PL EN


2015 | 1(12) | 49-60
Article title

Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w działaniach współczesnego Kościoła katolickiego

Content
Title variants
EN
Dialogue and social communication with young people in the actions of the contemporary Catholic Church.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przestawia wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny stopnia skuteczności komunikacji w zakresie kontaktów ludzi młodych ze strukturami Kościoła katolickiego. Z ich analizy wynika, iż wciąż najbardziej pożądanym narzędziem w zakresie budowania przestrzeni dialogu pomiędzy ludźmi młodymi a liderami w Kościele pozostaje kontakt bezpośredni. Wskazywałoby to na potrzebę ukazywania wpływu Boga na ludzką egzystencję, świadectwa własnego życia i powołania osób duchownych i świeckich liderów w otoczeniu Kościoła. Równocześnie budowa platformy bezpośredniego spotkania – szczególnie w badanej grupie obejmującej ludzi młodych – wiedzie przez media, w szczególności nowe media. Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdzają opinie tych badaczy, którzy sugerują, iż przestrzeń internetu to pole skutecznych procesów preewangelizacyjnych. Nowe media, nade wszystko media społecznościowe, w opinii badanych stanowią nie tylko źródło wiarygodnej i szybkiej informacji, wymiany opinii, miejsce dialogu, ale mogą być początkiem spotkania we wspólnocie Kościoła
EN
The article presents the results of research conducted in order to assess communication effectiveness as regards the contact of young people with Catholic Church structures. It follows from the analysis of the presented research that it is still direct contact that is the most desirable tool for building the space for dialogue between young people and Church leaders. This could point to the need to show the impact of God on human existence, the testimony of one’s life and the vocation of religious officials and lay leaders in the Church environment. At the same time, the creation of a  platform for direct encounters – especially in the researched group of young people – includes the media, in particular the new media. The results of the conducted survey confirm the opinions of the researchers who suggest that internet is space for effective pre-evangelization processes. New media, and most of all social media, are not only a source of reliable and quick information as well as a space for dialogue in the opinion of the respondents, but can also become the beginning of an encounter in the Church community.
Year
Issue
Pages
49-60
Physical description
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Homilia Mszy św. inauguracji V Konferencji Generalnej Episkopatu Latynoamerykańskiego i Karaibów przy Sanktuarium w Aparecida (13.05.2007), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/brazylia_celam_13052007.html# (15.11.2014).
 • Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 24 stycznia 2009 r., [w:] Internet i Kościół, red. nauk. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 71–75.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu.
 • http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,12284,nowe-technologie-jak-ewangelizowac.html (15.11.2014).
 • http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/przemowienia-papieskie/art,39,obudzcie-swiat.html (15.11.2014).
 • http://www.dialog.org/dialog_pl/czy-dialog.html (15.11.2014).
 • http://www.diecezja.pl/mlodziez.html (15.11.2014).
 • http://konferencjapr.id.uw.edu.pl/pliki/kuraszko-pelny.pdf (15.11.2014).
 • http://nowy.tezeusz.pl/blog/201095.html (15.11.2014).
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZM/nowakomunikacja_new.html (15.11.2014).
 • http://www.radiomaryja.pl/informacje/wazna-jest-obecnosc-kosciola-w-swiecie-komunikacji (15.11.2014).
 • http://www.tygodnik.com.pl/tp/2813/wiara02.php (15.11.2014).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Aetatis novae.
 • Jantos M., Filozofia dialogu – źródła, zasady, adaptacje, Kraków 1997.
 • Jan Paweł II, Orędzie na 24 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 1990.
 • Tischner J., Zarys filozofii człowieka, Kraków 1991.
 • G. de Prémare, Église, communication et médias, „Revue d’Éthique et de Théologie Morale” 3 (2009) 255, s. 11–29.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef893d44-2ee7-4ac6-8827-e08b3374c03b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.