PL EN


2019 | 3(152) | 81–96
Article title

Instytucja zastępcy senatora w latach 1935–1939

Authors
Content
Title variants
EN
The institution of Deputy Senator in the years 1935–1939
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The election of Deputy Senators in the years 1935–1939 was carried out by the provincial electoral college on the same day and according to the same principles that applied to the choice of Senators. The Deputies took the Senator’s seat when it became vacant during the term of the Senate. The institution of the Deputy Senator was a very interesting solution allowing to avoid the need to organise supplementary elections to the Senate. Between 1935 and 1939, 125 persons exercised the function of Deputy Senator, including such well-known figures of public life as Wanda Norwid-Neugebauerowa and General Stanisław Taczak.
Year
Issue
Pages
81–96
Physical description
Contributors
 • Dr, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkoposkim, Zakład Administracji
References
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, sygn. akt 53/474/0/1.47/1457, 53/474/0/1.47/1462, 53/474/0/1.47/1459, 53/474/0/1.47/1462.
 • Rozkazy dzienne dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie Rozkaz nr 46 z 13 grudnia 1943 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie, sygn. akt R. 10 (5).
 • Sprawozdanie stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu III kadencji, 4 lipca 1935 r.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Senatu (IV kadencji), 4 i 5 października 1935 r.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 4. posiedzenia Senatu IV kadencji, 12 grudnia 1935 r.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 4 posiedzenia Senatu IV kadencji, 24 czerwca 1936 r.
 • Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. RP z 1935 r. nr 30, poz. 227.
 • Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. — Ordynacja wyborcza do Senatu, Dz.U. RP z 1935 r. nr 47, poz. 320.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 754.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1208.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 294.
 • Bedyński K., Żony naczelników, „Forum Penitencjarne” 2014, nr 3.
 • Brzoza C., Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918–1945), Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2001.
 • Car S., Podoski B., Główne wytyczne nowej konstytucji, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1935.
 • Car S., Podoski B., Ordynacje wyborcze do sejmu i senatu, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1935.
 • Czajowski J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922–1927. Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Czajowski J., Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
 • Cygan W., Oficerowie Legionów Polskich, t. II, Barwa i Broń, Warszawa 2006.
 • Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W.S. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Ehrlich L., Opinia dotycząca ankiety na temat reformy ordynacji wyborczej do sejmu i senatu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, z. 1.
 • Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Hapanowicz P., Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej (1922–1939), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007.
 • Komarnicki W., Uwagi prawnicze o projekcie nowej konstytucji polskiej, Księgarnia Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1935.
 • Komarnicki W., O ustroju państwa i konstytucji (reprint), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 229.
 • Komarnicki W., Opinia dotycząca ankiety na temat reformy ordynacji wyborczej do sejmu i senatu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1939, z. 1.
 • Konstytucja Polska z dnia 23 kwietnia 1935 roku wraz z ustawą wyborczą do Sejmu, Senatu oraz ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, komentarz opracowała I. Posseltówna, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, Warszawa–Lwów 1935.
 • Kowalski W., Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
 • Kulesza W.T., Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
 • Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw. Ofiary Zbrodni Katyńskiej, red. T. Chrzanowski, T. Skowronek, P. Szubarczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Toruń 2013.
 • Mycielska D., Zawadzki J., Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009.
 • Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, red. A.K. Kunert, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 • Rostocki W., Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej konstytucji kwietniowej. Ustrój władzy państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2002.
 • Sejm i Senat 1935–1940. IV Kadencja, oprac. Scriptor, Warszawa 1936.
 • Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1935/1936, Druk Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1935.
 • Siemaszko K., Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013.
 • Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
 • Sukiennicki W., Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego na Obczyźnie, Społeczność Akademicka USB, Londyn 1950.
 • Trzebiński S., Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1919–1929, Druk Józefa Zawadzkiego, Wilno 1931.
 • Tusiński P., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej 1919–1939: prawo, zwyczaje, praktyka parlamentarna, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2008.
 • Witczak W., Roman Konkiewicz (1887–1939), doktor medycyny, działacz niepodległościowy i społeczny, „Acta Medicorum Polonorum” 2011, nr 1.
 • Woźnicki M., Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 roku, „Studia Iuriduca Lubliniensia” 2014, nr 22.
 • Wybory delegatów do wojewódzkich kolegiów wyborczych, „Gazeta Lwowska” z 1935 r., nr 194.
 • Zawadzki J., Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef8713ce-1357-4412-9383-351283e7b7b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.