PL EN


2018 | 7 | 187-194
Article title

Reformation as an Inspiration for Reforms of the Eastern Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Reformation was a phenomenon influencing transformations of the Orthodox Church and the Uniate Church in the multi-denominational Polish-Lithuanian state. In response to a particularly severe lack of education compounded by the influence of the Reformation in the Easter Churches, certain educational initiatives were undertaken, translation of the Bibleand liturgical texts into the Old Orthodox Church Slavonic language, acquainting people with new forms and ways of religious apologetics. Ideas initiated by the Reformation weredeveloped in the 16th century by Piotr Mohyła. Under the influence of the Reformation a new quality of relationships and social bonds was created in the Orthodox Church society of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The activities of laymen and Orthodox Church fraternities became more intensified. The ideas of the Reformation on soteriological subjects became an inspiration for part of Orthodox Church elites to enter into union with the Papacy.
References
 • L'Archivio Storico della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Città del Vaticano, Scritture Riferite Congrssi, vol. 11-16.
 • BARTNIK Cz. (2000), Piotr Mohyła jako reformator Cerkwi kijowskiej, “Roczniki Humanistyczne” 2, 25-33.
 • BENDZA M. (1983), Prawosławno-protestanckie tendencje unijne w XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenu ziem Rzeczypospolitej, “Rocznik teologiczny Chat” 25.2, 179-194.
 • CAZACU M. (1984), Pierre Mohila (Petru Movila) et la Roumanie: Essai historiąue et bibliographique, “Harvard Ukrainian Studies” 8.1-2, 188-221.
 • CHAUNU P. (1989), Czas reform: historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warszawa.
 • DZIĘGIELEWSKI J. (1982-1983), Pociej (Potij) Adam Hipacy, “Polski Słownik Biograficzny” 17, 28-34.
 • JOBERT A. (1994), Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1684, Warszawa.
 • KEMPA T. (2007), Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń.
 • LIEDKE M. (1994), System edukacji a przemiany językowe i kulturalne szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI w., “Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2, 7-19.
 • LULEWICZ H. (1977), Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Wazów, “Przegląd Historyczny” 68.3, 425-445.
 • ŁUŻNY R. (1996), Metropolita Piotr Mohyła: człowiek dialogu na pograniczu kulturowym greckosłowiańskim i łacińsko-polskim, “Acta Polono-Ruthenica” 1, 333-348.
 • NAUMOW A. (2017), Biblia i liturgia w systemie wartości kultury ruskiej Pierwszej Rzeczypospolitej, in: Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, M. KUCZYŃSKA (ed.), Warszawa, 121-140.
 • MELNYK M. (2000), Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej, “Studia Warmińskie” 37.2, 495-522.
 • MELNYK M. (2008), Św. Piotr Mohyła-reformator prawosławia w Rzeczypospolitej, “Ethos” 21.1, 99-116.
 • MELLER K. (2017), Luterańskie novum w kulturze polskiej XVI w., in: Luteranizm w kulturze pierwszej Rzeczypospolitej, K. MELLER (ed.), Warszawa, 7-25.
 • NOWAK A. Z. (2017), Reforma duchowieństwa wschodniego w Rzeczypospolitej w świetle ogólnego programu odnowy Kościoła, in: Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, M. KUCZYŃSKA (ed.), Warszawa, 174-195.
 • ŠEVČENKO I. (1996), Ukraina między Wschodem a Zachodem; Różne oblicza świata Piotra Mohyły; Polska w dziejach Ukrainy, Warszawa.
 • SNYDER T. (2006), Rekonstrukacja narodów. Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569-1999, Sejny.
 • SYSYN F. (1984), Peter Mohyła and the Kiev Academy in Recent Western Works: Divergent Views on Seventeenth-Century Ukrainian Culture, “Harvard Ukrainian Studies” 8.1-2, 155-187.
 • SZEGDA M. (1967), Działalność prawno organizacyjna metropolity Józefa IV Welamina Rutskiego: 1613-1637, Warszawa.
 • TOPOLSKA M.B. (1984), Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław.
 • ДМИТРЕВ М.В. (1990), Православие и реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине ХVI в., Москва
 • ПАСЛАВСКИЙ I. (2013), Ипатiй Потiй-Церковний дiяц, письменник, богослов, in: Ипатий Потий, I. ПАСЛАВСКИЙ (ed.), Лвьiв, 12-43.
 • ІСАЄВИЧ Я. (1966), Братства та їх роль у розвитку української культури XVI-XVIII ст., Киев.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef5f0962-9e36-4c15-aca0-faa4c1f03131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.