PL EN


2016 | 11 | 54-72
Article title

Symulacja procesu uzupełniania gotówki w bankomatach

Content
Title variants
EN
Simulation of the process of replenishment of cash at ATMs
RU
Моделирование пополнения денежных средств в банкоматах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zarządzania siecią bankomatów. Podstawę badania stanowiły bankomaty sieci Euronet, zlokalizowane w województwach małopolskim i podkarpackim. Część empiryczną artykułu oparto na szeregach czasowych wypłat z tych bankomatów w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. Badanie pokazało, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów zarządzania analizowanej sieci bankomatów jest czas i wielkość wypłat. Główne wyniki i wnioski oparto na modelu liniowym zdefiniowanym w tym opracowaniu. Zaprezentowano wpływ wyboru chwili doładowania i wielkości wypłat na koszty obsługi bankomatów oraz wskazano, w jaki sposób można zmniejszyć koszt zarządzania bankomatami.
EN
The article presents the most important issues concerning the management of ATM network. The basis of the study were Euronet ATMs, located in the Małopolskie and Podkarpackie voivodships. The empirical part of the article is based on a time series of withdrawals from the ATMs in the period from January 2008 to December 2012. The study shows that the most important factor affecting the amount of management costs in the analyzed ATM network is the time and the size of withdrawals. The main results and conclusions are based on a linear model defined in this study. The authors present the impact of the time choice and the withdrawal amount for the costs of operating ATMs and indicate how you can reduce the cost of managing ATM.
RU
В статье были представлены важнейшие вапросы касающиеся управления сетью банкоматов. Основой для обследования были банкоматы сети Euronet, расположены в малопольском и подкарпатском воеводствах. Эмпирическая часть статьи была основана на временных рядах снятия средств в этих банкоматах в период с января 2008 г. по декабрь 2012 г. Обследование позволило прийти к выводу, что самыми важными факторами влияющими на размер затрат на управление обследуемой сетью банкоматов являются время и объем изъятия. Основные результаты и выводы были основаны на линейной модели определенной в этой разработке. Было представлено влияние момента зарядки и объема изъятий на расходы по эксплуатации банкоматов, а также было указано на то, как можно снизить затраты на управление банкоматами.
Year
Issue
11
Pages
54-72
Physical description
Dates
published
2016-11
Contributors
author
  • AGH w Krakowie
author
  • AGH w Krakowie
References
  • Gurgul, H., Suder, M. (2012). Efekt kalendarza wypłat z bankomatów sieci Euronet. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Krakowie, nr 8.
  • Gurgul, H., Suder, M. (2013a). Modeling of Withdrawals from Selected ATMs of the ”Euronet” Network. Managerial Economics, vol. 13.
  • Gurgul, H., Suder, M. (2013b). The properties of ATMs development stages — an empirical analysis. Statistic in Transition, vol. 3.
  • Gurgul, H., Suder, M. (2013c). Rozkład prawdopodobieństwa dziennych wypłat z bankomatów. Wiadomości Statystyczne, nr 4.
  • Gurgul, H., Suder, M. (2015). Prognozowanie wypłat z bankomatów. Wiadomości Statystyczne, nr 8.
  • Górka, J., Chodnicka, P. (2012). Prognoza rozwoju sieci bankomatów w Polsce. W: Sokołowski, J., Sosnowski, M., Żabiński, A. (red.), Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  • Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Takala, K., Viren, M. (2007). Impact of ATMs on the Use of Cash. Communications and Strategies, no. 66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef884606-226d-4878-8bc7-96390b4ffa90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.