PL EN


2016 | 17 | 1 | 62-71
Article title

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
REGIONAL DIVERSIFICATION OF THE STRUCTURE AREA OF UTILIZED AGRICUTURAL AREA IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było przedstawienie regionalnego zróżnicowania struktury obszarowej użytków rolnych (UR) gospodarstw ekologicznych w porównaniu do struktury we wszystkich gospodarstwach rolnych posiadających UR w Polsce. Bazowano zarówno na liczbie jak i powierzchni gospodarstw w grupach obszarowych UR. Do podziału województw na podzbiory podobne pod względem rozpatrywanych struktur wykorzystano metodę eliminacji wektorów. Ponadto, zbadano dynamikę badanych struktur w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (UE). Analiza pokazała, że rolnictwo, w tym w szczególności oparte na ekologicznych metodach wytwarzania jest regionalnie zróżnicowane. Zmiany analizowanych struktur w Polsce zmierzają do koncentracji ziemi i zmniejszania liczby gospodarstw o małej powierzchni UR w gospodarstwach rolnych, w tym znacząco w gospodarstwach ekologicznych.
EN
The purpose of this paper was to present the regional diversification of the structure area of utilized agricultural area (UAA) of organic farms compared to the diversification of the structure area of agricultural holdings with UAA in total in Poland. It was based both on the number and area of farms in the area groups of UAA. The vectors’ elimination method was used for the division of voivodeships into subsets similar in terms of analysed structures. In addition, it was investigated the dynamics of these structures in Poland after accession to the European Union. The analysis showed that agriculture, in particular based on organic methods of production is regionally diversified. Changes of the structures in Poland tend to land concentration and reduce the number of farms with a small area of UAA, significantly including organic farms.
Contributors
author
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978) Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny 2, 217-226.
 • Kopiński J., Krasowicz S. (2010) Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-BIP 22, 9-29.
 • Kopiński J., Matyka M. (2016) Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346), 57-79.
 • Kukuła K., red. (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków.
 • Matyka, M., Krasowicz, S., Kopiński, J., Kuś, J. (2013) Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB 32(6), 143-165.
 • Pięta P. (2007) Renty strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (4) 2007, 39–47.
 • Poczta W., Bartkowiak N. (2012) Regionalne zróżnicowanie rolnictwa polskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(23), 95-109.
 • Rudnicki R., Wiśniewski Ł., Kluba M. (2015) Poziom i struktura rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Roczniki Naukowe Seria 17 (3), 335-343.
 • Stany M. (2013) Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR-PAN, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/eurostat
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef4a351b-d3ba-49fc-9a7b-8c20d673b3a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.