Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 62 | 1 | 87 - 100

Article title

Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych.

Content

Title variants

EN
Possibilities and consequences of using an expert opinion survey and delphi interviews in sociological studies. Some examples of application into research practice.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano technikę wywiadów eksperckich oraz ich szczególnej podklasy – wywiadów delfickich. Wskazano przyczyny, dla których zastosowanie tej techniki w socjologicznej praktyce badawczej jest współcześnie uzasadnione. Omówiono skrótowo doświadczenia z wykorzystaniem wywiadów eksperckich (w tym: delfickich) w innych dyscyplinach naukowych oraz w badaniach aplikacyjnych. Charakterystyka wywiadów eksperckich (w tym: delfickich) została uzupełniona o prezentację własnych doświadczeń badawczych. Artykuł kończą rozważania dotyczące konsekwencji, z jakimi wiąże się odwołanie w badaniach socjologicznych do wiedzy fachowej i doświadczenia aktorów społecznych. Odnosi się to przede wszystkim do konieczności przemodelowania dotychczasowej roli socjologa oraz respondenta. Sama relacja badacza i badanego powinna zostać przeformułowana w kierunku relacji partnerskiej, kosztem relacji władzy i/lub statusu. W artykule wskazane są te obszary dociekań socjologicznych, w których przypadku wykorzystanie wywiadów eksperckich (w tym: delfickich) jest szczególnie uzasadnione.
EN
In the article the technique of an expert opinion survey and Delphi interviews (as a kind of expert interviews) is described. Reasons for using those interviews in contemporary sociological investigations are presented as well. Experiences of implementing those interviews into research practice of other disciplines of science and among applied researches are shortly shown. The description of the expert opinion survey and Delphi interviews is enlarged with presentation of an own research experiences. In the article some consequences of referring among academic sociological investigations to expertise and experience of social actors are analyzed. Those consequences mean the necessity of redefining the role of a sociologist and a respondent. The relation of the sociologist and the respondent should be redefined in order to implement the factor of partnership and diminish significance of the aspect of power and status. In the article some areas of sociological researches are suggested as especially adequate for using the expert opinion survey and Delphi interviews.

Year

Volume

62

Issue

1

Pages

87 - 100

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Babbie E. 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bendyk E. 2007, Ray Kurzweil: Faust współczesny, „Polityka” 8.03.2007.
 • Churchill G.A. 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dittmann P. 2008, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Flis A. (oprac.) 1999, Wyzwania wobec nauk społecznych u progu XXI wieku, Kraków: Universitas.
 • Frankfort - Nachmias Ch., Nachmias D. 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Giza A. 1985, Językowe niepowodzenia respondentów w badaniach socjologicznych, w: K. Lutyńska (red.), Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, Warszawa: IFiS PAN.
 • Kodeks Etyki Socjologa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w dniu 25 marca 2012 r.
 • Kuehnelt - Leddihn E. 2008, Demokracja – opium dla ludu?, Łódź-Wrocław: Thesaurus.
 • Lutyński J. 1994, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Magruk A. 2005, Foresight – nowa metoda prognozowania heurystycznego, w: L. Kiełtyka, J. Nazarko (red.), Technologie i prognozowanie w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P. 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa: PWN.
 • Neyman - Mascarou E. 1985, Socjolog i maski, w: E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki (red.), O społeczeństwie i teorii społecznej: księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, Warszawa: PWN.
 • Nowicki M., Fialova Z. 2001, Human Rights Monitoring, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Osiatyński W. 2004, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
 • Pokorska A., Sztabiński F. 2000, Ankieterzy o swojej pracy, w: Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Podręcznik ankietera, Warszawa: SMG/KRC Poland Media SA i IFiS PAN.
 • Postman N. 2004, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Wydawnictwo Literackie „Muza”.
 • Przybyłowska I. 1978, Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny” XXX.
 • Rajca L. 2007, Demokracja, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.
 • Rogut A., Piasecki B. 2008, Delphi. Technologie przyszłości, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 • Rostocki W.A. 1992, Bezradny respondent. Trudność pytań w wywiadzie kwestionariuszowym, Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rostocki W.A. 1999, Socjologia a prywatność, „Przegląd Socjologiczny” XLVIII.
 • Sawiński Z. 2000, Metody doboru respondenta, w: Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Podręcznik ankietera, Warszawa: SMG/KRC Poland Media SA i IFiS PAN.
 • Staszyńska K.M. 1989, Wiarygodność respondentów w socjologicznych badaniach ankietowych, Warszawa, Kraków, Wrocław: ZN. im. Ossolińskich.
 • Stempień J.R. 2012, Obywatelski monitoring władzy państwowej i samorządowej w działalności wybranych organizacji pozarządowych – praca doktorska obroniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 18.06.2012, dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Supernat J. 2005, Zarządzanie, Wrocław: Kolonia Ltd.
 • Sztumski J. 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • www.eei.com.pl
 • www.pentor-arch.tnsglobal.pl
 • www.pi.gov.pl
 • www.research-pmr.com
 • Wyka A. 1993, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: IFiS PAN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ef6c72c2-5e31-409f-b72f-64767acaeeed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.