Poznań 2000, s. 129–146.
 • Jasiński T., Rocznik po­znański. Ze studiów nad annalistyką polską i czeską, [w:] Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. Manikowska, A. Bartoszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 664–672.
 • Jaworski K., Rzeźnik P., Wrocławski Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu, [w:] Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wcze­snośredniowiecznej. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 1998, s. 88–94.
 • Jurek T., Dziedzic Kró­lestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309), Kraków 2009
 • Jurek T, Plany koronacyjne Henryka Probusa, [w:] Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, red. K. Wachowski (Wratislavia Antiqua 8), Wrocław 2005, s. 13–29.
 • Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. Średniowiecze w Kościele zachodnim (od IX do XVI wieku), Kraków 2002.
 • Kara M., Krąpiec M., Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan ba­dań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolne­go Śląska i Małopolski, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 303-327.
 • Kłoczowski J., Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lu­blin 1993; Historiografia Krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechosłowacja, Wę­gry, Rumunia, była Jugosławia, Bułgaria red. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1997.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrze­ścijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998 (wyd. drugie 2003).
 • Kobyliński Z., Settlement structures in Central Europe at the beginning of the Middle Ages, [w:] Origins of Central Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 97–114.
 • Korta W., Chrystianizacja Śląska przed 1000 rokiem, „Sobótka” 1998, 53, nr 3–4, s. 321– –337.
 • Kowalczyk E., Momenty geograficzne pań­stwa Bolesława Chrobrego, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń–Wrocław– –Warszawa 2006, s. 71–7.
 • Ko­walczyk E., Momenty geograficzne państwa Bolesława Chrobrego. Na styku historii i archeologii, „Kwartalnik Historyczny” 2000, 107, nr 2, s. 71.
 • Krafl P., Řezník M., Valenta J., Czeska polonistyka historyczna w latach 1990–2000, „Kwartalnik Historyczny” 2002, 109, nr 4, s. 71–98.
 • Kubica-Kabacińska E., Pro­blem istnienia w Małopolsce architektury monumentalnej w X wieku (stan badań), [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej, Gniezno 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, współpraca D. Burchardt, Gniezno 2004, s. 283–292.
 • Kubica-Kabacińska E., Stan badań archeologicznych nad zabytkami monumentalnej architektury Ma­ łopolski, Rusi Halickiej i Wołynia, „Materiały Archeologiczne” 1996, 29, s. 63–110.
 • Kubica-Kabacińska E., Stan i potrzeby badań archeologicznych nad najstarszymi zabytkami architektury sakralnej w Małopolsce, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. 5: Początki chrześcijaństwa w Mało­Polsce, s. 215–222.
 • Kultura średniowiecznego Śląska i Czech: „rewolucja” XIII wieku, red. K. Wachowski, Wro­cław 1998.
 • Kuźmiuk-Ciekanowska A., Mnich Krystian i jego stosunek do św. Wojciecha, „Studia Źródłoznawcze” 2005, 43, s. 19–26.
 • Kuźmiuk-Ciekanowska A., Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007.
 • Kürbis B., O drogach zapisu i recepcji treści historycznych, [w:] Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji, red. R. Heck, Wrocław 1978, s. 119–121.
 • Kwiatkowska A., Polsko-czeskie związki literackie w średniowieczu – typy relacji, „Slavia Occidenta­lis” 2002, 59, s. 109–120.
 • Labuda G., Aspekty polityczne i kościelne tzw. zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 17–33.
 • Labuda G., Jeden czy dwa roczniki niemieckie u podstaw polskiego rocznikarstwa?, „Studia. Źródłoznawcz”. 2001, 39, s. 7–27.
 • Labuda G., O badaniach nad zjazdem gnieźnieńskim roku 1000. Spostrzeżenia i zastrzeżenia „Roczniki Historyczne” 2002, 68, s. 107–156.
 • Labuda G., O rzekomej utracie Krakowa przez Czechów w roku 999, „Slavia Occidenta­lis” 1960, 20, z. 2, s. 84–90.
 • Labuda G., O rzeko­mym zamyśle utworzenia arcybiskupstwa w Pradze w roku 1000-próba wyjaśnienia przekazu źródłowego, [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki, (Księga dedykowana Prof. Andrze­jowi Feliksowi Grabskiemu), Łódź 1997, s. 237–244.
