PL EN


2016 | 1 (29) | 147-163
Article title

Reprezentacja państw członkowskich w Radzie Europejskiej w kontekście zasad ustrojowych

Content
Title variants
EN
Representation of the Member States in the European Council in the context of political principles
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zasadę reprezentacji instytucjonalnej obowiązującą w UE w odniesieniu do członków Rady Europejskiej. Celem niniejszego artykułu była analiza zasad udziału przedstawicieli państw członkowskich w Radzie Europejskiej przedstawiona w oparciu o ich uregulowania ustrojowe. Pierwszym dokumentem Wspólnot Europejskich, na mocy którego uregulowano skład Rady Europejskiej, był Jednolity Akt Europejski. Kolejne traktaty rewizyjne uzupełniały i modyfikowały skład tej instytucji. W artykule dokonano analizy uwarunkowań reprezentacji państw członkowskich w Radzie Europejskiej przez szefów rządów lub państw w oparciu o zasady ustrojowe reprezentatywnych państw. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż wybór reprezentanta w Radzie Europejskiej należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE. Wybór ten w znacznej mierze uwarunkowany jest zasadami ustrojowymi – formą rządów i systemem politycznym obowiązującym w danym państwie członkowskim. W zdecydowanej większości – w dwudziestu dwóch państwach członkowskich UE – reprezentację w Radzie Europejskiej stanowią szefowie rządów. Cztery państwa członkowskie w tej instytucji reprezentuje głowa państwa. Natomiast przedstawicielem dwóch państw członkowskich w Radzie Europejskiej jest kanclerz federalny. Należy również zaznaczyć, że każdorazowa zmiana w zakresie systemu politycznego państwa członkowskiego może zostać dokonana jedynie na gruncie przepisów konstytucyjnych.
EN
The article presents the principle of institutional representation in force in the EU in relation to the members of the European Council. The purpose of this article was the analysis of the principles for the participation of the Member States in the European Council, which was presented on the basis of their constitutional regulations. The first document of the European Communities, which regulates the composition of the European Council, was the Single European Act. Subsequent reform treaties complemented and modified the board of the institution. The article analyzes the conditions for the representation of Member States in the European Council by the heads of governments or states, based on the constitutional principles of the representative Members. The analysis leads to the conclusion that the choice of a representative in the European Council belongs to the exclusive competence of the EU Member States. This choice is largely conditioned by the principles of the political system – the form of government and political system in force in the Member State concerned. A vast majority – twenty-two EU member states are represented in the European Council by the heads of their governments. Four Member States are represented by their heads of state, while the Federal Chancellor is the representative of two Member States in the European Council. Each change in terms of the political system of a Member State can be made only on the grounds of constitutional provisions.
Year
Issue
Pages
147-163
Physical description
Dates
published
2016-02-29
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Banaś M., Między konstytucyjną słabością a rzeczywistą siłą – rumuńska prezydentura w okresie sprawowania urzędu przez Traiana Băsescu, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014 nr 16.
 • Brodzński W., Rumunia, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007.
 • Cholawo-Sosnowska M., Karbowska K., Wnukowska A., Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Couvas J.N., European Union: Institutions and Law, Berlin 2015.
 • Foster N., EU Law, Oxford 2015.
 • Gdulewicz E., Ustrój polityczny Niemiec, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. I, red. W. Skrzydło, Lublin 2000.
 • Gierycz M., Rada Europejska, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2005.
 • Kamiński J., Republika Cypryjska, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007.
 • Kamiński J., Republika Cypryjska, [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. I, Warszawa 2013.
 • Kenealy D., Peterson J., Corbett R., The European Union. How Does It work?, Oxford 2015.
 • Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska. Proces integracji europejskiej – zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Warszawa–Poznań 2008.
 • Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska: proces integracji europejskiej, Poznań 2006.
 • Kuciński J., Nauka o państwie, Warszawa 2012.
 • Leieveldt H., Princen S., The Politics of the European Union, Cambridge 2015.
 • Levrat N., The institutional structure of the European Union after the Lisbon Treaty, [w:] The European Union and Global Engagement. Institutions, Policies and Challenges, red. N. Witzleb, A.
 • Martínez Arranz, P. Winand, Cheltenham–Northampton 2015.
 • Łodziński S., Parlament Litwy, „Biuro Studiów i Ekspertyz”, Warszawa, październik 1993.
 • Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.
 • McCormick J., Olsen J., The European Union, Boulder 2014.
 • Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2008.
 • Przybylska-Maszner B., Rada Europejska jako zinstytucjonalizowane centrum polityczne Unii Europejskiej, [w:] System instytucjonalny Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, Warszawa 2012.
 • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
 • Szczerba-Zawada A., Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • Szymanek J., Współczesne rozumienie pojęcia reprezentacji politycznej (zarys problemu), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, R. LXVII, z. 2.
 • Wallner M., Podziały i typologie systemów parlamentarnych: zagadnienia metodyczne, „Annales UMCS” 2014, Vol. 21/2.
 • Werts J., The European Council, London 2008.
 • Wierzchowska A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2011.
 • Witkowska-Chrzczonowicz K.M., Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Toruń 2008.
 • Witzleb N., Martínez Arranz A., Winand P., The European Union and global engagement. Institutions, Politics and Challenges, Monash 2015.
 • Wodnicki M., Czub J.F., Republika Finlandii, [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t. II, Warszawa 2013.
 • Wyrozumska A., Reprezentacja Polski w Radzie Europejskiej w świetle ekspertyz, „Państwo i Prawo” 2008, z. 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ef8e266a-44e9-4cd0-8fb3-4ebecbf00b62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.