PL EN


2016 | 1 | 125-159
Article title

Організація та функціонування Залізничних військ Західно-Української Народної Республіки в 1918–1919 рр.

Content
Title variants
PL
Organizacja Wojsk Kolejowych Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 1918–1919
EN
The organization of the Galician Army’s railway troops 1918–1919
Languages of publication
UK
Abstracts
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące stworzenia i rozwoju wojsk kolejowych ZURL. Opisano działalność struktur kolejowych (Kolejowy Urząd Wojskowy, Kolejowy kureń – później warsztat (ukr. Depo), dokonano analizy najważniejszych problemów organizacji służby kolejowej zarówno w Galicji, jak i na Nadnieprzu: problem powojennej odbudowy infrastruktury kolejowej, problem transportowania wojsk byłej rosyjskiej i austro-węgierskiej armii, brak kwalifikowanych pracowników, węgla i drewna, problemy z zaopatrzeniem. Istotnym elementem struktury wojsk kolejowych były siły opancerzone, a mianowicie pociągi opancerzone. W większości wypadków własnością Armii Halickiej w Galicji były pociągi opancerzone o prymitywnej konstrukcji. Na Naddnieprzu udało się zdobyć rosyjskie wzorce fabryczne. Pociągi opancerzone brały udział zarówno w operacjach ofensywnych, jak i obronnych.
EN
The creation and the development of the Galician Army’s railway troops are described. Activity of the railway structures is considered (Railway Military Council, Railway Kuren, afterwards – Depot). Main problems, which railroads had to solve during organization of their service in the Galicia and Naddniprianschyna (Great Ukraine) are analysed. Among them: problems with the post-war renewal of the railway infrastructure, lack of skilled workers, coal and wood, problems with food providing. Armoured railroad cars, especially armoured trains, were an important part of the railway troops. Galician Army in Galicia mostly had an armoured trains of primitive construction, produced by their own. In the Naddniprianschyna it was succeded to take Russian plant samples. Armoured trains were used to support offensive and defensive operations.
Contributors
 • Narodowy Uniwersytet im. I. Franka (Lwów, Ukraina)
References
 • AAN, nr 38, Centralna Agencja Polska w Lozannie, sygn. PP II/193, Sprawy wojskowe i działania wojenne w kraju i na kresach. (Sprawy wojskowe w Galicji. Walki w Galicji Wschodniej. 6.11.1918 – 31.12.1918).
 • AAN, nr 45, Kolekcje opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Litwą, Lotwą, Rosyjską Republiką Radziecką, Ukrainą, sygn. 57, Odpis do Ministerstwa spraw zewnętrznych. Raport oficera łącznikowego w Budapeszcie majora Tobaczyńskiego dnia 9.I.1919.
 • BN, Kolekcija dokumentiw Naukowoho towarystwa imeni T. Szewczenka, MF 87299, Państwowy Sekretariat Spraw Wojskowych. Sprawy kadrowe korpusu oficerskiego i podoficerów Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Organizacja Służby Kwatermistrzowskiej. 1919.
 • BN, Kolekcija dokumentiw Naukowoho towarystwa imeni T. Szewczenka, MF 87300, Naczelne Dowództwo Armii Galicyjskiej (NKGA). Schematy organizacyjne, wykazy stanu, rozkazy, dziennik wydarzeń frontowych pol. III 1916. Naczelna Intendentura Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Kancelaria Prezydium Ukraińskiej Rady Narodowej. 1916–1920.
 • BN, Kolekcija dokumentiw Naukowoho towarystwa imeni T. Szewczenka, MF 87501, Dzienniki i wspomnienia dotyczące lat 1917–1920.
 • BN, Kolekcija dokumentiw Naukowoho towarystwa imeni T. Szewczenka, MF 92062, Ministerstwo Komunikacji UNR i Stowarzyszenie pracowników Ministerstwa: spisy osób, okólniki, raporty, korespondencja, 1919.