 • Labuda G., Szkice historyczne X–XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004.
 • Labuda G., Utworzenie metropolitalnej organizacji Kościoła polskiego na synodzie w Gnieź­nie w dniach 9–10 marca 1000 roku, [w:] Milenium synodu–zjazdu gnieźnieńskiego, red. J. Kłoczowski, C. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 29–54.
 • Labuda G., Zjazd gnieźnieński i synod gnieźnieński w roku 1000, „Kwartalnik Historyczny” 2000, 107, nr 1–2, s. 3–18.
 • Labuda G., Zjazd i synod gnieź­nieński roku 1000 w nowym oświetleniu historiograficznym, [w:] Cognitioni gestarum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profeso­rowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Warszawa 2006, s. 163–184.
 • Labuda G., Zjazd Gnieźnieński roku 1000 w oświetleniu ikonograficznym, „Kwartalnik Historyczny” 1991, 98, nr 2, s. 3–18.
 • Leciejewicz L., Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000, wyd. drugie 2007 (Acta Universitatis Wratislavensis nr 2904).
 • Lewicka-Rajewska U., The Slavs of Central Europe and the Muslim World until the begin­ning of the 10th century in the light of the Arabic written sources, [w:] Origins of Central Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997 s. 213–226.
 • Łuczak B., Malinowski A., Uwa­gi na marginesie pracy T. Rysiewskiej, Struktury krewniacze i związki międzypopulacyjne w Pol­sce wczesnośredniowiecznej. Próba wnioskowania na podstawie wybranych cmentarzysk San­domierszczyzny, „Archeologia Polski” 1996, 41, z. 1–2, s. 181–184.
 • Maciejewski J., Książę i żebrak, czyli jak biskup żyć powinien, [w:] Persona. Gestus habitusque. Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, red. J. Banaszkiewicz, J. Ma­ciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 57–66.
 • Małachowicz E., Architektoniczne ślady chrystia­nizacji w Polsce odkryte w okresie pierwszej monarchii, „Z otchłani wieków” 2002, 57, nr 1–2, s. 74–79.
 • Małachowicz E., Architektura wcze­snośredniowiecznych budowli katedry wrocławskiej, [w:] Osadnictwo i architektura ziem pol­skich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 359– –370, zwł. s. 359–364.
 • Małachowicz E., Lasota Cz, Małachowicz M., Badania początków architektury katedry wrocławskiej, „Sobótka” 1998, 53, nr 3–4, s. 505–518.
 • Małachowicz E., Przedromański kościół i pierwsza katedra we Wrocławiu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2000, 44, z. 4, s. 191–206.
 • Małachowicz E., Odkrycia architektury na Śląsku okresu chrystianizacji IX-X w., „Sobót­ka” 2008, 63, nr 4, s. 427–442.
 • Matla-Kozłowska M., Czy kobieta zasługiwała na zainteresowanie rocznikarzy? Rozważania na podsta­wie najstarszej annalistyki polskiej i czeskiej,[w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle histo­rycznym, red. S. Rosik i P. Wiszewski, („Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3080, Histo­ria CLXXVII), Wrocław 2008, s. 385–400.
 • Matla-Kozłowska M., Czy państwo Przemyślidów u schyłku X wieku „zasługiwało” na arcybiskupstwo? Na marginesie dyskusji o planach ufundowania arcybiskupstwa św. Wojcie­cha w Pradze, [w:] Cognitioni gestarum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profeso­rowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Warszawa 2006, s. 130–147.
 • Matla-Kozłowska M., Kwestia zależności polskiego i czeskiego rocznikarstwa (od drugiej połowy XI do połowy XIII wieku), „Studia Źródłoznawcze”. 2005, 43, s. 27–50.
 • Matla-Kozłowska M., Państwa Piastów i Przemyślidów u schyłku X wieku-walka o Re­gnom ablatum [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych ,mediewistów. Materiały z konfe­rencji naukowej Gniezno 27–29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński i M. Ma­tla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 14–46.
 • Matla-Kozłowska M., Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008.
 • Matla­-Kozłowska M., Źródła „Annales Magdeburgenses Brevissimi” w kontekście zapisek „obcych” pol­skiego i czeskiego rocznikarstwa, Studia Historyczne” 2005, 48, z. 2, s. 135–149.
