PL EN


2007 | 07 | 7-25
Article title

Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz

Content
Title variants
EN
Tomasz Szadek – composer, singer, priest
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
07
Pages
7-25
Physical description
Contributors
 • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
References
 • Acta sacretorum venerabilis capituli dominorum vicariorum Eccl.Cath.Crac. Anno Domoni 1603, zbiory Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie.
 • Biega ski K. i in., Mała encyklopedia muzyki, Warszawa 1981.
 • Chomi ski J., Lissa Z. (red.), Historia muzyki powszechnej, t. 1: Do renesansu wł cznie,Warszawa 1957.
 • Chomi ski J. (red.), Słownik muzyków polskich, t. 1–2, Warszawa 1962.
 • Chomi ski J., Wilkowska-Chomi sja K., Historia muzyki, cz. 1, Kraków 1989.
 • Chybi ski A., Krakowskie inwentarze muzyczne z XVI w., „Kwartalnik Muzyczny”1912, nr 3, s. 253–262.
 • Chybi ski A., Materiały do dziejów królewskiej kapeli rorantystów na Wawelu 1540–1624, cz. 1, Kraków 1910.
 • Chybi ski A., Msza pastoralna Tomasza Szadka, „Muzyka Ko cielna” 1928, nr 1–9,11/12; 1929, nr 1, 3, 5.
 • Chybi ski A., Muzyka ko cielna polska w XVI stuleciu w wietle ostatnich bada ,„Miesi cznik Ko cielny” 1911, sierpie –wrzesie , s. 116–127.
 • Chybi ski A., Nowe materiały do dziejów królewskiej kapeli rorantystów w KaplicyZygmuntowskiej na Wawelu, [w:] Ksi ga pami tkowa ku czci Oswalda Balzera,Lwów 1925.
 • Chybi ski A., Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800, Kraków 1949.
 • Chybi ski A., Trzy przyczynki do historii muzyki w Krakowie w pierwszej połowie XVII w. (Nowe materiały do biografii Tomasza Szadka; Inwentarz muzyczny [ksi garni Z.
 • Kasserna] z r. 1602, Do historii kapel jezuickich), [w:] Prace polonistyczne ofiarowane Janowi Łosiowi, Warszawa 1927.
 • Chybi ski A. (1910), Ze studyów nad polsk muzyk wokaln , wielogłosow w XVI stuleciu, „Przegl d Muzyczny” 1910, R III.
 • Czepiel T. Z., Kesner and the Music Book Trade at the Beginning of the Seventeenth Century: An Inventory of 1602, „Musica Jagellonica” 1997, Vol. 2.
 • Dzi bowska E. i in. (red.), Encyklopedia muzyczna PWM. Cz biograficzna, t. 10, Kraków 2007.
 • Encyklopedia muzyki, Warszawa 2001.
 • Estreicher K., Bibliografia polska, Kraków.
 • Feicht H. (red.), Muzyka staropolska, Kraków 1966.
 • Feicht H., Tomasz Szadek. Officium „Dies est laetitiae”, „Wydawnictwo Dawnej Muzyki Polskiej” 1957, t. 33.
 • Głuszcz-Zwoli ska E., Muzyka nadworna ostatnich Jagiellonów, Kraków 1988.
 • Jachimecki Z., Kilka niekompletnych kompozycji wielogłosowych mistrzów polskich z XVI w., „Kwartalnik Muzyczny” 1911, nr 1, s.36–38.
 • Jachimecki Z., Muzyka ko cielna polska w XVI stuleciu w wietle ostatnich bada , „Miesi cznik Ko cielny II” 1911, nr 8/9.
 • Jachimecki Z., Muzyka polska od czasów najdawniejszych do roku 1930, cz. 1: Epoka Piastów i Jagiellonów, cz. 2: Epoka królów elekcyjnych do upadku niepodległo ci 1572–1795, [w:] Brückner A. (red.), Polska, jej dzieje i kultura, Warszawa 1928– 1932; Kraków 1929–1932.
 • Jachimecki Z., Muzyka polska w rozwoju historycznym od czasów najdawniejszych do doby obecnej, t. 1, cz. 1: Od Bogurodzicy do Chopina wł cznie, Kraków 1948.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef7d4774-f59d-452a-bfb7-72fc96291dd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.