PL EN


2004 | 7 | 19-36
Article title

Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dniu 27 listopada 2000 r. Rada Unii Europejskiej, korzystając z kompetencji przyznanych jej zgodnie z art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską , przyjęła dyrektywę ustanawiającą ogólne warunki równego traktowania w zatrudnieniu (2000/78/WE) . Dyrektywa podejmuje kwestie związane ze zwalczaniem dyskryminacji m. in. ze względu na religię lub przekonania, co – już samo w sobie – sytuuje ją wśród aktów budzących zainteresowanie z punktu widzenia prawa wyznaniowego. Należy ona ponadto do nielicznych aktów pochodnego prawa wspólnotowego, w których wyraźnie podjęta została problematyka związana z sytuacją prawną Kościołów i innych organizacji, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach. Znaczenie tej dyrektywy z perspektywy polskiej dodatkowo wzmacnia fakt, że pod jej wpływem została dokonana jedna z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy.
Year
Volume
7
Pages
19-36
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • A. Przyborowska-Klimczak, Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku, „Prawo - Administracja - Kościół”, 2000, nr 2-3, s. 43-56;
 • C. Mik, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w: Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4 września 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 153.
 • F. Onida, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del trattato sull'Unione Europea, “Diritto ecclesiastico”, 2001, cz. 1, s. 904-905.
 • G. Robbers, Europa e religione: la dicchiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del trattato di Amsterdam, „Quaderni del diritto e politica ecclesiastica”, 1998, nr 2, s. 393-397;
 • H. Juros, Klauzula o Kościołach w Układzie Maastricht II, w: Europa i Kościół, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 121-135;
 • H. Misztal, Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2002, t. 4, s. 6-14.
 • L. Florek, Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2002, nr 5, s. 3.
 • M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2004, s. 105.
 • M. Matey-Tyrowicz, „Europeizacja” polskiego prawa pracy, w: System prawa RP w procesie europeizacji, red. M. Matey-Tyrowicz, Warszawa 2002, s. 151-174.
 • M. Matey-Tyrowicz, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym, w: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002, s. 589-593.
 • M. Rynkowski, Status prawny Kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 63-66.
 • M. Winiarczyk-Kossakowska, Wolność sumienia i religii, „Studia Prawnicze”, 2001, nr 1, s. 28.
 • P. Erdö, Wpływ prawa Unii Europejskiej na wewnętrzne prawo Kościołów, w: Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat 1Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4 września 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 116.
 • P. Stanisz, Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 423-425.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef6d8c0e-8f7e-4ab5-b92c-fd030ad5df3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.