 • Michałowski R., Polityka Ottona III w nowym oświetleniu, „Przegląd Historyczny” 1994, 85, z. 1–2, s. 151–156.
 • Michałowski R., Post dziesięciotygodniowy w Polsce Chrobrego. Studium z dziejów polityki religijnej pierwszych Piastów, „Kwartalnik Historyczny” 2002, 109, nr 1, s. 5–40.
 • Michałowski R., Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania ar­cybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005.
 • Minčev G., Liturgia w okresie misji Cyrylo-metodiańskiej, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 123–133.
 • Moszyński L., Czy misja cyrylometodejska dotarła do Małopolski ?, [w:] Początki chrze­ścijaństwa w Małopolsce, „Dzieje Podkarpacia” t. V, red. J. Gancarski, Krosno 2001, s. 23– –33.
 • Moździoch S., Śląsk między Gnieznem a Pragą, Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000s. 169–198.
 • Nowacki B., Rządy Przemyślidów w Polsce w ocenie historiografii polskiej, [w:] Przemyślidzi i Piastowie-twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konfe­rencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006.
 • Nowacki B., Więzi społeczne i narodowe w Czechach na początku XIV wieku w kronice tzw. Dalimila, [w:] Przemy­ślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, Poznań 2006, red. J. Dobosz, s. 141–168.
 • Paner A., Kult świętego Wita w średniowiecznym piśmiennictwie czeskim, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowie­czu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 252–270.
 • Paner A., Luksembur­gowie w Czechach. Historia polityczna ziem czeskich w latach 1310–1437, Gdańsk 2004 (rec. J. Grygiel, Przegląd Historyczny” 2005, 96, z. 4, s. 649–651).
 • Paner A., Święty Wit. Męczeństwo, legenda, kult, Gdańsk 1995.
 • Panic I., Badania nad listą świadków w doku­mentach książąt opawskich w pierwszej połowie XIII wieku, „Sobótka” 2000, 55, nr 1, s. 55–72.
 • Panic I., Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnośredniowiecznej, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowie­czu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 48–50.
 • Panic I., Ostatnie lata Wielkich Moraw, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1847), Katowice 2000, (reedycja: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2204, Ka­towice 2003).
 • Pauk M.R., Czeska elita możnowładcza a transformacja XIII wieku. Przypadek panów ze Strakonic, [w:] O rzeczach minionych. Scrip­ta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblate, red. M. Młynarska-Kaletyno­wa, J. Kruppé, Warszawa 2006, s. 211–238.
 • Pauk M.R., Cysterskie fundacje ostatnich Przemyślidów. Przyczynek do bada­nia nad ideologią władzy i kultury politycznej w XIII wiecznych Czechach, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. M.R. Pauk, A. Skrzyp­czak-Pieniądz, J. Pysiak, Warszawa 2002, s. 282–319.
 • Pauk M.R., Der eine hiez Her Lechschît, Her Wūeschof der ander hiez. Kim byli stronnicy Henryka IV Probusa w Małopolsce, „Roczniki Historyczne 2003”, 69, s. 91–98.
 • Pauk M.R., Działalność fundacyjna możno­władztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII w.), Warszawa–Kraków 2000.
 • Pauk M.R., Homines novi ? Problem kontynuacji I przełomu w czeskiej elicie możnowład­czej drugiej połowy XII wieku, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle histo­rycznym, red. S. Rosik i P. Wiszewski, („Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3080, Histo­ria CLXXVII), Wrocław 2008,s. 401–416.
 • Pauk M.R., Królewski kult relikwii Świętej Korony Cierniowej jako ideowe spoiwo mo­narchii. Czechy i Austria w dobie Przemysła Ottokara II, „Roczniki Historyczne” 2001, 67, s. 59–78.
 • Pauk M.R., Nobiles Bohemie-ministeriales Austriae. Wzajemne relacje czeskiej i austriac­kiej elity możnowładczej pod rządami Przemysła Ottokara II, Roczniki Historyczne 2007, 73, s. 107–118.