 • CDAWOW, fond 2188, op. 1, poz. 15, Operatywni zwedenia wijskowych hrup pro chid wojennych dij, bojowyj, prodowolczyj stan wijsk i zabezpieczennia ich zbrojeju. Statystyczni widomosti pro osobowyj skład korpusiw i hrup.
 • CDAWOW, fond 2188, op. 1, poz. 18, Operatywni donesennia wijskowych hrup ta rozporiadżenja Naczalnoji Komandy pro roztaszuwannia wijsk i chid wojennych dij.
 • CDAWOW, fond 2188, op. 1, poz.19, Operatywni donesenia wijskowych hrup ta rozporiadżenia Naczalnoi Komandy ukraińskoho wijska pro chid wojennych dij ta roztaszuwania wijsk.
 • CDAWOW, fond 2192, op. 1, poz. 1, Lystuwannia z NKHA ta nakazy po Armii pro orhanizaciju 4-ho ta 5-ho korpusiw, pro pokraszennia roboty sztabiw, pryznaczennia na slużbu, zwernennia delehacji politycznych, proswitnych ta ekonomicznych orhanizacij Drohobyckoho powitu pro zwilnennia powitu wid rekwizycij ta in.
 • CDAWOW, fond 2192, op. 1, poz. 2, Lystuwannia z NKHA, nakazy po Armii pro wydilennia kosztiw dla potreb Armiji, pryznaczennia na slużbu, wijskowu mobilizaciju starszyn, widnoszennia wijska do cywilnoho naselennia, wijskowi dii w Armii ta in.
 • CDAWOW, fond. 2192, op. 2, poz. 4, Nakazy ta rozporiadżennia Dyktatora ZoUkrainy, widomosti ta zwity uriadowciw ta wijskowych naczalnykiw pro sta – nowyszsze w Halyczyni. Lystuwannia z wijskowymy ustanowamy, Czerwonym Chrestom pro postaczannia HA furażem, prodowolstwom, medykamentamy, statut ukraińskoho rachunkowo-strileckoho towarystwa “Sicz”, ankety ta poswidky slużbowciw wijskowych ustanow HA.
 • CDIAU, fond 309, op. 1. poz. 1564, Wospominanija czotaria ukraińskoi halickoi armii Lanczuka Iwana “Kriwawym szlachom ІІІ kurenja 5 sokalskoi bryhady ukraińskoi halickoi Armii 1918–1920 rr.”.
 • CDIAU, fond 309, op. 1. poz. 1693, Statja studentki uczytelskoi seminarii w Peremyszlie Onysko Hali “Spomyny brata, czotarja UHA”.
 • CDIAU, fond 581, op. 1, poz. 146, Nakazy ta operatywni zwity naczalnoji intendatury Halyckoji Armiji pry Komandi Etapu Armiji ta okrużnych komanduwań w Kolomyji, Sambori ta Czortkowi.
 • CDIAU, kol. 9, MF 87300, Naczalna Komanda Halyckoji Armiji. Orhanizacijni schemy, wykazy stanu, rozkazy, dennyk wijskowych podij na fronti. Naczelna Intendatura UHA. Kancelaria Prezydium Ukrainskoi Nacionalnoi Rady. 1916–1920.
 • Klimecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów I Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa 2000.
 • Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002.
 • Wawrzyński T., Akta dotyczące wojskowych dziejów Lwowa w latach 1912– 1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego, [w:] “Studia i materiały do historii wojskowości”, t. XXXVI, 1994. – s. 309–312.
 • Бемко В., Державний секретаріат військових справ, [w:] Українська Га- лицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. Матеріяли до історії, red. Д. Микитюк, Вінніпег 1958, t. 1. – s. 61–70.
 • Боберський І., Щоденник, 1918–1919 рр., red.: Ю. Мицик, Київ 2003.
 • Бородієвич Є., В чотирикутнику смерти. Причинки до трагедії УГА на Великій Україні. (Із воєнного записника 3-тьої бригади), Нью-Йорк 1975.
