PL EN


2018 | 9 | 3 | 269-274
Article title

Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu

Content
Title variants
EN
The Possibility of Training Mediators With the Use of E-learning
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
E-learning staje się coraz powszechniejszą formą nauczania. Wykorzystują go również uczelnie wyższe w ramach studiów, przeważnie łącząc kształcenie tradycyjne z tym na odległość. Nauczanie zdalne ma zarówno mocne, jak i słabe strony. W wielu obszarach kształcenia może być skutecznie wykorzystywany. Jednym z kluczowych aspektów szkoleń przygotowujących do peł-nienia funkcji mediatora jest rozwijanie kompetencji mediacyjnych uczestników. Ten rodzaj kom-petencji, podobnie jak kompetencje społeczne, może być rozwijany podczas pracy w grupie. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości korzystania z e-learningu w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych przygotowujących do pełnienia funkcji mediatora.
EN
E-learning is becoming a more and more popular form of training. It is also used by universi-ties mainly through combining traditional teaching with e-learning. E-learning has both advantages as well as disadvantages. It is, however, possible to employ this form of training effectively in many areas. One of the key aspects of the training which prepares the attendees to the role of a mediator is to develop their mediation competences. This form of competence, similarly to social competences, can be developed during group work. Hence, the aim of the study is to present the possibilities of using e-learning within the framework of training and post-graduate studies prepar-ing for the profession of a mediator.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
269-274
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska
  • Magister, doktorantka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska
References
  • Drążek, Z., Komorowski, T. (2005). Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu. Pobrane z: www.e-edukacja.net (26.04.2018).
  • Grabania-Mukerji, M. (2011). E-learning w edukacji. Pobrane z: www.ejournals.eu/ZG/2011/ Zeszyt-3/art/5778 (26.04.2018).
  • Kalisz, A., Zienkiewicz, A. (2009). Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Lewicka-Zelent, A. (2014). Analiza zasobów osobistych uczestników szkolnego warsztatu media-cyjnego. Opole: Scripotorium
  • Lewicka-Zelent, A. (2015). Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w para-dygmacie sprawiedliwości naprawczej. Lublin: Wyd. UMCS.
  • Nahotko, M. (2006). Nauczanie zdalne (e-learning) w polskich szkołach wyższych. Pobrane z: www.skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e02/nahotko-n.pdf (26.04.2018).
  • Smal, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe WSOWL, 3 (153), 105–114.
  • Zalewska, E. (2015). Jakość kursów e-learning. Pobrane z: www.dspace.uni.lodz.pl (26.04.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef6e5afa-3bfc-4d8b-b401-ea3412eee951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.