 • Pauk M.R., Sancta Corona i Heiligenkreuz. Uwagi na temat kontaktów czesko-austriackich w XIII w.,[w:] Pater familias. Sborník příspěvků k život­nímu jubileu Prof. Dr. I. Hlaváčka, red. J. Hrdina, E. Doležalova, J. Kahuda, Praha 2001, s. 205–231.
 • Parczewski M., Beginnings of the Slav’s culture, [w:] Origins of Central Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997, s. 79–90.
 • Pianowski Z., „Który Bole­sław?”- problem początków architektury monumentalnej w Małopolsce, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce. Materiały z sesji naukowej, Gniezno 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, współpraca D. Burchardt, Gniezno 2004 s. 257–282.
 • Pianowski Z., Początki zespołu architektury sakralnej na Wawelu. Stan ba­dań i perspektywy do roku 2000, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. 5: Początki chrześcijaństwa w Mało­polsce, red. J. Gancarski, Krosno 2001, s. 63–79.
 • Pianowski Z., Uwagi o początkach architektury na ziemiach czeskich, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznań, listopad 2000, red. Sz. Skibiński, Poznań 2001, s. 353–378.
 • Pietras T., „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001.
 • Pietrzyk I., Otocze­nie Przemyślidów opawskich do połowy XV wieku, [w:] Polacy w Czechach–Czesi w Polsce X–XVIII wiek, red. H. Gmiterk, W. Iwań­czak, Lublin 2004, s. 41–49.
 • Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak i W. Iwańczak, Katowice 2006.
 • Pleszczyński A., Gorliwość neofitów. Religijność osobista Przemyślidów i Piastów w X i na początku XI wieku, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, red. J. Do­bosz, Poznań 2006, s. 93–99.
 • Pleszczyński A., Królewskie gesty słowiańskich dynastów w XI wieku na przykładzie Pia­stów i Przemyślidów, [w:] Persona. Gestus habitusque. Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, red. J. Banaszkiewicz, J. Ma­ciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 35–46.
 • Pleszczyński A., Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średnio­wiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, Lublin 2000.
 • Pleszczyński A., Sobiesław I – rex Ninivitarum. Książę czeski w walce z ordynariuszem praskim Meinhardem, biskupem Rzeszy, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. M.R. Pauk, A. Skrzyp­czak-Pieniądz, J. Pysiak, Warszawa 2002, s. 125–138.
 • Polaków i Cechów wizerunek wzajemny (X–XVII w.), red. W. Iwańczak, R. Gładkiewicz, Wrocław–Warszawa 2004.
 • Polacy w Czechach–Czesi w Polsce X–XVIII wiek, red. H. Gmiterk, W. Iwań­czak, Lublin 2004.
 • Polek K., Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesno karolińskim (do początku IX wieku), (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej nr 469), Kraków 2007.
 • Polek K., Kraków w IX i X wieku, [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta, red. J. Rajman, (Prace Monograficzne Akademii Pedagogicznej nr 483), Kraków 2007, s. 16–19.
 • Polek K., The Great Moravian state and its participation in the Christianiza­tion of the Western Slavs in recent studies, [w:] Early Christianity in Central and East Europe, ed. by P. Urbańczyk, Christianity in East Central Europe and its relations with the West and the East, vol. 1), Warsaw 1997. s. 75–85.
 • Polek K., Północna i zachodnia granica państwa wielkomorawskiego w świetle badań historycznych, [w:] Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K. Wachowski, Wrocław 1997, s. 9–19.
 • Polek K., Wielkie Morawy a Europa Środkowa. Dylematy polityczne i religijne, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 36–72.
 • Poleski J., Grodzisko w Lubomi i Naszacowicach. Przyczynek do problemu kontaktów te­renów południowej Polski z Wielkimi Morwami, „Śląskie Prace Prahistoryczne” 1991, t. 2, s. 193–206.
 • Poleski J., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Naszacowicach – problem upadku gro­dów plemiennych na terenie Małopolski, [w:] Osadnictwo i architek­tura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 285–291.
 • Poleski J., Kontakty Wielkich Moraw z plemionami zamieszkującymi ziemie południowej Polski, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 17–34.
 • Poleski J., Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków 2004.
 • Poleski J.,Wczesnośredniowieczne osadnictwo w dorzeczu Dunajca, [w:] Święty Świe­rad i jego czasy. Materiały z sympozjum naukowego w Tropiu 10–11 lipca 1998 r., red. S. Pie­słowiań­trzak, Nowy Sącz 2001, s. 32–46.
