Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 45-57

Article title

WSPÓŁCZESNY WYMIAR FUNKCJONOWANIA WYSOKOJAKOŚCIOWYCH PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH W POLSCE

Content

Title variants

EN
THE CONTEMPORARY DIMENSION OF THE FUNCTIONING OF HIGH-QUALITY TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS IN POLAND

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The study introduces the issues of high-quality regional and traditional products on the contemporary single European market. It shows the changes that have taken place on this market in recent years, not only in Poland but also in other countries. The concept of regional and traditional products is also defined here, as well as a historical outline of the creation of these products and the procedure for registering regional and traditional products at both national and European Union level in recent years. Attention was also paid to the information need related to emphasizing health features and a significant quality advantage of this type of products among mass products manufactured by conventional methods. Practical marketing activities carried out on the market by producers of this type of food were also shown.

Year

Volume

Pages

45-57

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Baza danych DOOR, stan na 16.10.2018 r.
 • Borowska A., Tendencje zmian na rynku tytoniowym w Polsce w latach 1990–2006, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 73.
 • Czarnecki K., Produkcja i podaż produktów regionalnych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2012, t. 14, z. 1.
 • Duczkowska-Piasecka M., Tradycyjna żywność na obszarach wiejskich. Specyfika budowy rynku, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Jasiński J., Rzytki M., Produkty regionalne, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Kijak E., Produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, „AgroBazar” 2008, nr 4–5.
 • Kilar J., Kusz B., Ruda M., Produkty regionalne i tradycyjne innowacyjnym powrotem do korzeni żywności, „Wiadomości Zootechniczne” 2019, t. 57, nr 1.
 • Krajewski K., Zabrocki R., Rynek produktów tradycyjnych – szanse, potrzeby, możliwości, [w:] Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, red. Z. J. Dolatowski,
 • D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2008.
 • Kupracz M., Z problematyki żywności tradycyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, nr 4.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2515/94 z dnia 9 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1848/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/97 z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/98 z dnia 22 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • Russak G., Idea produktów regionalnych lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości, a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • Sieczko A., Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2014, t. 2.
 • Stasiak A., Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2015.
 • Sylvander B., WP3. Link between Origin Labeled Products: and rural development. Final Report, Concerned Action DOLPHINS (Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability), INRA-UREQUA, Le Mans 2002.
 • Winawer Z., Przetwórstwo lokalne – definicje i przykłady. Systemy jakości żywności, [w:] Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja. Kompendium dobrych praktyk, Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, Warszawa 2013.
 • Winawer Z., Wujec H., Wspólna polityka rolna – produkty regionalne i tradycyjne ważnym źródłem dochodu dla producentów, poszukiwane przez konsumentów, atrakcyjne dla turystów, sprzyjające ochronie środowiska, [w:], eidem, Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej.
 • Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ef741725-9369-401d-85b1-70356c5fd598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.