PL EN


2013 | 21 | 71-88
Article title

Między opieką a kontrolą. Świadczenia socjalne jako narzędzie kontroli społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Between Protection and Control: Polish Social Protection System and the Chances of Inclusion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule funkcjonowanie polskiego systemu pomocy społecznej ujęto w perspektywie zachodzących w jego zakresie mechanizmów kontroli społecznej. Krytycznie analizując zapisy ustawodawstwa regulującego działalność instytucji pomocy społecznej, wskazano na te jej aspekty, których aktualny kształt zdaje się mieć największy wpływ na kształtowanie zachowań beneficjentów pomocy. Szczególną uwagę poświęcono celowi pomocy, który wyłania się z definiujących ją przepisów, zasadom jej przyznawania, oraz wysokości świadczeń.
EN
This paper discusses the functioning of the Polish social protection system in the perspective of its social control mechanisms. It proposes a critical analysis of legislative provisions which regulate the activity of social protection institutions and outlines those aspects which, in their present form, seem to have the major impact on shaping behaviors of beneficiaries. A special attention is paid to the aim of the assistance provided within the system, as it stems from the defining legislation, the principles under which such assistance is granted and the level of respective allowances.
Year
Volume
21
Pages
71-88
Physical description
References
 • Abucewicz, Monika (2008) Od pozytywizmu do postmodernizmu czyli kilka uwag o stawianiu Hegla z powrotem na nogach i o krytycznej refleksji nad ideologicznym wymiarem kontroli społecznej. [w:] Jerzy Kwaśniewski, red., Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Tom IX, Warszawa: IPSIR UW.
 • Auleytner, Julian (1996) Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej. Warszawa: WUW.
 • Dolny, Edward, Monika Maksim (2010) Ocena zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku. [w:] Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki, red., Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: WUP-UMK.
 • Foucault, Michel (2002) Porządek dyskursu. Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria.
 • Frieske, Kazimierz W., Paweł Poławski (1996) Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Warszawa: Interart.
 • Frieske, Kazimierz W. (1999) Marginalność społeczna – normalność i patologia. [w:] Kaziemirz W. Frieske, Paweł Poławski, Dariusz Zalewski, red., Marginalność i procesy marginalizacji. Warszawa: IPISS.
 • Frieske, Kazimierz W. (2012) Zamienił stryjek "społeczne" na "rynkowe". [w:] Marek, Bednarski, Kazimierz W. Frieske, red., Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska. Warszawa: IPISS.
 • Golinowska, Stanisława, red., (1997) Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie. Warszawa: IPiSS.
 • GUS Główny Urząd Statystyczny (2013) Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2012. (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, dostęp 29 kwietnia 2013).
 • Horwitz, Allan (1990) The Logic of Social Control. New York: Plenum Press.
 • Maciejko, Wojciech, Paweł Zaborniak (2010) Ustawa o pomocy społecznej: Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Maslow, Abraham (2006) Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.
 • Morawski, Rajmund (2010) Prometeusz w opresji? O funkcjonowaniu społecznym pracownika socjalnego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Poziom i minimum egzystencji w 2011 r. (2012) Warszawa: IPISS.
 • Poziom i struktura minimum socjalnego w 2011 r. (2011) Warszawa: IPISS.
 • Rakowski, Tomasz (2009) Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 823).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 959).
 • Rybka, Izabela (2006) Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991 – 2006. Możliwości i bariery zastosowania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej. „Ekonomia Społeczna Teksty” 23.
 • Rymsza, Marek, red., (2011) Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Siemaszko, Andrzej (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. RP, 2003 r., nr 228, poz. 2255).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. RP, 2004 r., nr 64, poz. 593).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef517670-708c-4e1b-abd6-d1209fbd4db3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.