 • Popowska-Taborska H., The Slavs in the Early Middle Ages from the viewpoint of contem­porary linguistics, [w] Origins of Central Europe, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 1997,., s. 91–96.
 • Radwański K., Kraków przedchrześcijański, [w:] Kraków. Nowe stu­dia nad rozwojem przestrzennym miasta, red. J. Wyrozumski (Biblioteka Krakowska nr 150), Kraków 2007, s. 89–117.
 • Rajman J., Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kra­ków 2002.
 • Reimitz H., Conversion and control: the establishment of liturgical frontiers in Carolin­gian Pannonia, [w:] The Transformation of the Roman World, vol. 10: The transfor­mation of frontiers. Form Late Antiquity to the Carolingians, ed. by W. Pohl, I. Wood, H. Re­imitz, Leiden–Boston–Köln 2001, s. 189–207.
 • Rodzińska-Chorąży T., Co nam mówi architektura murowana ?, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 361– –387.
 • Rodzińska-Chorąży T., Rozważania nad genezą rotund prostych – w świetle nowych od­kryć archeologicznych, „Studia i Materiały do dziejów Pałuk.”, t. 2: Osadnictwo i architektu­ra w rejonie Łękna we wczesnym średniowieczu, red. A.M. Wyrwa, Poznań 1995, 137–163.
 • Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesno nowożytnych dziejach Czech i Polski, red. A. Paner i W. Iwańczak, Gdańsk 2008.
 • Russocki S., Średniowieczna świadomość historyczna i społeczno-polityczna. Uwagi o me­todach ich badania, , [w:] La Polotne an XVe Congrès International des Sciences Historiques à Bucarest. Études sur l’histoire de la culture de l’Europe Centrale-Orientale, par S. Bylina, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 123–128.
 • Rysiewscy T. H., Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w San­domierzu: próba reinterpretacji materiałów, „Archeologia Polski” 1991/1992, 36, z. 1–2, s. 193–234.
 • Rysiewska T., Struktury krewniacze i związki międzypopulacyjne w Polsce wczesnośredniowiecznej: hipotezy, domniemania, wąt­pliwości i niepowodzenia, „Archeologia Polski” 1996, 41, z. 1–2,s. 185–190.
 • Rysiew­ska T., Struktury krewniacze i związki międzypopulacyjne w Polsce wczesnośredniowiecznej. Próba wnioskowania na podstawie wybranych cmentarzysk Sandomierszczyzny, „Archeologia Polski” 1996, 39, z. 1–2, s. 51–124.
 • Rysiewska T. Struktury pokrewieństwa utrwalone na cmentarzyskach, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 279–301.
 • Rzeźnik P., Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X–XI w., Poznań 1998.
 • Rzeźnik P., Gród wrocławski około roku 1000, [w:] Śląsk około roku 1000. Materiały z sesji naukowej we Wrocławiu w dniach 14–15 maja 1999 roku, red. M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz, Wrocław 2000, s. 139–148.
 • Salomon M., Konstantyn i Metody – typowi czy nietypowi misjonarze bizantyjscy, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 74–90.
 • Sikorski D. A., O czeskiej proweniencji polskiej terminologii kościelnej, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, red. J. Dobosz, Poznań 2006, s. 101–106.
 • Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. I–VIII, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehra-Spła­wiński, Z. Stieber, A. Gąsiorowski, A. Wędzki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1961– –1996.
 • Słownik Starożytności Słowiańskich, t. VII, cz. 2 (suplement A–C), red. G. Labuda, A. Gąsiorowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986; t. VIII, cz. 1–2, red. A. Gąsio­rowski, G. Labuda, A, Wędzki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
 • Smoliński M., Czesko-morawscy joannici na Pomorzu 1182–1252, [w:] Rola komunika­cji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesno nowożytnych dziejach Czech i Polski, red. A. Pa­ner, W. Iwańczak, Gdańsk 2008, s. 311–342.
 • Ski­biński Sz., Wokół fundacji artystycznych Piastów, [w:] Przemyślidzi i Piastowie-twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konfe­rencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006,s. 169– 193.