 • Буцманюк Ю., Залізнодорожна Військова Управа (ЗУВ), [w:] Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918– 1920 рр. Матеріяли до історії, red. Д. Микитюк, Вінніпег 1958, t. 1. – s. 297–305.
 • Галицький Голос, 1919.
 • Д. М. Короткі історичні нариси бригад УГА [w:] Українська Галицька армія. У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918–1920 рр. Ма- теріяли до історії, red.: Д. Микитюк, Вінніпег 1958, t. 1. – s. 85–126.
 • Денник Начальної Команди Української Галицької армії, Нью-Йорк 1974.
 • Дєдик О., Війна на залізничних коліях. Панцерники УГА, “Літопис Червоної Калини”, Львів 1992.
 • Дєдик О., Гонитва за мостами: боротьба за переправи через Дністер під час українсько-польської війни 1918–1919 років, “Цитаделя. Львівський мілітарний альманах”, Львів 2010, s. 25–35.
 • Дрогобицький листок, 1918.
 • З XIV бригадою на Великій Україні, “Літопис Червоної Калини”, 1935.
 • Карпинець І., Історія 8-ої Галицької бригади, “Літопис Червоної Калини”, za 1932–1935.
 • Карпинець І., Панцерний потяг ч. 2, “Історичний календар-альманах на 1936 р.”, Львів 1935.
 • Кищикевич М., Коротка історія І куреня Х-ої Бригади, “Літопис Червоної Калини”, Львів 1937.
 • Микитюк Д., Четверта Золочівська Бригада УГА, [w:] Золочівщина ми- нуле і сучасне. Розвідки, спомини, публікації, пам’ятки, постаті, red.: М. Дубаса, Львів 2006.
 • Міхула О., Державні залізниці З.О.У.Н.Р., “Літопис Червоної Калини” Львів 1935.
 • Монджейовський Д., Залізно-дорожне Депо У.Г.А., “Літопис Червоної Калини”, Львів 1938.
 • Народ, 1919. Організація та функціонування Залізничних військ…
 • Нове життя, 1918–1919.
 • Ортинський В., Силові структури Західно-Української Народної республіки, Львів 2004.
 • Печенюк С., Бронепотяги – фортеці на рейках, “Технічні досягнення минулого”, Київ 2010, s. 28–40.
 • Реєнт О., Рубльов О., Українські визвольні змагання 1917–1921 рр., Київ 1999, t. 10.
 • Садлич І., На панцирці під Хировом, “Літопис Червоної Калини”, Львів 1939.
 • Станімір О., Моя участь у визвольних змаганнях 1917 – 1920, Торонто 1966.
 • Тимченко Р., Воєнно-політичне й економічне співробітництво УНР і ЗОУНР в першій половині 1919 р., “Український історичний збірник”, Київ 2010, s. 202–215.
 • Тинченко Я., Панцирні потяги, панцерники та залізничні війська у Визвольній війні 1917–1920 рр.: науково-популярне видання, Київ 2012.
 • Ткачук П., Сухопутні війська Збройних сил України доби революції 1917– 1921 рр., Львів 2009.
 • Український голос, 1918.
 • Футулуйчук Д., Організаційно-правові засади участі залізничної жан – дармерії у військово-організаційному і транспортно-технічному забезпе – ченні воєнних операцій ЗУНР у 1918–1920 рр., “Науково-інформаційний вісник”, 6/2012, s. 87–93.
 • Футулуйчук Д., Участь жандармерії в державному будівництві та за- хисті суверенітету ЗУНР, [w:] дис… канд.іст.наук: 20.02.22, Львів 2004.
 • Цегельський Л., Від легенд до правди, Львів 2003.
 • Чортківська офензива, Мюнхен 1953.
 • Шанковський Л., Українська Галицька армія, Львів 2010.
 • Яворівський Є., Чортківська офензива і відворот за Збруч в освітленні Начальної Команди, “Літопис Червоної Калини”, Львів 1935.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef6af5ba-400c-4b1e-a782-31f4049867ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.