PL EN


2019 | 3(32) | 25-40
Article title

Determinanty rozwoju potraumatycznego u osób z doświadczeniem psychozy podlegających detencji w świetle psychologii pozytywnej

Content
Title variants
EN
Determinants of Posttraumatic Growth in a Group of Detained Patients with Psychosis in View of Positive Psychology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca dotyczy czynników osobowościowych i sytuacyjnych wiążących się ze wzrostem potraumatycznym u osób chorujących na schizofrenię, które doświadczyły różnego rodzaju sytuacji traumatycznych. Wzrost potraumatyczny to pozytywne zmiany, które nastąpiły w wyniku zmagania się przez jednostkę z traumatyczną sytuacją życiową. Zmiany te obejmują: percepcję siebie, relacje z innymi ludźmi oraz filozofię życiową. W badaniu dokonano porównania między dwoma grupami: osób chorujących na schizofrenię, które popełniły czyn zabroniony w stanie niepoczytalności i podlegają detencji oraz osób chorujących na schizofrenię, które nie mają tego typu doświadczeń. Grupą badaną były osoby, które popełniły czyn zabroniony i przebywają na detencji (N=30), a grupą kontrolną – pacjenci hospitalizowani w oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej (N=30). Celem badania była próba określenia znaczenia rodzaju wydarzenia traumatycznego i jego nasilenia dla możliwości rozwoju potraumatycznego. W badaniu sprawdzone zostało, w której z badanych grup wystąpi wyższy poziom wzrostu potraumatycznego. Przedmiotem badania było również sprawdzenie, jakie czynniki osobowościowe wiążą się z występowaniem zjawiska wzrostu potraumatycznego u badanych osób. Jako prawdopodobne determinanty wzrostu potraumatycznego zostały wybrane następujące zmienne: poczucie własnej skuteczności oraz mocne strony charakteru. Do pomiaru badanych zmiennych użyto: Kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru IPIP-VIA, Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności oraz Inwentarza Potraumatycznego Rozwoju. Wyniki wykazały dodatnią korelację poczucia własnej skuteczności oraz poszczególnych mocnych stron charakteru ze wzrostem potraumatycznym w grupie badanej. Grupa badana uzyskała średnio wyższe wyniki w poziomie wzrostu potraumatycznego niż grupa kontrolna.
EN
The study concerns the relationship of personality and situational factors with posttraumatic growth in people suffering from schizophrenia who have experienced various types of traumatic situations. Posttraumatic growth is a positive change that occurs as a result of the individual’s struggle with a traumatic life situation. These changes include: self-perception, relationships with other people, and life philosophy. The study compared two groups: people suffering from schizophrenia who committed a criminal act in a state of insanity and are subject to detention and those suffering from schizophrenia who did not commit any offenses. The study group included people who committed a prohibited act and are detained (N=30), and the control group – patients hospitalized in the Daily Ward of Psychiatric Rehabilitation (N=30). The aim of the study was to determine the significance of the type of traumatic event and its severity for the possibility of posttraumatic growth. The study examined which group of patients would experience a higher level of posttraumatic growth. The aim of the study was also to investigate what personality factors are associated with the occurrence of posttraumatic growth in individuals. The following variables were selected as probable determinants of posttraumatic growth: self-efficacy and strengths of character. The following tools were used to measure the examined variables: IPIP-VIA Questionnaire to measure the strengths of the character, the General Self Efficacy Scale and the Posttraumatic Growth Inventory. The results revealed a positive correlation between self-efficacy and individual strengths of character with posttraumatic increase in the study group. The study group presented higher results in posttraumatic growth than the control group.
Year
Issue
Pages
25-40
Physical description
Dates
published
2019-11-08
Contributors
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
References
 • Bronowski P., Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, 2012
 • Calhoun L., Tedeschi R., Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence, ,,Psychological Inquiry” 2004, Nr 15/1
 • Calhoun L., Tedeschi R., The Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations, ,,Psychological Inquiry” 2004, Nr 15/1
 • Goodman L. A., Corcoran C., Turner K., Yuan N., Green B. L., Assessing traumatic event exposure: general issues and preliminary findings for the Stressful Life Events Screening Questionnaire, „Trauma Stress” 1998, Nr 11/3
 • Juczyński Z., Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2000, Nr 4
 • Kallay E., Miclea M., The role of meaning in life in adaptation to life-threatening illness, „Cogniţie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior” 2007, Nr 11/1
 • Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002
 • Lis-Turlejska M., Zdarzenia traumatyczne – sposoby definiowania, pomiar i rozpowszechnienie, [w:] Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia, red. Strelau J., Zawadzki B., Kaczmarek M., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
 • Mazor Y., Gelkopf M., Mueser K. i Roe D., Posttraumatic growth in psychosis, „Frontiers in Psychiatry” 2016, Nr 7
 • Mueser K. T., McGurk S. R., Schizophrenia, „Lancet” 2004, Nr 363
 • Najderska M., Cieciuch J., Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru, ,,Studia Psychologica UKSW” 2013, Nr 13/1
 • Ogińska-Bulik N., Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły, Warszawa, Wydawnictwo Difin SA, 2013
 • Ogińska-Bulik N., Potraumatyczny wzrost – zróżnicowanie ze względu na rodzaj doświadczonego zdarzenia oraz płeć i wiek badanych osób, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica” 2013, Nr 17
 • Ogińska-Bulik N., Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych, [w:] Psychologia kliniczna, red. Cierpiałkowska L., Sęk H., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar, „Psychiatria” 2010, Nr 7/4
 • Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Konsekwencje doświadczanych negatywnych wydarzeń życiowych – objawy stresu pourazowego i potraumatyczny wzrost, „Psychiatria” 2012, Nr 9/1
 • Peterson C., Park N., Pole N. i in., Strengths of Character and Posttraumatic Growth, „Journal of Traumatic Stress” 2008, Nr 21/2
 • Tedeschi R., Calhoun L., The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma, „Journal od Traumatic Stress” 1996, Nr 9/3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef73b94e-8623-4b2d-8468-3a5780359787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.