 • Sobiesiak J., Bolesław II Przemyślida (+999). Dynasta i jego państwo, Kraków 2006.
 • Sobiesiak J., Książę Wacław na uczcie – książę Wacław gospodarz, [w:] Persona. Gestus habitusque. Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, red. J. Banaszkiewicz, J. Ma­ciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 47–67.
 • Strzelczyk J., Bohemia and Poland: two examples of successful Slavonic state-formation, [w:] The New Cambridge Medieval History, vol. III c. 900–c.1024, ed. by T. Reuther, Cam­bridge1999, s. 514–535.
 • Strzelczyk J., Naukowe pokłosie milenium śmierci Św. Wojciecha, „Nasza Przeszłość” 2002, 98, s. 5–97.
 • Strzelczyk J., Naukowe pokłosie millenium zjazdu gnieźnieńskiego, „Roczniki Historyczne” 2002, 68 s. 157–174.
 • Strzelczyk J., O polityczno-kościelnych związkach polsko-czesko-niemieckich około 1000 roku, [w:] Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środko­ wej (średniowiecze–wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s, 95–107.
 • Suchodolski S., Skarb monet i ozdób z X wieku oraz inne monety znalezione na cmenta­rzysku w Niemczy, „Wiadomości Numizmatyczne” 1984, 28, z. 1–2, s. 92–105.
 • Szűcs J., Trzy Europy, Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej t. 2, Lublin 1995.
 • Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K. Wachowski, Wrocław 1997.
 • Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.
 • Świechowski Z., Najdawniej­sza architektura murowana w Polsce – jak datować ?, [w:] Polonia Minor medii aevi. Stu­dia ofiarowane panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 131–161.
 • Świechowski Z., Problemy badawcze wczesnej architektury, [w:] Osadnictwo i architek­tura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa 2000, s. 19–21.
 • Świechowski Z., Wcze­sna architektura murowana na ziemiach polskich – jak dawna?, [w:] Początki architektury mo­numentalnej w Polsce. Materiały z sesj naukowej, Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2004, s. 7–23; przedruk [w:] Polonia Minor medii aevi. Stu­dia ofiarowane panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 131–161.
 • The Neighbours of Poland in the 10th century, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 2000.
 • The Neighbours of Poland in the 11th century, ed. by P. Urbańczyk, Warsaw 2002.
 • The New Cambridge Medieval History, vol. I–VII, c. 500–c. 1500, ed. by D. Abulafia, M. Brett, S. Keynes, P. Linehan, R. McKitterick, E. Powell, J. Shepard, P. Spufford, Cam­bridge 1995–2005.: c. 500–c. 700, ed. by P. Fouracre, Cambridge 2005; vol. II: c. 700– –c. 900, ed. by R. McKitterick, Cambridge 1995, 2002; vol. III: c. 900–1024, ed. by T. Re­uther, Cambridge 1999.
 • The New Cambridge Medieval History, vol. I: c. 500–c. 700, ed. by P. Fouracre, Cam­bridge 2005; vol. II: c. 700–c. 900, ed. by R. McKitterick, Cambridge 1995, 2002; vol. III: c. 900–1024, ed. by T. Reuther, Cambridge 1999.
 • Třeštík D., Bohemia’s Iron Year, [w:] Europe around the year 1000, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 2001, s. 427– –450.
 • Třeštík D., Die Anfänge der böhemischen Geschichtschreibung. Die ältesten Prager Anna­len, „Studia Źródłoznawcze”, 1978, 23, s. 1–36.
 • Třeštík D., Počátky Přemyslovců, Praha 1981, s. 11–27.
 • Třeštík D., Vom Svatopluk zu Bolesław Chrobry. Die Entstehng Mitteleuropas aus der Kraft des Tatsächlichen und einer Idee, [w:] The Neighbours of Poland in the 10th century, ed. P. Urbańczyk, Warsaw 2000, s. 111–145.
 • Tyszkiewicz J., Węgierskie epizody misji Konstantyna i Metodego, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 92–98.
 • Wachowski K., Archeologia a możliwości śledzenia przeobrażeń ideologicznych w połu­dniowej Polsce w IX wieku, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 13–15.
 • Wa­chowski K., Próba periodyzacji okresu przedpiastowskiego na Śląsku, [w:] Słowiańszczyzna w Eu­ropie średniowiecznej, t. 1, red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996, s. 53–59.
 • Wa­chowski K., Północny zasięg ekspansji Wielkich Moraw w świetle badań archeologicznych, [w:] Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K. Wachowski, Wrocław 1997, s. 21–23.
 • Wachowski K., Śląsk a Wielkie Morawy. Aktualne dylematy historyka i ar­cheologa, [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tysz­kiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2306, Historia CLII), Wrocław 2001, s. 167–177.
 • Swoboda W., Druga metropolia w Polsce czasów Bolesława Chrobrego. Rzeczywistość czy wymysł Galla Anonima?, „Roczniki Historyczne” 1997, 63, s. 7–15.
 • Wachowski K., Śląsk w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne, Wrocław 1997; (rec.) L.A. Tyszkiewicz, „Sobótka” 1998, 58, nr 3–4, s. 567–568.
 • Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, t. 1–2, red. A. Wędzki, Warszawa 2008.
 • Wasilewski T., Czescy sufragani Bolesława Chrobrego a zagadnienie jego drugiej metropo­lii kościelnej, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów t. V, red. S.K. Kuczyń­ski, Warszawa 1992, s. 35–44.
 • Wasilewski T., Przybycie do Bułgarii wygnanych z Moraw uczniów Metodego i przeniesie­nie tam jego piśmiennictwa, [w:] Środkowoeuro­pejskie dziedzictwo Cyrylo – metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999, s. 100–108.
 • Wenta J. Jaksa z Miechowa i krakowskie tablice pas­chalne, „Studia Historyczne” 1996, 39, z. 1, s. 3–13.
 • Wenta J., Koncepcja memoratywno-liturgiczna funkcjonowania zapisek w tablicy paschal­nej a sprawa Rocznika Rychezy, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeń­stwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdzie­siątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniak, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 563–571.
 • Wolfram H., The creation of the Carolingian frontier system c. 800, [w:] The Transfor­mation of the Roman World, vol. 10 [w:] The Transformation of the Roman World, vol. 10: The transfor­mation of frontiers. Form Late Antiquity to the Carolingians, ed. by W. Pohl, I. Wood, H. Re­imitz, Leiden–Boston–Köln 2001, s. 233–245.
 • Wołoszyn M, Zoll-Adamikowa H., Pierwsze badania wałów podgrodzia w Stradowie w 1997 r., „Sprawozdania Archeologiczne” 1998, 59, s. 229–264.
 • Wyrozumski J., Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992.
 • Wyrozumski J., Poland in the eleventh and twelfth centuries, [w:] The New Cambridge Medieval History, vol. IV part 2 c. 1024–c.1198, ed. by D. Luscombe, J. Riley- Smith, Cambridge 2004, s. 277–289.
 • Žemlička J., České země v Zahranie medievistice, [w:] IX. Sjezd Českých Historiků. Par­dubice 6.8. září 2006. Svazek III: České dějiny v současné Zahranie historiografii, red. J. Pánek a kolektiv, Pardubice, Praha, Ústí nad Labem 2008, s. 15–23.
 • Zerhoffer K., Zerhofferowa Z.,, Nazewnictwo Czech i Moraw w polskich źródłach od XII­-XVIII wieku,” Slavia Occidenta­lis” 2006, 63, s. 101–111.
 • Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, rec. J. Tyszkiewicz, „Przegląd Historyczny” 2002, 93, z. 3, s. 350–354).
 • Zoll- Adamikowa H., Bestattungssitten als wesentliches zeugnis der christianisierung bei den Slawen, [w:] Early Christianity in Central and East Europe, ed. by P. Urbańczyk, (Christianity in East Central Europe and its relations with the West and the East, vol. 1), Warsaw 1997. s. 39–42).
 • Zoll-Adamikowa H., W sprawie wnioskowania o struk­turach krewniaczych i związkach międzypokoleniowych na podstawie wybranych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, „Archeologia Polski” 1996, 41, z. 1–2, s. 176–180.
 • Żurek A., Wrocław około roku 1000, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznań, listopad 2000, red. Sz. Skibiński, Poznań 2001 s. 335–353.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef48ffbf-64c7-4869-bca7-9459ea8104ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.